referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Правовий режим використання та охорони тваринного світу

Загальна характеристика права використання тваринного світу включає визначення поняття “тваринний світ” (необхідно взяти до уваги, що воно не охоплює сільськогосподарських та інших свійських тварин, проте включає об’єкти дикої фауни, що утримуються в неволі або напіввільних умовах), кола об’єктів тваринного світу та суб’єктів його використання. Використання об’єктів тваринного світу в Україні можливо як на праві власності, так і на праві користування. Власни­ками об’єктів тваринного світу є держава, територіальні громади, фі­зичні та юридичні особи, зокрема й іноземні, які набули права власнос­ті на законних підставах. Коло користувачів об’єктів тваринного світу законодавством не обмежується також, хоча в деяких випадках вима­гається наявність спеціальної фауністичної правосуб’єктності грома­дян та юридичних осіб. Наприклад, здійснення полювання зі зброєю можливе лише з 21 року.

Особливу увагу слід звернути на правове регулювання видів пра­ва використання тваринним світом. Загальне використання здійсню­ється без вилучення об’єктів тваринного світу з навколишнього сере­довища (крім любительського і спортивного рибальства, у водоймах загального користування в межах встановлених обсягів допустимого вилову) з метою задоволення естетичних, рекреаційних, оздоровчих та інших потреб.

Спеціальне використання тваринного світу здійснюється з вилу­ченням об’єктів тваринного світу з навколишнього середовища. Ві­дповідно до закону передбачаються такі види спеціального викорис­тання об’єктів тваринного світу: мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; використання об’єктів тва­ринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин — природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; викорис­тання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розве­дення у напіввільних умовах чи в неволі.

Перш ніж переходити до аналізу конкретних видів використання об’єктів тваринного світу, рекомендується визначити підстави та по­рядок виникнення права власності та права користування тваринним світом, а також підстави припинення цих прав.

Далі слід окремо розглянути правове регулювання мисливства та рибальства, звернувшись при цьому до спеціальних актів законо­давства, що регулюють ці питання. Зокрема, необхідно встановити ві­дмінності між поняттями “мисливство” і “полювання”, “рибальство” і “ведення рибного господарства”, з’ясувати, які органи видають до­зволи на здійснення вказаних видів використання тваринного світу, підстави їх припинення тощо.

Вимоги щодо охорони тваринного світу передбачені різними акта­ми законодавства. При їх вивченні потрібно звернути увагу як на загаль­ні положення, так і на правила охорони тваринного світу при здійсненні мисливства, рибальства та інших видів використання тваринного світу, а також розглянути заходи юридичної відповідальності за порушення законодавства України про тваринний світ.