referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Динаміка та аналіз структури державного бюджету в Україні за його основними статтями

Вступ

Державний бюджет є головною і провідною ланкою державних фінансів та важливою фінансовою категорією, яка має свою історію розвитку. Державний бюджет — це основний фінансовий документ держави. Державний бюджет — план формування і використання фінансових ресурсів на поточний рік для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади.

За матеріальним складом державний бюджет — це централізований фонд фінансових ресурсів держави, а за соціально-економічною суттю — це основний засіб перерозподілу національного доходу. Суть державного бюджету реалізується через такі основні функції: 1) розподільчу; 2) контрольну. Зміст розподільчої функції виявляється у розподілі ВВП, який є основним джерелом формування державного бюджету. Державний бюджет використовується для міжгалузевого і територіального перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням рівня розвитку економіки та культури на всій території.

Складовими державного бюджету є доходи і видатки. Кожна з цих складових бюджету поділена на два фонди: загальний і спеціальний. Залежно від співвідношення доходів і видатків бюджет може бути збалансованим, з дефіцитом або з профіцитом.

Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами України про Державний бюджет на відповідний рік. Склад і структура доходів Державного бюджету характеризують загальну фінансово-економічну та політичну ситуацію в державі.

1. Склад і структура Державного бюджету України

Бюджет є не лише фінансовим планом створення централізованого фонду і перерозподілу державних ресурсів, але й одним з основних чинників макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Державний бюджет фактично забезпечує функціонування держави, розвиток її економіки, соціальний захист населення. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів виробництва та соціального розвитку.

Відсутність чіткої регламентації відносин у сфері оподаткування, наявність «тіньової» економіки, що призводить до недоотримання доходів державним бюджетом, наявність значної кількості податків та зборів, з малим фіскальним значенням, які важко адмініструвати та завищені, порівняно зі станом розвитку економіки України, ставки деяких податків, свідчать про неефективність системи формування доходів державного бюджету.

Доходи державного бюджету є фінансовою базою діяльності держави. Їхній склад, форми мобілізації залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, які вирішує суспільство в той чи інший період.

Склад доходів державного бюджету визначають Бюджетний кодекс України та закони про державний бюджет на відповідний бюджетний рік. Починаючи з 2000 р., державний бюджет поділено на дві складові частини: загальний фонд та спеціальний фонд, що має на меті забезпечити прозору та реальну систему оцінки усіх джерел доходів і визначених пріоритетів їхнього витрачання.

Доходи загального фонду Державного бюджету призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не спрямовуються на конкретну мету. Їх, як і доходи спеціального фонду, поділяють на 4 групи: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти.

Найбільш питому вагу в доходах загального фонду, визначених в законі України «Про державний бюджет України», займають податкові надходження, які в середньому за період з 2005 по 2009 рр. становлять 87,5 % всіх надходжень фонду. При цьому їхня частка постійно зростала за цей період (з 83,9 % у 2005 р. до 91,1 % у 2009 р.).

Основними податками та зборами, що забезпечували доходами загальний фонд, є ПДВ, податок на прибуток, мито та акцизний збір. На них припадало 98,7 % всіх доходів фонду, визначених законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». На інші — лише 1,3 %.

Аналіз структурної динаміки зазначених податків та зборів свідчить про те, що основну роль в наповненні доходами загального фонду держава відводить непрямим податкам та зборам, на які припадає 73,8 % всіх очікуваних доходів загального фонду в 2009 р. Тобто основний тягар наповнення доходами загального фонду, який становив в середньому за останні 3 роки 77,7 % всіх доходів Державного бюджету України, лягає на плечі населення, яке є кінцевими споживачами товарів та послуг. А це притаманно країнам, що розвиваються, де підприємництво практично відсутнє або мало розвинене.

Таблиця 1. Показники виконання Державного бюджету України за січень-серпень 2012-2013 років

Показники Факт 2012 рік, млн.гривень Факт 2013 рік, млн.гривень Темпи росту у порівнянні з відповідним періодом минулого року, у відсотках
Загальний

фонд

Спеціальн ий фонд Всього Загальний

фонд

Спеціальн ий фонд Всього Загальний

фонд

Спеціальни й фонд Всього
Доходи 188 451,0 32 261,0 220 712,0 187 623,5 30 165,5 217 788,9 99,6 93,5 98,7
податок на прибуток підприємств 37 325,0 194,9 37 519,9 37 078,0 31,1 37 109,1 99,3 98,9
податок на додану вартість (збір) 121 109,4 437,4 121 546,8 117 904,8 571,1 118 475,9 97,4 130,6 97,5
відшкодування ПДВ -31 082,7 0,0 -31 082,7 -36 928,3 0,0 -36 928,3 118,8 118,8
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 15 360,4 3 200,3 18 560,7 16 920,4 1 715,9 18 636,4 110,2 53,6 100,4
плата за користування надрами 1 074,9 0,0 1 074,9 8 401,9 0,0 8 401,9 781,6 781,6
ввізне мито 6 862,2 1 645,6 8 507,8 7 185,3 1 511,1 8 696,3 104,7 91,8 102,2
кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 10600,0 0,0 10600,0 14747,0 0,0 14747,0 139,1 139,1
власні надходження бюджетних установ 0,0 12995,9 12995,9 0,0 18504,4 18504,4 142,4 142,4
Видатки 203 162,1 31 022,8 234 184,9 226 420,3 25 689,8 252 110,1 111,4 82,8 107,7
Загальнодержавні функції (без обслуговування боргу) 9 585,4 984,1 10 569,5 10 341,6 735,8 11 077,3 107,9 74,8 104,8
Обслуговування боргу 15 252,5 0,0 15 252,5 19 745,9 0,0 19 745,9 129,5 129,5
Оборона 8 030,8 771,7 8 802,5 7 918,1 530,4 8 448,5 98,6 68,7 96,0
Громадський порядок, безпека та судова влада 19 036,6 2 573,7 21 610,3 21 192,7 2 577,4 23 770,1 111,3 100,1 110,0
Економічна діяльність (без урахування видатків на проведення Євро-2012) 14 333,8 9 617,3 23 951,2 14 530,5 10 649,3 25 179,8 101,4 110,7 105,1
Видатки на проведення Євро-2012 (за функцією «Економічна діяльність») 2 727,1 2 006,2 4 733,3
Охорона навколишнього природного середовища 920,9 1 188,5 2 109,3 846,1 1 987,4 2 833,5 91,9 167,2 134,3
Житлово-комунальне господарство (без урахування видатків за бюджетними програмами «Питна вода України» та «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у місті Одеса» ) 22,3 3,0 25,3 31,2 3,8 35,0 139,9 126,1 138,2
Бюджетна програма «Питна вода України» (за функцією «»Житлово- комунальне господарство») 48,8 6,6 55,4
Бюджетна програма «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у місті Одеса» (за функцією «Житлово- комунальне господарство») 15,5 0,0 15,5
Охорона здоров’я 4 669,4 1 045,8 5 715,1 5 863,9 895,9 6 759,8 125,6 85,7 118,3
Духовний та фізичний розвиток (без урахування видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського») 2 739,4 136,8 2 876,3 2 744,1 147,2 2 891,3 100,2 107,6 100,5
Бюджетна програма «Забезпечення діяльності Національної бібліотеки

України імені В.І.Вернадського» (за функцією «Духовний та фізичний розвиток»)

34,7 0,4 35,0
Освіта 12 491,1 6 606,8 19 097,9 13 236,0 6 431,7 19 667,7 106,0 97,3 103,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 46 385,6 2 491,7 48 877,3 58 700,6 152,9 58 853,5 126,5 6,1 120,4
Міжбюджетні трансферти 66 868,2 3 590,3 70 458,5 71 269,7 1 578,0 72 847,7 106,6 44,0 103,4
Кредитування -494,8 3 676,9 3 182,2 -416,5 848,3 431,8
надання кредитів 3,6 3 974,1 3 977,7 50,9 2 883,1 2 934,0
повернення кредитів -498,4 -297,2 -795,6 -467,4 -2 034,8 -2 502,2
Фінансування («+» — дефіцит, «-» — профіцит) 14 216,3 2 438,8 16 655,1 38 380,3 -3 627,4 34 752,9

Зменшення обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету у січні-серпні 2013 року проти аналогічного періоду 2012 року за функцією «Оборона» пояснюється тим, що з 1 січня 2013 року надходження за бюджетною програмою «Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів» були перенесені із спеціального фонду до загального фонду державного бюджету.

У 2013 році законом про державний бюджет не передбачено фінансування програм «Питна вода України» та «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у місті Одеса» за функцією «Житлово-комунальне господарство», оскільки реалізація політики у сфері житлово-комунального господарства у поточному році покладена на органи місцевого самоврядування шляхом використання для цього бюджетних коштів за програмами «Державний фонд регіонального розвитку» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

В результаті оптимізації бюджетних програм, бюджетна програма «Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського», яка діяла у 2012 році та відносилася до функції «Духовний та фізичний розвиток», у 2013 році була об’єднана у бюджетну програму «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» за функцією «Загальнодержавні функції».

Таблиця 2. Показники виконання Зведеного бюджету України за січень-серпень 2012-2013 років

Показники Факт, млн. гривень Темпи росту у порівнянні з відповідним періодом минулого року, у відсотках
2012 рік 2013 рік
Доходи 284 258,2 284 596,3 100,1
податок з доходів фізичних осіб 43 547,7 46 531,1 106,9
податок на прибуток підприємств 37 782,5 37 638,8 99,6
податок на додану вартість (збір) 121 546,8 118 475,9 97,5
відшкодування ПДВ -31 082,7 -36 928,3 118,8
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 19 254,6 19 315,5 100,3
плата за користування надрами* 2 310,1 9 258,2 400,8
кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 10 600,0 14 747,0 139,1
власні надходження бюджетних установ 18 564,9 23 788,3 128,1
Видатки 295 878,1 318 746,3 107,7
Загальнодержавні функції (без обслуговування боргу) 16 791,9 17 812,3 106,1
Обслуговування боргу 15 901,1 20 649,4 129,9
Оборона 8 803,1 8 449,3 96,0
Громадський порядок, безпека та судова влада 21 743,5 23 911,6 110,0
Економічна діяльність (без урахування видатків на проведення Євро- 2012) 30 508,6 31 035,3 101,7
Видатки на проведення Євро-2012 (за функцією «Економічна діяльність») 4 733,3
Охорона навколишнього природного середовища 2 801,4 3 450,3 123,2
Житлово-комунальне господарство (без урахування видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах) 3 472,3 3 523,3 101,5
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах (за функцією «Житлово-комунальне господарство») 2 055,0 211,6 10,3
Охорона здоров’я 34 884,6 37 643,0 107,9
Духовний та фізичний розвиток 8 080,7 8 431,8 104,3
Освіта 64 864,9 67 866,0 104,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 81 237,8 95 762,5 117,9
Кредитування 3 213,0 475,6
надання кредитів 4 043,1 3 015,8
повернення кредитів -830,1 -2 540,2
Фінансування («+» — дефіцит, «-» — профіцит) 14 832,9 34 625,6

 Виходячи з викладеного, основними шляхами удосконалення чинної системи формування Державного бюджету України загалом та загального фонду, як його структурної частини зокрема, є:

 • зміщення акценту на оподаткування переважно прямими податками та зборами;
 • удосконалення непрямого оподаткування, шляхом заміни ПДВ податком з продажу (реалізації);
 • зменшення кількості податків та зборів, що мають мале фіскальне значення та важкі в адмініструванні;
 • скасування різноманітних галузевих пільг, стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності, підтримка вільних економічних зон.

Актуальними також залишаються дослідження щодо порядку та механізмів заміни ПДВ на податок з продажу, зменшення кількості податків та зборів, заміни існуючих новими, досконалішими, податками та зборами, які стимулюватимуть інноваційну та інвестиційну діяльність суб’єктів підприємництва.

2. Аналіз динаміки державного бюджету в Україні за його основними статтями

При аналізі бюджетної політики в контексті формування бюджету важливими є планові показники доходної частини бюджету тому у дослідженні використовувалися саме ці показники. Дані щодо динаміки запланованих надходжень до Державного бюджету України (а також ВВП) за період 2002-2011 років наведено в таблицях 3-4.

Таблиця 3. Динаміка ВВП України у 2003-2012 рр.

Обсяги,

млрд.

грн./роки

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ВВП 225.8 267.3 345.1 441.5 544.2 720.7 948.1 912.6 1 095 1 146

Спостерігається загальна тенденція збільшення надходжень до бюджету. При цьому загальні обсяги надходжень зростають з 20 до 28% ВВП, що в основному обумовлюється зростанням податкових надходжень (у інтервалі -13-23%). Відносне зростання величини складової податкових надходжень у загальному обсязі –з 66 до 84%.

На всьому часовому інтервалі спостерігається стабільність неподаткових надходжень — практично на рівні 6 -7% — падіння майже на два відсоткових пункту спостерігається лише у 2011 р.

Обсяг інших складових надходжень бюджету не перевищує 1% ВВП (за виключенням офіційних трансферт у 2002 році, що досягали значення ~ 1,37% ВВП). Згідно з обсягами надходжень доцільно по-перш за все проаналізувати динаміку структури податкових надходжень, зокрема, динаміку найбільш значущих податків — податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств (відповідні дані — див. в табл. 3).

Таблиця 4. Динаміка надходжень до Державного бюджету України у 2003-2012 pp.

Обсяги надходжень/роки код 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
РАЗОМ млрд. грн.   45.20 53.44 68.99 106.74 131.12 163.92 230.75 246.38 260.36 278.96
%ВВП   20.02 19.99 19.99 24.18 24.09 22.74 24.34 27.00 27.25 27.94
Податкові надходження, млрд.. грн. 10000000 29.86 34.56 44.37 74.92 91.85 116.17 171.67 178.68 203.0 234.3
%ВВП   13.22 12.93 12.86 16.97 16.88 16.12 18.11 19.58 21.24 23.46
Неподаткові надходжен­ня, млрд.. грн 20000000 14.14 17.66 23.17 30.72 36.76 44.27 51.96 63.84 55.4 43.0
%ВВП   6.26 6.61 6.71 6.96 6.76 6.14 5.48 7.00 5.80 4.30
Доходи від операцій з капіталом, млрд.. грн 30000000 0.74 0.82 0.80 0.72 1.73 2.58 6.17 2.55 0.8 0.2
%ВВП   0.33 0.31 0.23 0.16 0.32 0.36 0.65 0.28 0.08 0.02
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, млрд.. грн 42000000 0.29 0.20 0.42 0.16 0.13 0.10 0.10 0.84 0.7 0.9
%ВВП   0.13 0.07 0.12 0.04 0.02 0.01 0.01 0.09 0.07 0.09
Цільові фонди, млрд.. грн 50000000 0.18 0.21 0.24 0.22 0.65 0.80 0.86 0.48 0.5 0.2
%ВВП   0.08 0.08 0.07 0.05 0.12 0.11 0.09 0.05 0.06 0.02
Офіційні трансферти, млрд.. грн 40000000 3.09 2.38 1.59 1.32 1.42 4.41 7.89 8.94 7.1 2.5
%ВВП   1.37 0.89 0.46 0.30 0.26 0.61 0.83 0.98 0.74 0.25
ВСЬОГО, млрд. грн.   48.29 55.82 70.58 108.06 132.54 168.33 238.64 255.33 267.5 281.5
%ВВП   21.39 20.88 20.45 24.48 24.36 23.36 25.17 27.98 27.99 28.19

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні узагальнення:

 • Заплановані доходи Держбюджету, які є підґрунтям якісного виконання державою її функцій обмежені 20- 28% ВВП.
 • Між ВВП, загальним обсягом бюджетних надходжень, основними складовими податкових надходжень існує сильний кореляційний зв’язок.

Таблиця 5. Динаміка основних статей видатків Державного бюджету у 2003-2012 рр., млрд. грн.

з/п

Назва

напря­

му

Роки
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  усього 49,573 55,908 72,216 117,39 140,199 174.,32 253,208 274,156 324,016 321,949
1 Загаль­

нодер­

жавні

функції

8,945 8,429 10,191 12,567 15,044 19,196 27,728 51,760 63,654 43,377
2 Оборона 4,100 5,059 5,991 6,138 7,242 9,614 11,009 12,256 13,651 14,140
3 Громад­

ський

порядок

4,272 5,225 7,273 9,899 12,498 17,266 22,884 23,651 26,498 30,518
4 Еконо­

мічна

діяль­

ність

8,117 9,883 12,022 14,928 19,914 26,317 42,469 35,538 27,949 43,376
5 Охорона навко­лишньо- го сере­довища 0,721 0,702 0,905 1,044 1,426 1,811 2,115 1,492 2,126 2,589
6 Житло-

во-кому-

нальне

госпо­

дарство

0,067 0,070 0,237 0,088 0,162 1,313 0,983 0,102 0,064 0,589
7 Охорона

здоров’я

2,088 2,215 3,212 3,302 4,012 5,993 7,266 6,738 8,134 8,914
8 Духов­ний та фізич­ний роз­виток 0,616 0,652 1,064 1,337 1,532 1,918 3,027 2,336 2,802 3,344
9 Освіта 4,690 5,567 6,984 10,002 11,992 15,039 21,121 25,153 27,537 26,547
10 Соціа­

льний

захист

6,919 6,752 8,438 32,461 31,319 28,850 51,893 53,646 74,045 63,555
  Разом 40,535 44,553 56,319 91,765 105,142 127,317 190,495 212,673 246,460 236,950
  Транс­

ферти

9,039 11,354 15,896 25,629 35,058 47,315 62,712 61,483 77,556 84,997

 

 • Зазначена частка ВВП, що формує доходи Держбюджету і є результатом розподілу вартості ВВП між суб’єктами економіки, мобілізується до Держбюджету майже в незмінний спосіб — в розглянутому часовому інтервалі має місце лінійна екстраполяція обсягів загального обсягу надходжень.
 • У такий же спосіб здійснюється розподіл загального обсягу основних податкових надходжень, зокрема ПДВ та податку на прибуток підприємств . В практиці бюджетної політики до 2011 року реалізується стратегія збереження [8]
 • У 2011 році спостерігаються суттєві зміни еластичності податкових надходжень відносно ВВП.
 • Витрати держави на загальнодержавному рівні, що визначають якісне виконання державою її функцій, обмежені 20- 34% ВВП.
 • Між ВВП, загальним обсягом видатків Держбюджету, видатками Держбюджету за функціональними напрямами існує сильний кореляційний зв’язок.
 • Зазначена частка ВВП розподіляється через Держбюджет майже в незмінний спосіб — у розглянутому часовому інтервалі має місце лінійна екстраполяція обсягів виділюваних коштів.
 • У такий же спосіб у більш-менш постійних пропорціях здійснюється розподіл загального обсягу видатків за функціональними напрямами. На практиці бюджетної політики до 2011 р. реалізується стратегія збереження [5].
 • Інфляційні процеси зумовлюють суттєве зниження темпів зростання фінансування за більшістю напрямів.
 • У 2012 р. спостерігається суттєвий перерозподіл бюджетних коштів за функціональними напрямами при майже незмінному обсязі загальних видатків.

Виявлені тенденції можуть застосовуватися для прийняття рішень щодо планування видатків та доходів бюджету за функціональними напрямами.

     Висновки

Бюджет відображує економічні відносини, за допомогою яких держава здійснює мобілізацію і використання централізованого фонду фінансових ресурсів. Бюджет — це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконують органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Основним і вирішальним джерелом доходів бюджетів різних рівнів є нагромадження фізичних і юридичних осіб. Водночас вилучення до бюджетів більшої частини нагромаджень підірвало б внутрішньогосподарське стимулювання. Тому частина їхніх нагромаджень  використовується на внутрішньогосподарські цілі.

Мобілізація певної частини фінансових ресурсів до бюджетів дає можливість державі забезпечувати використання їх на задоволення першочергових потреб суспільства. Це дає змогу уникати розпорошування коштів численними каналами і на менш важливі цілі. Виділення частини валового внутрішнього продукту на загальнодержавні потреби через бюджетний механізм дає можливість дотримуватися певної пропорційності у розвитку суспільства.

Виключно важливим є політичне значення бюджету. З допомогою фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів реалізується економічна політика держави. Значною мірою це забезпечується сталістю, регулярністю та своєчасністю надходжень фінансових ресурсів до бюджету у формі податкових і неподаткових надходжень, зборів, відрахувань та обов’язкових платежів, доходів від операцій з капіталом і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.

Бюджет відображує економічні відносини, за допомогою яких держава здійснює мобілізацію і використання централізованого фонду фінансових ресурсів. Бюджет — це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконують органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Основним і вирішальним джерелом доходів бюджетів різних рівнів є нагромадження фізичних і юридичних осіб. Водночас вилучення до бюджетів більшої частини нагромаджень підірвало б внутрішньогосподарське стимулювання. Тому частина їхніх нагромаджень  використовується на внутрішньогосподарські цілі.

Мобілізація певної частини фінансових ресурсів до бюджетів дає можливість державі забезпечувати використання їх на задоволення першочергових потреб суспільства. Це дає змогу уникати розпорошування коштів численними каналами і на менш важливі цілі. Виділення частини валового внутрішнього продукту на загальнодержавні потреби через бюджетний механізм дає можливість дотримуватися певної пропорційності у розвитку суспільства.

Виключно важливим є політичне значення бюджету. З допомогою фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів реалізується економічна політика держави. Значною мірою це забезпечується сталістю, регулярністю та своєчасністю надходжень фінансових ресурсів до бюджету у формі податкових і неподаткових надходжень, зборів, відрахувань та обов’язкових платежів, доходів від операцій з капіталом і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.

Список використаної літератури

 1. Артус М. Бюджетна система України : навч. посібник / М. Артус. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 220 с.
 2. Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І.В. Барановська, Т. А. Варварич // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 8(98). — 194 с.
 3. Іванова Л.М. Окремі аспекти реформування податкової системи України. / Л.М. Іванова // Наукові записки. Том 77, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». — 2008. — С. 86-90.
 4. Кальмук О.В. Бюджетно-податкова політика України у контексті світового досвіду /О.В. Кальмук // Вісник Донецького університету. — Сер. В: Економіка і право. — 2007. — Вип.1. — С. 1523-1528.
 5. Карпінський Б. А. Особливості реформування податкової системи України / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. — Львів : РВВ НЛТУ України. — 2006. — Вип. 16.7. — С. 186-191.
 6. Карпінський Б. А. Продуктивність і сталий розвиток економіки / Б.А. Карпінський, С.М. Божко : монографія. — Львів : Изд-во «Логос», 2004. — 274 с.
 7. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки / А.М. Соколовська // Фінанси України. — 2006. — № 9. — С. 65-81.
 8. Фадеева Г.М. Аналіз сучасного стану податкової системи України та шляхи її удосконалення / Г.М. Фадєєва, О.Ю. Гладкова // Економічний простір : зб. наук. праць. — Дніпропетровськ : Вид-во ПДАБА, 2008. — № 12/2. — 171 с.
 9. Статистична інформація Міністерства фінансів України [Електронний ресурс].- Режим доступу:// http://www.minfin.gov.ua