referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Міжнародний захист прав людини як наука та навчальна дисципліна

У міжнародному праві неухильно зростає питома вага норм, орієнтованих на людину. Маються на увазі такі аспекти, як погоджені державами загальнолюдські стандарти прав і свобод особистості, обов’язкові для держав заходів щодо забезпечення прав і свобод і охорони їх від посягань, а також надання самої особистості юридичної можливості реалізувати і захищати визнаються права і свободи.

Основу становить принцип поваги прав людини і основних свобод, що передбачає їх загальне значення: по-перше, повноту суб’єктивних прав особистості з точки зору їх переліку і внутрішнього змісту; по-друге, їх поширення на всіх людей без будь-якої дискримінації; по-третє, залучення всіх держав у відповідні дії по забезпеченню цих прав; по-четверте, одно шанобливе ставлення до основних прав і свобод як в нормальних життя-наних ситуаціях, так і в умовах надзвичайного стану або під час збройних конфліктів. Загальна цінність прав і свобод може бути гарантована лише за умови загального характеру правового регулювання і правового захисту.

«Міжнародний захист прав людини» є вибірковою дисципліною, яка вивчає теорію та практику забезпечення прав і свобод людини на міжнародному просторі. Актуальність даного курсу визначається трьома чинниками: по-перше, поняття та норми міжнародного права повинні бути орієнтиром для українських юристів як з точки зору розробки та вдосконалення українського законодавства, так і з точки зору правозастосування; по-друге, засвоєння цього курсу є необхідною частиною підготовки сучасних висококваліфікованих юристів, оскільки саме їм доведеться брати участь у законотворчому процесі та діяльності судів всіх рівнів (у тому числі й міжнародних); по-третє, засвоєння положень цього курсу дозволить сформулювати науково-обґрунтований підхід до специфіки та сучасному стану європейської правової системи в частині захисту прав особи.

Даний курс має за мету забезпечити поінформованість та оволодіння сучасними знаннями в галузі міжнародного захисту прав людини магістрам, дозволить їм вивчити основні поняття та принципи Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, європейські стандарти в галузі захисту конвенційних прав і свобод людини, організацію роботи міжнародних судів, зокрема Європейського Суду з прав людини, а також практику розгляду конкретних справ щодо захисту порушених конвенційних прав громадян України в Європейському Суді.

У сучасному міжнародному праві та в науці міжнародного права відчутно прагнення до формування у системі міжнародного права цілісного комплексу норм, безпосередньо пов’язаних з правами та свободами особистості. Цей комплекс однорідних норм, об’єднаних предметом регулювання і базуються на принципі поваги прав людини і основних свобод, являє собою галузь міжнародного права, для позначення якої пропонувалися різні найменування: «міжнародний захист прав людини», «міжнародне співробітництво у забезпеченні прав людини», «права людини і міжнародне право» (або просто «права людини»).

Висновок. Таким чином, міжнародний захист прав людини є сукупністю норм, що визначають єдині для міжнародного співтовариства права і свободи людини, встановлюють зобов’язання держав щодо закріплення, забезпечення та охорону цих прав і свобод і надають індивідам юридичні можливості реалізації та захисту визнаних за ними прав і свобод.