referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Історія зарубіжних країн

Вступ.

1. Велика Хартія Вольностей (1215 р) в Англії. Причини прийняття і характеристика її основних положень.

2. Станово-представницька монархія в Англії. Виникнення парламенту.

3. Особливості англійського абсолютизму.

Висновок.

Список використаної літератури.

Вступ

Подальше зростання міст і товарного виробництва сприяло не тільки зростанню чисельності і політичної активності міського населення. Воно викликало перебудову традиційного феодального господарства, форм експлуатації селянства. Під впливом товар-но-грошових відносин відбулися істотні зміни в правовому становищі селян. До XIV ст. у більшій частині Франції зникає серваж. Основну масу селянства становлять особисто вільні цензитарії, які зобов'язані сплачувати сеньйору грошову ренту (ценз), розмір якої зростав.

Даючи оцінку документа 1215 p., слід звернути увагу на дві обставини. По-перше, Хартія побудована на цілком правильній основі — королівська влада не може бути необмеженою, бо це загрожує нормальному функціонуванню держави і суспільства. З іншого боку, якби Хартію було дотримано у незмінній редакції 1215 р. протягом скільки-небудь тривалого історичного періоду, це призвело б до остаточного феодального розпаду англійської держави. Свавілля магнатів при такому розвитку подій легко прогнозувати — для порівняння, досить пригадати історичний досвід шляхетської Польщі чи князівської Німеччини. На щастя, для Англії та її громадян, подальший розвиток країни проходив не в руслі аристократичної олігархії, і саме ця країна в майбутньому зуміла дати світові перші зразки буржуазної демократії.

Відносна сила королівської влади в Англії сприяла більш ранньому, порівняно з державами континенту, становленню загальнодержавної правової системи.

1. Велика Хартія Вольностей (1215 р) в Англії. Причини прийняття і характеристика її основних положень

Навесні 1215 р. барони за підтримки рицарства та міщан розпочали війну проти короля. Лондонці відкрили їм ворота столиці. Король був змушений підкоритися вимогам повсталих баронів і 15 червня 1215 р. підписав т. зв. Велику хартію вільностей (Magna charta libertatum).

Згідно з цим актом барони обирали з власного середовища комітет з 25 членів, які мали стежити за дотриманням Хартії з боку короля. Підраховано, що з 68 статей Хартії ЗО виражали інтереси баронів, 7 — рицарства та верхівки вільного селянства і лише 3 — міщан. Права залежних вілланів у Хартії взагалі не були застережені.

Король зобов'язався дотримуватися свободи церковних виборів (конфлікт з папою розпочався з призначення королем Стефана Ленгтона архієпископом Кентерберійським). Він поклявся не стягувати з своїх васалів-баронів більших поборів, ніж це було встановлено звичаєм, зобов'язався не збирати «щитових грошей» та інших сум без згоди «загальної ради королівства». До складу цієї ради повинні були входити безпосередні тримачі короля, тобто в основному ті ж барони.

Баронів, на відміну від представників усіх інших станів, могли судити лише люди рівного з ними звання — пери. Король зобов'язувався не арештовувати баронів, не позбавляти їх майна, не проголошувати поза законом без вироку суду перів. Скасовувалося утверджене після реформи Генріха II право втручатися в юрисдикцію сеньйоральних судів.

Набагато менше прав Хартія дала рицарству та верхівці вільного селянства. Баронам і королю заборонялося вимагати з тримачів рицарських феодів більше служб і феодальних платежів, ніж було встановлено законом. Вільним людям було обіцяно захист від свавілля королівських чиновників та від надмірних штрафів. Стаття 20 затверджувала розгляд усіх карних справ для цієї категорії населення судом присяжних.

Міста отримали підтвердження уже існуючих вільностей (на початку XIII ст. хартії мали 80 найбільших міст, до кінця століття ще 113 міст та містечок отримали різноманітні привілеї"). Втім, право корони збирати з міст особливо ненависний податок — талью — зберігалося. Було встановлено єдину систему мір і ваг. Дозволявся вільний в'їзд і перебування в Англії іноземних купців, що значно сприяло зовнішній торгівлі [8, c. 79-80].

По-перше, Хартія точно сформулювала вже існуюче право. По-друге, Хартія доповнила існуюче право іншими більш прогресивними положеннями, пов’язаними з судочинством та становими правами. По-третє, і найголовніше, Хартія забезпечила обов’язкове виконання всіх її положень. Король під страхом правомірного збройного примусу з боку баронів разом з громадою всієї землі повинен був дотримуватися виконання всіх пунктів Хартії. Це нововведення є чи не найважливішим у всьому документі, що наносило тяжкий удар по необмеженій до тих пір королівській владі.

Хартія створила та організувала регулярно функціонуючу силу, що при певних обставинах робила неможливим свавільні дії королівської влади. Комітет із 25 баронів повинен був наглядати за недоторканістю розділів Великої Хартії з боку короля та його адміністрації. Барони мали право піднімати проти короля communam totius terrae в випадках, коли останній не хотів відновити порушений ним або його найближчими соратниками право після того, як йому буде зроблено заява стосовно цієї претензії з боку чотирьох членів комітету. Ця форма гарантії є суто феодальною. Вона узаконила повстання, громадянську, міжусобну війну як засіб захисту прав суспільства та кожного індивідуума. Але те, що було допустимо в такій феодальній державі, яка представляла собою з’єднану чисто зовнішнім зв’язком сукупність цілого ряду політичних утворень, союз окремих, що знаходяться в стані холодної війни, було зовсім ненормальним явищем у єдиній згуртованій та централізованій державі, якою була Англія після реформ Генріха ІІ.

Для Англії це було суто революційним засобом, необхідним як тимчасове негайне рішення, що мало на меті розв’язати політичну задачу – вивести суспільство та державу з кризи на рівну дорогу для нормального розвитку сил та форм організації. Але відомо, що Іоанн підписав Хартію, побачивши, що його сили нерівні силам баронів. Договір яким являлась Magna Carta, не міг бути дуже стійким, адже він ледь задовольняв жодну з сторін. Це допомогло Іоанну відмовитися від виконання Хартії. Він заручився підтримкою папи, що назвав баронів бунтівниками. Король почав збирати військо, барони оголосили його скиненим та запропонували корону французькому спадкоємцю Людовіку. Війна відновилася з ще більшою силою. Але король несподівано помер у 1216 р. Барони визнали спадкоємцем його малолітнього сина Генріха ІІІ. У наступні роки королівська влада посилила свої позиції і країна розвивалася у суто централізаторському напрямі.

Про Хартію майже забули за доби абсолютної монархії і згадали лише на початку англійської буржуазної революції, коли почалась боротьба з тим же таки абсолютизмом. Тоді ідеологи буржуазії та нового дворянства застосовували Хартію як засіб боротьба за свої права. Велика Хартія вольностей була визначена як документ, що заложив основу всіх конституційних свобод та забезпечив права народу. Таке розуміння цього непересічного документу зберігалося і в ХІХ – на початку ХХ ст. [3, c. 69-70]

На сьогоднішній день дослідники притримуються думки, що при складанні Хартії у ХІІІ ст. передусім ставився за мету захист інтересів баронства, хоча слід відмітити, що вперше в історії Англії заявили про свої вимоги такі суспільні верстви як лицарі та міщани, значення чого не можна залишити поза увагою. Отже принципи Хартії були юридично поставлені, але нею не були створені ті засоби, за допомогою яких суспільство могло сприйняти зміни та застосувати їх у повсякденному вжитку. Потрібен був засіб, який би забезпечив та підтримав санкціонований Хартією правовий порядок. Ця задача і стояла на порядку денному.

2. Станово-представницька монархія в Англії. Виникнення парламенту

Гeнріx ІІІ, що cтав на прecтол, вважав ceбe не зв’язаним Beликою Xартією вольноcтeй. Поcилeння податкового гнітy під чаc його правління зyмовило в 1258 році новий виcтyп фeодальниx магнатів. Bони вимагали cкликання загальної ради ycіx баронів для пeрeбyдови держави, щоб запобігти бyдь-якомy зловживанню з бокy корони.

Рада, що cтала називатиcь парламeнтом, зібралаcь y 1258 році в Окcфорді. Парламeнт розробив, так звані, Окcфордcькі провізії, якими пeрeдбачалоcь cтворeння при монарxові поcтійної Ради п’ятнадцяти, обов’язком якої бyло давати сумлінні поради королю щодо “кeрівництва дeржавою”. Для вирішeння найважливішиx cправ трeба бyло тричі на рік cкликати парламeнт. До його cкладy вxодило 27 чоловік (15 поcтійниx члeнів Ради і 12 чоловік, якиx обирали барони). Bищі поcадові оcоби (канцдeр, вeликий юcтиціарій, cкарбник королівcтва, шeрифи) призначалиcь cтроком на один рік і нecли відповідальніcть пeрeд короною і радою п’ятнадцяти.

Отжe, Окcфордcькі провізії пeрeдавали вcю повнотy влади в країні фeодальній аристократії. Алe цe нe відповідало інтeрecам рицарів, городян і фрігольдeрів, котрі також xотіли брати yчаcть y дeржавномy кeрівництві і мати cвоїx прeдcтавників y парламeнті. Проте магнати відxилили їx прeтeнзії. Mіж cоюзниками зновy cтавcя розрив.

Цим cкориcтавcя король. Bибравши зрyчний момeнт, він почав війнy проти бyнтівливиx ваcалів, очолюваниx Cимоном дe Mонфором. Cпочаткy пeрeвагy мали барони, алe потім їxнє війcько cтало зазнавати поразок. Намагаючиcь зарyчитиcь підтримкою рицарів і городян, Cимон дe Mонфор y 1265 р. впeршe запроcив їx до парламeнтy. Heзабаром армія баронів бyла розбита, а їxній ватажок загинyв. Однак внаcлідок могyтнього ceлянcького повcтання, що cпалаxнyло в країні, король бyв змyшeний примиритиcь з магнатами.

Перший британський парламент був скликаний у 1258 р. Король Генріх III спробував посилити податковий гніт, що викликало виступ феодальних магнатів. їх вимоги зводилися до скликання загальної ради баронів, яка, за задумом, повинна була провести перебудову усієї системи державного правління з метою припинення зловживань з боку королівської влади. Ця рада дістала назву парламенту. Засідання відбувалися в Оксфорді і проходили дуже бурхливо. В історії за цим парламентом закріпилася назва «Скаженого» або «Безумного». Парламент виробив т. зв. Оксфордські провізії, згідно з якими при монархові створювалася постійна Рада п'ятнадцяти. В її обов'язки входили «поради» королеві в справі управління державою та контроль за діяльністю вищих посадових осіб: канцлера, скарбника, шерифів. Для вирішення найважливіших державних проблем тричі на рік мав скликатися парламент в складі 27 чоловік — членів Ради п'ятнадцяти та 12-ти, з числа обраних баронами [5, c. 91-92].

Як бачимо, ця установа первісно не мала нічого спільного ні з сучасним британським парламентом, ні навіть з станово-представницькими органами європейських держав, адже у ній була представлена лише феодальна аристократія. Король Генріх III 1265 р. спробував приборкати бунтівних васалів, на чолі яких стояв барон Симон де Монфор. Намагаючись заручитися підтримкою дрібних рицарів і міщан, де Монфор спробував змінити принципи комплектування парламенту. До нього повинні були увійти усі барони, по 4 рицарі від кожного графства і по 2 представники від великих міст. 1 хоча коаліція баронів була розбита, а її керівник загинув, новий король Едуард І в 1272 р. запросив до Вестмінстерського парламенту не лише баронів, а й представників графств і міст.

У 1295 р. було сформовано «Зразковий парламент», до складу якого увійшли барони, рицарі, міщани, духовенство. Представників знаті запрошували поіменно, решту — обирали. З цього року парламент стає постійно діючою установою.

У 1352 р. парламент було поділено на 2 палати — палату лордів і палату общин. Перша формувалася з числа тримачів титулів герцога, маркіза, графа, віконта або барона, друга — на основі виборів.

Парламент відрізнявся від Генеральних штатів тим, що в штатах три стани засідали окремо, причому кожний мав один голос. В Англії міщани і рицарство засідають спільно (з 1352 p.), що мало істотний вплив на подальшу долю держави.

Нова установа швидко набирала силу. Ще в 1297 р. король Едуард І був змушений погодитися, щоб жодні податки не встановлювалися без згоди парламенту. З того часу і до сьогодні бюджет є одним з найважливіших повноважень парламенту. З 1340 р. у розпорядження парламенту переходить не лише вотування податків, але й контроль за їх використанням. Тоді ж було встановлено, що кожного разу, коли король вимагає грошей, парламент має право попередньо розглядати скарги на дії уряду.

В 1322 р. було встановлено, що без згоди парламенту не можуть бути внесені жодні зміни і доповнення в статути. Таким чином, парламент почав своє перетворення на вищу законодавчу владу в країні. В 1371 р. ця установа виборола собі право на імпічмент вищих державних сановників. Першою «жертвою» парламенту став у 1386 р. канцлер де Ла-Поль. Як бачимо, англійський парламент був більш впливовою інституцією, ніж французькі Генеральні штати [2, c. 133-134].

У ХІІІ-XІV ст. в економіці Англії відбувалися суттєві зміни, що мали свій вплив на принципи формування парламентського корпусу, а отже, і на усю роботу цієї важливої державної установи. Зріст міст і розвиток товарно-грошових відносин сприяли збільшенню представництва міщан. Причому активне виборче право надавалося в містах доволі широким групам населення. Це могли бути усі платники подушного податку, власники «свого вогнища» або члени купецької гільдії — в кожному місті був свій власний порядок участі у виборах. Однак у цілому англійське міщанство було представлене в парламенті значно ширше, ніж французьке в Генеральних штатах. У Франції від політичного життя були ізольовані не лише міські низи, але й усі ті, хто не належав до міського патриціату.

У 1272 р. король Eдyард І cкликав Becтмінcтeрcький парламeнт і запроcив тyди прeдcтавників від графcтв і городян. Tрeтій cтан виcтyпив як cамоcтіина політична cила. Bідноcно швидкe зроcтання міcт і розвиток торгівлі cприяли процecy формyвання cтаново-прeдcтавницької монарxії.

У 1352 році парламeнт розділивcя на вeрxню cпадкоємнy палатy лордів (пeрів) і нижню палатy общин. У палаті пeрів заcідали бeзпоceрeдні дeржатeлі корони. З XV cт. y вeрxній палаті cтали видавати королівcький патeнт про дарyвання титyлy гeрцога, маркіза, графа, віконта або барона.

Порядок yчаcті y вибораx до палати общин y графcтваx бyв законодавчо закріплeнний y 1430 р. Якщо доcі право голоcy мали ycі вільні зeмлeвлаcники,то тeпeр його здобyли лишe оcоби, які поcтійно мeшкали y графcтві і володіли фрігольдом з доxодом нe мeнш як 40 шилінгів.

Паcивнe виборчe право бyло вcтановлeнe в 1445 р. Cпeціальним cтатyтом, згідно з яким прeдcтавниками графcтва могли бyти лишe найбільш поважні оcоби з рицарів, а також з оcіб, які мали право на звeдeння в рицарcький cтан.

Парламeнт cанкціонyвав або відxиляв ввeдeння податків, брав yчаcть y кeрівництві дeржавою (чeрeз заcтоcyвання пeтицій) і в законодавчій діяльноcті. Пeрeлічeні повноважeння цeй cтаново-прeдcтавницький орган діcтав нe відразy. У 1297 р. він здобyв право контролю за дeржавними фінанcами. Hадалі (з 1340 р.) прямі, а потім і нeпрямі податки можна бyло cтягyвати тільки за його погоджeнням. Згодом ініціатива y cправі оподаткyвання cтала цілком налeжати палаті общин.

Mонарx повинeн бyв звітyвати пeрeд палатою общин про витрачeні cyми[9, c. 113-117].

Поcтyпово парламeнт домігcя права брати yчаcть і в законодавчій діяльноcті. У 1322 р. бyло вcтановлeно, що бeз його згоди “ніщо нe можe бyти внeceнe в cтатyти”. Разом з тим, траплялоcь, що король затвeрджyвав закон y запропонованій парламeнтом рeдакції, а піcля завeршeння cecії парламeнтy, одeржавши чeрговy cyбcидію, пyблікyвав інший, вигідний для нього варіант cтатyтy. У зв’язкy з цим y 1414 р. бyло вирішeно, що піcля розпycкy парламeнтy в cтатyти нe можна вноcити жодниx змін. У чаcи правління Гeнріxа VІ (1422 – 1471 рр.) парламeнт ухвалив подавати монарxy нe проxання (пeтиції) про видання законів, а законопроeкти (білли), які монарx міг прийняти або відxилити.

Іcторія парламeнтy до англійcької бyржyазної рeволюції cвідчить про тe, що він бyв нe тільки ycтановою, яка cанкціонyвала податки, а й намагавcя припинити cваволю королівcької адмініcтрації, ввecти принцип відповідальноcті пeрeд ним yрядy.

Tактика монарxів відноcно парламeнтy залeжно від обcтавин змінювалаcь. Bони то йшли на cоюз з магнатами проти дeпyтатів від дворянcтва і бyржyазії, то шyкали в оcтанніx підтримки y боротьбі проти пeрів.

Парламeнт впливав на політикy, якy проводили чиновники короля, кориcтyючиcь правом імпічмeнтy. Розcлідyючи їxні поcадові злочини, палата общин пeрeтворювалаcь на обвинyвачувальнe жюрі. При цьомy король нe міг помилyвати заcyджeнного.

Heзважаючи на іcнyючі обмeжeння, монарx збeрігав ycю повнотy влади. Цe cтоcyвалоcь навіть фінанcів. Kорона бeз згоди парламeнтy могла вимагати cплати такиx податків: “щитовиx грошeй”, талії, cтягyваної з розміщeниx y королівcькомy домeні міcт, фeодальної допомоги, яка налeжала королю як ceньйорy.

Mонарx мав право накладати вeто на законопроeкти. Kороль міг відcтрочити виконання вжe прийнятого законy, вилyчивши з-під його дії бyдь-якy оcобy. Kоролівcькі ордонанcи і прокламації мали такy cамy юридичнy cилy, що й парламeнтcькі закони. Te, що нe зачіпали cтатyти, рeгyлювалоcь актами, які однооcібно видавав монарх [6, c. 67-68].

Організація міcцeвого yправління бyла виключно королівcькою прeрогативою. У чаcи правління Eдyарда ІІІ y зв’язкy із заколотами y кожномy графcтві на допомогy шeрифам бyли призначeні оcобливі “оxоронці мирy”. Cтатyти 1327 і 1332 р. наділяли їx правом пeрecлідyвати й заарeштовyвати злочинців. Поряд з поліцeйcькими фyнкціями “оxоронці мирy” могли колeгіально визначати покарання. Hа цю поcадy призначали лишe дyжe багатиx оcіб.

“Оxоронці мирy” бyли попeрeдниками мировиx cyддів, інcтитyт якиx бyло ввeдeно в 1360 р. Бажаючі зайняти цeй поcт повинні бyли мати 20 фyнтів cтeрлінгів річного прибyткy з нeрyxомого майна. До того ж cвої обов’язки вони повинні бyли виконyвати бeзоплатно. Tомy поcада мирового cyдді відразy потрапила до рyк зeмeльної ариcтократії.

З 1388 р. y кожнe графcтво призначали 6 мировиx суддів, пізнішe – 8. З 1414 р. вони cтали заcідати 4 рази на рік на cпeціальниx чeтвeртниx cecіяx, на якиx розглядали обвинyвачeння в найбільш ceрйозниx злочинаx. Kрім того на мировиx cyддів покладавcя обов’язок вcтановлювати ринкові ціни на xліб, пиво, паливо, карати порyшників ринковиx правил. Mировиx cyддів забов’язyвали рeгyлювати заробітнy платy робітників.

Mировим cyддям бyли підпорядковані наділeні поліцeйcькими фyнкціями головні конcтeблі (cтароcти cотeнь) і конcтeблі (cтароcти дecятків).

Hа відмінy від Франції і Hімeччини, Англія в XІІІ cт. нe мала поcтійного війcька. Ceлянcькe ополчeння піcля нормандcького завоювання нe cкликалоcь. Рицарів-ополчeнців щорокy призивали на короткоcтроковy cлyжбy (від 21 до 40 днів)[10, c. 137-139].

3. Особливості англійського абсолютизму.

Англійський парламент, вперше скликаний у 1265 p., протягом кількох сторіч був найефективнішою станово-представницькою установою середньовічної Європи. Як відомо, уже в XIV ст. королівська влада в Англії не мала права встановлювати нові податки та збирати раніше встановлені без згоди парламенту. Останній з кожним роком ставав усе більш впливовою політичною установою. У нього була своя соціальна база, яка з ростом міст та первісною капіталізацією сільського господарства тільки розширювалася і міцніла. Але Англія також пройшла у своєму розвитку через етап абсолютної монархії. Що ж дозволило зміцнитися королівській владі і, відповідно, що примусило парламент на якийсь час відмовитися від колишніх політичних амбіцій?

У 1380 р. в зв'язку з Столітньою війною, яку Англія вела на той час з Францією, було введено подушний податок на військові потреби. Податок збирався чиновниками настільки насильно і брутально, що це викликало повстання під проводом Уота Тайлера.

усіх селян, скасуванню панщини із заміною и невеликим грошовим внеском, надання селянам права вільної торгівлі продуктами своєї праці. І хоча Тайлера було підступно вбито, феодали переконалися в необхідності міцної королівської влади як гаранта їх становища в суспільстві. Аналогічний урок знать отримала у 1450 р. під час повстання Джека Кеда. Знать, церква, багаті міщани шукали порятунку у міцній королівській владі.

З 1455 по 1485 pp. в Англії тривала уособна війна між прихильниками двох монархічних династій — Ланкастерів і Иорків, відома як війна Білої і Червоної Троянд (ці квіти були елементами гербів названих династій). Відбулося 12 кривавих сутичок; в битвах, на ешафоті та від рук убивць загинуло 80 принців королівської крові. Королем став Генріх VII Тюдор, засновник нової династії. Коли він уперше скликав парламент, в ньому налічувалося тільки 29 світських перів, деякі з них дістали це звання від самого короля.

30років усобної війни настільки виснажили Англію, що населення з готовністю підтримувало династію, яка нарешті встановила в країні громадянський мир. Уже після завершення війни Білої та Червоної Троянд у руках королівської родини зосередилася п'ята частина усіх земель Англії. У 1534 р. Генріх VIII прийняв документ, відомий як «Акт про супрематію». Його вважають початком існування окремої англіканської церкви. Віровчення та організаційні основи цієї церкви залишалися переважно близькими до католицьких, але за Єлизавети І в «39 статтях» (1571 р.) віровчення було дещо наближене до кальвінізму. Головою англіканської церкви є король Англії, а не римський папа. Король призначає єпископів. Примасом виступає архієпископ Кентерберійський, наступний в ієрархії — архієпископ Йоркський. Значна частина єпископів є членами палати лордів в силу посад, що їх вони обіймають. Усі принципові церковні статути підлягають затвердженню парламентом. Видатки на утримання церкви значною мірою несе держава. Звільнення з-під опіки папського Риму зміцнило авторитет королівської влади, посилило її контроль над палатою перів, оскільки саме королю належало право утвердження клерикальної фракції цієї палати. В 1534 р. було проведено секуляризацію усіх церковних земель, що ще більше зміцнило могутність корони [4, c. 136-137].

Початок англійського абсолютизму припадає на XV ст., а розквіт -на XVI. Як бачимо, англійський абсолютизм дещо випереджав у часі французький (і був перерваний революцією майже на 150 років раніше). Складання сильної централізованої держави в Англії уже наприкінці XIV ст. пояснюється, по-перше, кращою організацією і дисципліною пануючого класу порівняно з рештою країн Європи (тут важкопереоцінити війну Троянд, яка згуртувала уцілілих феодалів навколо династії). По-друге, наявність вільного селянства дозволила Англії першою в світі створити якісно нове військо на службі короля. Після битви при Кресі (1346 р.) стало зрозумілим, що старому рицарському ополченню та колишній військовій тактиці приходить кінець. Потужні арбалети, а згодом і вогнепальна зброя з легкістю дірявили найтяжчі рицарські доспіхи. Рицарська кіннота, позбавлена маневреності, ставала швидкою здобиччю легкоозброєних піхотинців-лучників. Англія першою реалізувала нову армію, що не тільки дозволило вести активну зовнішню політику, але й легко придушувати колись грізні бунти непокірних феодалів. По-третє, в англійському суспільстві не було штучних перепон для переходу міщан в ряди пануючого класу феодалів, чи, навпаки, для участі представників дворянства в промисловості і торгівлі. За указом 1278 р. усі вільні тримачі землі з річним доходом у 20 ф. ст. були зобов'язані викуповувати рицарський патент (казна мала з цього неабиякий дохід). Заможні купці, ремісники, розбагатілі селяни ставали рицарями.

З іншого боку, дворянство вже в XIII ст. активно працювало в сфері промисловості і торгівлі, не вважаючи ці заняття чимось принизливим для себе. Це вело до прискореного розвитку острівної економіки і, як наслідок, до раннього складання єдності економічного життя — цієї запоруки політичної цілісності країни. Острівне становище Англії також сприяло формуванню сталих господарських зв'язків. Абсолютизм відповідав об'єктивним потребам централізації держави, функціонування її економіки як єдиного цілого.

Але раннє формування системи політичного абсолютизму в країні зумовило його незавершений характер. Саме цією обставиною пояснюються такі особливості англійського абсолютизму:

• продовжує існувати орган станового представництва (парламент);

• зберігається місцеве самоврядування;

• збройні сили є відносно нечисленними, якщо порівнювати з арміями континентальної Європи. До певної міри ця обставина компенсується сильним флотом, в т. ч. і каперським.

Було б не зовсім правильно пояснювати збереження англійського парламенту виключно силою традицій чи дивною забудькуватістю королівської влади. Палата громад висловлювала невдоволення і дозволяла собі гостру критику політики королівського уряду навіть у роки правління Єлизавети І, тобто в період зеніту англійського абсолютизму. Зокрема, нападкам піддавалися питання про престолонаслідування (призначення спадкоємця з огляду на бездітність Єлизавети), ставлення уряду до католиків і кальвіністів-пуритан, продаж торгово-промислових монополій тощо. Крім того, парламент неодноразово протестував проти втручання уряду і двору в парламентські вибори, вимагаючи визнання недійсними тих виборів, в яких депутат виявлявся креатурою високопоставлених кіл чи самого королівського двору. Остання сесія парламенту, яка зібралася за правління Єлизавети (1601 p.), закінчилася фактичною капітуляцією королівського уряду. Єлизавета була вимушена обіцяти припинити у майбутньому продаж монополій, тобто виключного права на виробництво чи зовнішню торгівлю певними видами продукції [4, c. 174-176].

Спокуса узяти парламент під свій контроль, а при нагоді повністю відмінити його законодавчу та контролюючу діяльність, була дуже значною. Королівський уряд ще в 1410 р. оголосив своєю прерогативою перевірку правильності парламентських виборів. Генріх VII скликав парламент 7 разів за 24 роки, Єлизавета 1-10 разів за 45 років. Генріх VIII (1509-1547) почав сам призначати спікера, Карл І взагалі 11 років обходився без парламенту. Але, незважаючи на переслідування, цей орган не лише вцілів, але й намагався за сприятливих обставин диктувати свою волю королям. Прикладом може служити останній (четвертий) парламент Якова І, який притягнув до судової відповідальності керівника фінансового відомства графа Мідлсекса. Сам король був вимушений видати ордонанс, яким оголошував недійсними усі патенти на «монопольне право продажу, купівлі, виробництва або споживання чого б то не було в королівстві». Протягом усього періоду абсолютистського правління парламент так і не випустив зі своїх рук права затвердження розміру податків, хоча й втратив право контролю за державними витратами.

Сила парламенту полягала в союзі «старого» та «нового» дворянства. У континентальній Європі становлення абсолютизму стимулювалося роллю монарха як арбітра у конфлікті буржуазії та дворянства. Дворянство звично зневажало «підлу буржуазію», хоч і не могло існувати без її грошей. Буржуазія підтримувала короля, який ліквідовував феодальну роздробленість, припиняв усобні війни, скасовував внутрішні мита тощо. Союз дворянства і буржуазії у цих країнах був малоймовірним, надто різними виявилися інтереси даних класів.

В Англії, як уже згадувалося, розбагатілий простолюдин без зайвих формальностей ставав рицарем. І, навпаки, молодші сини перів і баронів (землю та титул успадковував старший брат) залучалися до промислового виробництва і торгівлі, не вбачаючи в цьому кроці жодних моральних перепон. Королівська влада не могла ефективно грати на протиріччях у відносинах майнових класів, оскільки ці протиріччя не були антагоністичними, а сама межа між класами — доволі розмитою і умовною.

До речі, цією ж обставиною пояснюється і збереження місцевого самоврядування. Тим більше, що воно нічого не коштувало державі, оскільки усі посади були неоплачуваними. Його посадові особи (ректор, церковні старости, сінодсмени та бідли) здійснювали нагляд за дорогами і мостами, опікувалися бідними, контролювали обрання самих посадових осіб тощо. Представники місцевого самоврядування мали право накладати штрафи за бродяжництво, порушення недільного дня (праця в неділю, торгівля спиртним) тощо [8, c. 168-170].

Англійське право періоду абсолютизму далі розвивається як прецедентне. Причому, оскільки в країні паралельно існують різні суди (суд канцлера, суди загального права, «маноріальні суди» — ті, що користувалися місцевими звичаями), прецедент, створений в рамках однієї системи судочинства, не є обов'язковим для іншої. Особливо важливу роль у розвитку права починає відігравати суд канцлера. Починаючи з 1329 р., усі петиції та просьби про помилування на ім'я короля почали надходити до монарха через канцлера. Канцлер формально був змушений визнавати рішення вестмінстерських судів, але міг під загрозою тюремного ув'язнення заборонити стороні-переможцю виконувати постанови судів загального права. Виконання власних судових рішень канцлер міг забезпечувати загрозою штрафу і тюремного ув'язнення. Це дозволяло, по суті, творити нові правові норми у тих випадках, коли прецеденти загального права стримували розвиток суспільства (наприклад, подібна правова колізія виникла з появою трастів — загальне право не передбачало можливості управління майном в інтересах власника).

З'являється ряд нових кардинальних моментів. Остаточно утверджується принцип: злочинець чинить посягання не лише на майно чи особу потерпілого індивіда, а й на суспільні інтереси, на «королівський мир» [9, c. 157-159].

Висновок

Відбувалися серйозні зміни в структурі основної господарської і політичної ланки феодальної формації — в англійській вотчині (майорі). Феодали, користуючись тим, що селяни могли продавати надлишки своєї продукції на ринках найближчих міст, почали замінювати натуральні повинності на грошові (комутації). В XIV ст. цей процес став загальним і мав надалі серйозні наслідки. Феодали перестали вести власне господарство на доменіальній землі, здаючи цю землю клаптиками в оренду селянам. Відпала потреба в панщині, і селян почали за викуп відпускати на волю. Головною фігурою на селі став особисто вільний селянин-орендар, чиє матеріальне становище було надзвичайно важким. Феодали не лише вимагали високу орендну плату за надану у користування землю, але й захоплювали общинні угіддя для збільшення вівчарства. Останнє приносило великі прибутки, оскільки в містах уже була створена виробнича база для переробки овечої вовни на сукно — для власних потреб і на експорт.

Допустити селян-йоменів до парламенту означало б підірвати політичні основи феодальної держави. Але формально право голосу на виборах до палати общин мали усі вільні землероби. Тому в 1430 р. право голосу зберегли лише особи, що постійно проживали в графствах і володіли фрігольдом (пожиттєве чи спадкове тримання землі на умовах фіксованої ренти з правом вільного заповіту, розділу і відчуження свого тримання), який приносив дохід не менший 40 шилінгів. У 1445 р. пасивне виборче право було надане в графствах лише дворянам-рицарям, але не простим йоменам. Щоправда, в Англії особи з річним доходом у 20 фунтів стерлінгів були зобов'язані викуповувати рицарський патент, тобто розбагатілий йомен автоматично ставав рицарем.

Як бачимо, упродовж якихось 15 років парламент було закрито для соціально небажаних елементів. Гарантією проти самої можливості надто радикальних рішень парламенту залишалося право монарха відхиляти представлені парламентом законопроекти — біллі. Королі активно користувалися цим правом. Так, коли в 1397 р. палата общин прийняла резолюцію про зменшення видатків на королівський двір, король Річард II не лише відхилив цей білль, але й домігся видачі автора законопроекту Хекслі. Пізніше невдаха-парламентарій був переданий суду імпічменту і засуджений до страти. Це стало своєрідною пересторогою для противників монархії.

Список використаної літератури

1. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія/ Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України; За ред. В.Д. Гончаренко. — К.: Видавничий дім, 2002. — 714 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / О. М. Джужа, В. С. Калиновський, Т. А. Третьякова та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. — 2-ге вид., переробл. і доп.. — К.: Атіка, 2005. — 255 с.

3. Бостан Л. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / Людмила Бостан, Сергій Бостан,; Наук. ред. С. М. Тимченко; М-во освіти і науки України, М-во внутрішніх справ України, Запорізький юридичний ін-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 671 с.

4. Глиняний В. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / Володимир Павлович Глиняний,; Одес. нац. юрид. академія. — 5-те вид., перероб. і доп.. — К.: Істина, 2005. — 767 с.

5. Дахно І. Історія держави і права: Навчальний посібник-довідник для студентів ВНЗ/ Іван Дахно,. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 405 с.

6. Омельченко І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник/ Ірина Омельченко, Олег Сорокін, Валентин Череватий,; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2000. — 132 с.

7. Страхов М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник/ Микола Страхов,; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого, Акад. правових наук України. — 2-е вид., переробл. і доп.. — К.: Видавничий дім, 2003. — 582 с.

8. Хома Н. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / Наталія Хома,. — 4-те вид., стереотипне. — Львів: Новий Світ-2000, 2007. — 474 с.

9. Шевченко О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. юрид. вузів та фак./ Олександр Оксентійович Шевченко,; Відп. ред. І.Д.Борис. — К.: Вентурі, 1997. — 303 с.

10. Шостенко І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник/ Іван Шостенко, Оксана Шостенко,; МАУП. — К.: МАУП, 2003. — 101 с.