referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Дослідження судово-бухгалтерська експертиза

Зміст

 1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства
 2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства
 3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства
 4. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства
 5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

Висновки

Список використаної  літератури

 

1.  Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства

Більшість підприємств має в своєму розпорядженні тимчасо во вільні фінансові ресурси, які з метою отримання додаткового прибутку інвестуються в об'єкти різних галузей народного госпо дарства.

Інвестиції(від лат. investire— обкладати) — довгострокові вкладення грошових, майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отри мання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерською експертизою вказаних операцій виникає, передусім, при створенні конфліктних ситуацій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, пов'язаних., зокрема, із порушенням чинного законодавства України, норматив-но-ппавових актів, зловживаннями в сфері обігу цінних паперів і т.д.

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з інвес тиційної діяльності підприємства проводиться на основі поперед ньо сформованого локального стандарту експертного дослідження (рис. 9.1), який включає:

 • об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з інве стиційної діяльності підприємства;
 • джерела інформації для проведення експертизи;
 •  конкретні методичні прийоми дослідження;
 • методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів екс пертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства.

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства належать: Інвестиції у майнових цінностях; ноу-хау, авторські права, інші об'єкти інтелектуальної власності; век селі, акції, облігації та інші цінні папери; капітальні інвестиції; бух галтерський облік інвестицій; правопорушення в інвестиційній діяль ності підприємства.

Джерелами інформації судово-бухгалтерської експертизи ін вестиційної діяльності підприємства є законодавство України про інвестиційну діяльність; нормативно-правові акти, що регулюють її здійснення; інструктивні матеріали з обліку інвестиційної діяльності; первинні документи та регістри бухгалтерського обліку; інформа ція правоохоронних органів.

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвес тиційної діяльності включають розрахунково-аналітичні (економіч ний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки тощо) і документальні (нормативно-правове регулювання, інформаційне мо делювання, експертизи різних видів, дослідження документів).

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судо-в о-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності включають групування результатів експертного дослідження, аналітичне гру пування доказів, узагальнення результатів дослідження, система тизований виклад висновків, розробку профілактичних заходів, реа лізацію результатів судово-бухгалтерської експертизи).

2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства належать:

 • інвестиції у майнових цінностях (експертиза досліджує конф ліктні ситуації, пов'язані з порушенням прав інвесторів щодо вико ристання грошових засобів, пайових внесків, прав користування зем лею, іншими природними ресурсами);
 • ноу-хау, авторські права та інші об'єкти інтелектуальної влас-ності ( експертиза досліджує конфліктні питання, що стосу ються продуктів інтелектуальної творчої праці. Ноу-хау (від англ. knowhow— знаю як) — сукупність технічних знань виробничо го, комерційного та іншого досвіду, необхідного для виготовлення певної продукції, відтворення виробничого процесу і т.д. Ноу-хау включає технічну і комерційну інформацію, яка застосовується в ліцензійних угодах, домовленостях про технічне співробітництво тощо. Ноу-хау вважається власністю фірми);
 • векселі, сертифікати, акції, облігації та інші цінні папери (ек спертизою встановлюються факти нераціонального використання, наявності порушень та зловживань в системі обігу цінних паперів, обґрунтовується розмір завданих збитків);
 • ° бухгалтерський облік та звітність інвестиційної діяльності підприємства (експертизою досліджується весь комплекс облікової документації та звітних форм підприємства, пов'язаний з безпосере днім відображенням інвестиційної діяльності господарюючого суб'кта);
 • правопорушення у сфері інвестиційної діяльності фірми, ви явлені ревізією, що призвели до збитків (судово-бухгалтерська ек спертиза встановлює достовірність інформації актів ревізії, пов'я заних із фактами зловживань, обґрунтовує розмір збитку і встанов лює матеріальну відповідальність осіб, безпосередньо або частко во винних у скоєнні правопорушення).

Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства є також капітальні інвестиції — сукупність витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, поліпшення якісного стану основних засобів.

До складу капітальних інвестицій відносять:

 • капітальне будівництво;
 • придбання (виготовлення) основних засобів;
 • придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;
 • придбання (створення) нематеріальних активів;
 • формування основного стада (в сільському господарстві).

Детальному експертному дослідженню підлягають обсяги вит рат будівельних матеріалів і праці на окремі об'єкти капітального будівництва, їх загальна собівартість, обсяги незавершеного будів ництва, приписки обсягів виконаних робіт, нестачі будівельних й інших матеріалів, витрати на придбання і монтаж основних засобів тощо, а також бухгалтерські документи і регістри аналітичного та синте тичного обліку капітальних інвестицій.

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства поділяють в розрізі нормативно-правових і фактографічних.

До нормативне-правових належать: Закон України "Про інвес тиційну діяльність", Закон України "Про цінні папери і фондову біржу", Закон України "Про підприємництво", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", План ра хунків бухгалтерського обліку активів, капіталів, зобов'язань і гос подарських операцій підприємств і організацій, Положення (стан дарт) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції" тощо.

Фактографічна інформація для проведення судово-бухгалтер ської експертизи інвестиційної діяльності міститься, переважно, в системі бухгалтерського обліку підприємства, зокрема, первинній документації, яка підтверджує факти здійснення фінансових опе рацій з інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта (виписка банку з поточного рахунка підприємства, довідка бухгалтерії на різницю між номінальною і ринковою вартістю цінних паперів, акт приймання-передачі основних засобів при бартерному обміні, акт контрольних обмірів виконаних будівельно-монтажних робіт тощо).

Важливим джерелом фактографічної інформації експертного дослідження є регістри аналітичного та синтетичного обліку інвес тиційної діяльності підприємства, зокрема, реєстр придбаних цінних паперів, книга обліку цінних паперів і т.д. Акти ревізій і перевірок операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю підприємств та інформація правоохоронних органів щодо досліджуваного питання використовуються судово-бухгалтерською експертизою поряд з ін шими джерелами фактографічної інформації з метою встановлення реального обсягу завданих підприємству збитків та конкретизації міри відподальності за скоєне правопорушення (зловживання) се ред матеріально відповідальних та службових осіб господарства.

4. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційноїдіяльності підприємства

Використовуючи комплекс джерел нормативно-довідкової та фактографічної інформації, експерт-бухгалтср за допомогою певних методичних прийомів експертного дослідження (розрахунково-аналітичних і документальних) здійснює процедуру судово-бухгал терської експертизи інвестиційної діяльності підприємств (згідно завдань правоохоронних органів).

Розрахункиво-аналітичні методичні прийоми судово-бухгал терської експертизи інвестиційної діяльності підприємств (еконо мічний аналіз, аналітичні розрахунки, статистичні розрахунки, еко номіко-математичні методи) застосовуються, переважно, для ви явлення нецільового використанння інвестицій.

Документальні методичні прийоми є більш доказовими, відпо відно вони формують основу експертного дослідження. Кожен з них має свою специфіку, зокрема:

 • нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності — експертизою встановлюються відхилення нормативно-правового характеру щодо встановлених нормативів і стандартів здійснення й обліку інвестиційних операцій;
 • інформаційне моделювання — встановлення повного спек тру нормативно-довідкової та фактографічної інформації щодо дос ліджуваного експертизою питання;
 • експертизи різних видів — переважно застосовують для вив чення неякісне підготовлених документів (підроблені виписки банків з поточного рахунка, фіктивні довідки бухгалтерії на різницю між номінальною і ринковою вартістю цінних паперів, фальсифікації в реєстрах надходження цінних паперів тощо), а також при встанов ленні обсягів і якості виконаних робіт;
 • дослідження документів — вивчення достовірності, доціль ності та обґрунтованості зафіксованих у них господарських опе рацій (формальна перевірка бланків цінних паперів, логічна та аналі тична перевірка доходності інвестицій, зустрічна перевірка в уста новах банків, взаємний контроль документів і операцій).

5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судо-во-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємств практично не відрізняються від методики, викладеної у попередніх розділах (особливістю є лише те, що при аналітичному групуванні доказів необхідно складати окремі відомості за видами інвестицій).

Експсрт-бухгалтер на основі проведеного дослідження уза гальнює результати його здійснення в журналі судово-бухгалтерсь кої експертизи. При цьому фіксують зміст конкретного питання, ви несеного на розгляд судово-бухгалтерської експертизи, вказують перелік нормативно-правової та фактографічної інформації, що сто сується безпосередньо досліджуваного питання, формулюють зміст недоліків І правопорушень, виявлених ревізією, наводять суму збитку та вказують посадову особу, яка відповідає за правопорушення. Далі наводиться зміст інформації, встановлений, власне, судово-бухгалтерською експертизою, зокрема конкретні недоліки і правопорушен ня, сума збитку, матеріально відповідальні та службові особи, без посередньо або частково винні у скоєнні злочину. На основі записів у журналі судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер. використовуючи методичні прийоми аналітичного групування до казів правопорушень у сфері інвестиційної діяльності, у спеціальних аналітичних таблицях формує зведений результат експертного дослідження.

На підставі наведених вище матеріалів експерт-бухгалтер складає узагальнюючий висновок судово-бухгалтерської експерти зи, який разом з журналом та аналітичними таблицями передається правоохоронному органу, що призначив експертизу. Реалізація результатів експертного дослідження відбувається у суді чи арбіт ражі на основі висновку експерта-бухгалтера, а також в органах управління на основі переданих їм пропозицій щодо профілактики виявлених зловживань і недопущення їх в майбутньому.

Методичні поради

для підготовки до семінарського заняття на тему: "Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства"

При підготовці до практичного заняття на тему "Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи інве стиційної діяльності підприємства" необхідно, передусім, з'ясувати структуру і специфіку локального стандарту експертного дослІд-жен-ня, вивчити об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, вста новити перелік джерел інформаційного забезпечення експертного дослідження, засвоїти особливості застосування методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.

Основну увагу слід зосередити на з'ясуванні типових варіантів поєднання розрахунково-аналітичних і документальних методичних прийомів експертного дослідження в процесі здійснення судово-бух галтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємств.