referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Як співвідносяться господарське право з нормами адміністративного права, що регулюють управління у сфері економіки

Проблему суспільної цінності сучасного адміністративного права України можна розглядати з двох визначальних позицій. Перша — пов´язана з місцем і роллю адміністративного права у вітчизняній правовій системі, друга позиція характеризується змістом основних завдань, що покладаються на цю правову галузь як на один із головних правових інструментаріїв регулювання соціально-управлінських процесів у суспільстві.

Господарське право України розвивається як система норм, які регулюють три сектори економіки. Домінуючим є державний сектор, до якого належать різні господарюючі суб’єкти, засновані на державній власності (близький до нього сектор, заснований на комунальній власності). Другий сектор становлять підприємства, засновані на колективній власності (західні економічні теорії вважають його приватним, але він у нашій країні настільки одержавлений, що вважати його приватним немає достатніх підстав). Це — колективні підприємства, виробничі кооперативи, господарські товариства. Третім, найбільш цікавим сектором, що швидко розвивається, є приватний сектор. З розвитком процесу приватизації майна державних підприємств питома вага цього сектора зростатиме.

Слід враховувати також і те, що господарське право регулює відносини щодо державного регулювання економіки, яке здійснюється у певних правових формах і за допомогою певних методів.

Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в його предметі й методі, тісно взаємодіє практично зі всіма галузями права. Характеризуючи цю взаємодію, треба мати на увазі, що право охоплює своїм регулятивним впливом найрізноманітніші галузі та сфери суспільного життя.

У багатьох випадках адміністративне право не тільки захищає суспільні відносини, а й може виступати у ролі їх регулятора, Так, чинне законодавство застосовує норми адміністративного права для забезпечення належної врегульованості податкових, земельних, трудових та інших відносин. Ними, наприклад, визначаються: порядок стягнення податків і зборів, державний контроль за додержанням податкового законодавства; основні організаційні засади підприємницької діяльності; порядок виникнення і припинення державно-службових відносин; численні аспекти компетенції різних наглядових органів, що діють у рамках предмета інших галузей права (природоохоронні інспекції) тощо.

Особливості адміністративно-правових норм:

1) в них закріплюються відносини по керуванню, державному  контролю, нагляду, внутрішньоорганізаційна діяльність;

2) метод впливу норм на суспільні відносини має, переважно,  імперативний характер;

3) виконання приписів норм гарантується державою за допомогою системи засобів організаційно-роз’яснювального та суспільно-примусового характеру;

4) системність норм адміністративного права.

Адміністративне право займає центральне місце в системі фундаментальних галузей права. Тісно адміністративне прав переплітається з іншими фундаментальними правовими галузями. Так, норми адміністративного права, як і норми господарського права, регулюють майнові відносини. Однак перші це здійснюють у межах публічного права, другі в рамках так званого приватного права, норми якого регулюють відносини між суб´єктами, котрі відстоюють свої власні (приватні) інтереси.

Від адміністративного права господарське право відрізняється тим, що до предмета адміністративного права віднесена виконавчо-розпорядча діяльність адміністрації, тобто відносини у сфері влади і підпорядкування.

Отже, більшість адміністративно-правових норм мають імперативний характер, який проявляється у:

– прямих приписах, які зобов’язують суб’єкта діяти тільки певним чином без можливості вибору варіанту поведінки;

— у обов’язковій державній реєстрації в органах виконавчої влади;

– у наданні суб’єктові права вибору варіанту поведінки, проте не переступаючи меж поведінки, визначених нормою.
Список використаної літератури

  1. Адміністративне право України : [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін] ; за заг. ред. В.В. Галунька. — Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011. — Т. 1 : Загальне адміністративне право. — 320 с.
  2. Авер’янов В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер’янов (відп.ред.). — К. : Юридична думка, 2007.- Т. 2 : Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.
  3. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В.. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с.