referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Економічна політика

Варіант 1.

1. Введення країною забороняючого імпортного митного тарифу:

а) завжди погіршує її добробут;

б) завжди погіршує добробут споживачів у цій країні;

в) завжди приносить додатковий виграш виробникам у галузях, що є імпортозамінними;

г) завжди приносить додатковий прибуток державі;

д) усі перераховані вище відповіді вірні;

е) усі перераховані вище відповіді вірні, крім відповіді а).

Обґрунтуйте свою відповідь.

Імпортні мита, що накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного звертання на внутрішньому ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для захисту національних виробників від іноземної конкуренції.

Тариф приводить до збільшення податкового тягаря на споживачів, що через тариф змушені купувати як імпортні, так і аналогічні місцеві товари по більш високих цінах. Тим самим частина доходів споживачів перерозподіляється в державну скарбницю і їхній розташовуваний доход знижується. Такий схований перерозподіл доходів на користь держави (особливо в небагатих країнах, де середньодушевий доход не дуже великий) може призвести до виникнення нових і збільшенню існуючих соціальних протиріч. Крім того, імпортний тариф приводить до загального підвищення рівня цін і, як неминучий наслідок, вартості життя в країні.

Імпортне мито — засіб стимулювання вітчизняного виробництва.

Однак використовувати імпортний тариф як важливе джерело бюджетних доходів можна тільки доти, поки місцева промисловість під захистом тарифу не почне робити аналоги імпортної продукції, на яку він накладається. У результаті скорочення імпорту і заміни його в споживанні на місцеві аналоги доходи бюджету скоротяться. Щоб протидіяти цієї тенденції, можна увести внутрішній податок на продукцію, аналогічну імпортної, зі ставкою, рівній імпортному миту.

2. Яке з тверджень щодо фіксованого валютного курсу є невірним:

а) Кращий для невеликих відкритих економік, дуже залежних від зовнішньої торгівлі.

б) Унеможливлює проведення незалежної кредитно-грошової політики.

в) Виступає "автоматичним стабілізатором", що приводить у рівновагу платіжний баланс .

г)Оптимальний у випадку, коли країна зіштовхується з непередбаченими змінами в попиті на гроші.

Обґрунтуйте свою відповідь

Фіксований валютний курс — офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах. Фіксований валютний курс передбачає закріплення вмісту національних грошових одиниць безпосередньо в золоті або в доларах США за жорсткого обмеження коливань ринкових курсів валют до 1%. На практиці це означало тверду прив'язку всіх валют, що брали участь у міжнародній торгівлі, до долара США.

Фіксований валютний курс офіційно встановлюється центральним банком з врахуванням співвідношення цін у даній країні з цінами країн головних партнерів, рівня валютних резервів, стану торговельного балансу. Фіксований валютний курс найбільш доцільний за умов внутрішніх кризових ситуацій в нестабільній економіці, тому що забезпечує нижчі темпи інфляції, стабільні умови для зовнішньоекономічної діяльності, створює можливість прогнозувати розвиток ситуації в країні.

3. Якщо Центральний банк намагається скоротити пропозицію грошей при фіксованому валютному курсі і не проводить політику стерилізації, то:

а) національний доход не зміниться;

б) початкове скорочення пропозиції грошей буде зведено нанівець діями Центрального банку по підтримці офіційно оголошеного фіксованого валютного курсу;

в) крива LМ спочатку зрушиться вліво, а потім повернеться в початкове положення;

г) усе перераховане вище вірно.

Обґрунтуйте свою відповідь.

Фіксований курс передбачає, щоб центральний банк був готовий до проведення інтервенцій на валютному ринку з метою його підтримки. Після цього потрібно прийняти рішення про те, що робити з внутрішніми наслідками інтервенцій (наприклад, чи потрібно робити "стерилізацію").

Національний банк може спробувати нейтралізувати вплив платіжного балансу на пропозицію грошей в економіці шляхом стерилізації зміни валютних резервів. Наприклад, при скороченні резервів (для ліквідації дефіциту платіжного балансу і запобігання падіння обмінного курсу) Центральний Банк може розширити внутрішні активи за допомогою операцій на відкритому ринку або інших інструментів грошової політики таким чином, що розмір грошової маси в економіці не зміниться. Проте можливості стерилізації обмежені. Якщо дефіцит платіжного балансу зберігається тривалий час, то зниження валютних резервів може призвести до їхнього повного виснаження. Країна змушена буде відмовитися від фіксованого курсу або дозволити грошовій масі скорочуватися, щоб нейтралізувати тенденцію обмінного курсу до зниження і зупинити відтік грошей за рубіж. При стійкому позитивному сальдо платіжного балансу обсяг резервів може стати настільки великим, що внутрішній кредит прийме нульове значення, що практично неможливо (банки повинні будуть не позичати комусь, а позичати собі гроші в небанківського сектора).

Таким чином, навіть стерилізація не захищає грошову масу від впливу платіжного балансу, що різко обмежує можливості впливу грошової політики на внутрішній баланс, залишаючи його регулювання фіскальній політиці.

4. У відкритій економіці з гнучким валютним курсом і низькою мобільністю капіталу стимулююча грошова-кредитна політика має всі нижчеперераховані наслідки, окрім:

а) зниження процентної ставки;

б) збільшення рівноважного рівня випуску;

в) подорожчання національної валюти;

г) зрушення кривих ІS, LМ і ВР направо.

Обґрунтуйте свою відповідь.

Зазначимо, що в умовах фіксованого валютного курсу самостійна грошова політика є фактично неможливою. Але якби уряд усе ж захотів застосувати стимулюючу грошову пропозицію, то це на графіку IS-LM у координатах Y-q мало б такий вигляд:

1. Пунктирна лінія на графіку відображає ймовірну спробу застосувати грошову пропозицію для стимулювання. Наприклад, уряд викупив у населення облігації державного боргу. Це могло б породити тенденцію до зменшення обмінного курсу.

2. Оскільки центральний банк виступає гарантом незмінності курсу, то він був би змушений вжити заходів для скорочення грошової пропозиції.

Стимулююча грошова політика спричиняє зменшення обмінного курсу і збільшення випуску.

Список використаної літератури

1. Артус М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Мирослав Артус,; Європейський ун-т. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. — 161 с.

2. Гроші та кредит: Підручник/ За заг. ред. М.І. Савлука,; М-во освіти України. Київський нац. економ. ун-т. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с.

3. Гроші та кредит: Підручник для вузів за спец. "Фінанси та кредит"/ Михайло Савлук, К.Г. Зуллас, А. М. Коряк. — К.: Либідь, 1992. – 330 с.

4. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Богдана Івасіва,; М-во освіти і науки України, НБУ, Терноп. акад. нар. госп.. — Тернопіль: Карт-бланш, 2000. — 510 с.

5. Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Анатолій Демківський,. — К.: Дакор, 2003,, 2005: ВИРА-Р. — 527 с.

6. Денисенко М. Гроші та кредит у банківській справі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Микола Денисенко,; Авт.передм. К. Г. Федоренко. — К.: Алерта, 2004. — 477 с.

7. Колодізєв О. Гроші та кредит: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Олег Колодізєв, Оксана Яременко,; М-во освіти і науки України, Харківський держ. екон. ун-т. — Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 153 с.

8. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. — Львів: Новий Світ-2000, 2006. — 431 с.

9. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник/ А. І. Щетинін; М-во освіти і науки України. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 429 с