referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Правова охорона довкілля в населених пунктах, на транспорті, в промисловості та сільському господарстві

Правові засоби охорони довкілля в різних сферах життєдіяльності людини. По-перше, потрібно розглянути норми екологічного законодавства, які мають на меті охорону навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей у містах, селищах міського типу та інших на­селених пунктах. Слід знати та вміти характеризувати основні напрям­ки охорони довкілля в населених пунктах, правове регулювання плану­вання та забудови територій, забезпечення санітарного режиму, охорони зелених насаджень, боротьби з шумом тощо.

При вивченні проблем, пов’язаних з охороною довкілля при здій­сненні сільськогосподарської діяльності, необхідно враховувати, що сільське господарство — це галузь найбільш активної взаємодії суспі­льства і природи. Цим зумовлені два основні напрямки охорони на­вколишнього середовища від шкідливого впливу аграрного господа­рювання (внаслідок забруднення сільськогосподарськими відходами, хімічними речовинами, що застосовуються для підвищення врожай­ності чи знищення шкідників тощо). Необхідно знати, які саме приро­дні об’єкти зазнають негативного впливу в сільському господарстві; якими правовими заходами забезпечується їх охорона та безпека про­дукції сільського господарства. Особливу увагу слід звернути на охо­рону сільськогосподарських земель від псування та забруднення, право­ве регулювання використання пестицидів і агрохімікатів у сільському господарстві. Щодо другого напряму — захисту сільського господарст­ва від шкідливих антропогенних і природних чинників — то він більш детально вивчається в курсі аграрного права. Однак для потреб ви­вчення курсу екологічного права слід розглянути основні аспекти, що впливають на безпеку продуктів харчування та довкілля.

Наступне питання теми присвячене правовій охороні довкілля в промисловості. Потрібно розглянути заходи щодо екологізації металур­гійної, вугільної, хімічної та інших галузей промисловості, які в су­часних умовах є основними забруднювачами довкілля, а також шляхи зменшення шкідливого впливу промислового виробництва та загальні вимоги до охорони довкілля в процесі господарської діяльності. Далі слід окреслити коло прав та обов’язків екологічної служби підприємс­тва з приводу здійснення виробничого екологічного контролю, основ­ні екологічні вимоги щодо товарів та іншої продукції промисловості. Окремим блоком відповіді має бути висвітлення правил поводження з відходами промислового виробництва.

Вивчення проблем охорони довкілля на транспорті повинно базу­ватися на аналізі норм законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про транспорт” та інших нормативних актів, що регулюють екологічні ви­моги до експлуатації автомобільного, повітряного та інших видів тра­нспорту.

При опрацюванні питання щодо охорони довкілля в сфері атом­ної енергетики необхідно звернути увагу на правовий режим викорис­тання і видобування уранових руд; порядок здійснення державного нагляду за використанням ядерних установок; використання радіоак­тивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання; право­вий режим поводження з радіоактивними відходами; відповідальність за порушення законодавства про ядерну та радіаційну безпеку.

Завершується вивчення теми розглядом поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій, підстав та порядку оголошення місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, правового статусу й соціального за­хисту громадян, що постраждали від надзвичайних екологічних ситу­ацій, правового забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідації.