referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Перше засідання Робочої групи з питань судової реформи

25 березня поточного ро­ку під головуванням Прези­дента України В. Януковича відбулось перше засідан­ня Робочої групи з питань судової реформи. Склад учасників цього заходу бу­ло визначено відповідним Указом Президента Украї­ни від 24 березня 2010 р. № 440/2010.

Наше видання із задово­ленням констатує, що фак­тично кожен з учасників за­значеної Робочої групи упродовж багатьох років тісно та плідно співпрацює з журналом «Право Украї­ни». Результат цієї спів­праці — вдосконалення чинного зако­нодавства України та суспільно-пра­вових відносин не лише в певній галузі права, а й у державі загалом.

У вступному слові Президент Украї­ни В. Янукович констатував, що запровадження судової реформи фак­тично зупинилося. Як наслідок, судо­вою владою незадоволене не лише суспільство, а й наші партнери у світі, які працюють в Україні. Наведена теза Глави держави певним чином корес­пондується та підсумовує висновки Всеукраїнського форуму учених-правознавців щодо судоустрою зага­лом та судової ре­форми в Україні зокрема, наведені у № 12 журналу «Право України» за 2009 р.

Дійсно, нині система судової влади в Україні, рівень правосуддя набули загрозли­вих     руйнівних форм, а суди фактично втратили довіру людей. Саме тому судова систе­ма потребує комплексного та невід­кладного реформування відповідно до вимог міжнародних стандартів, яке має забезпечити ефективність право­суддя, доступ громадян до суду та пра­во людини на справедливий суд.

Спроби реформування судової вла­ди здійснювались протягом усіх років незалежності України. Однак усі про­цеси реформування судочинства ви­явилися недостатньо продуманими та непослідовними, що свідчить про від­сутність науково-обґрунтованого ро­зуміння і бачення основ розвитку правосуддя в Україні.

Увагу присутніх Президент Украї­ни В. Янукович звернув на низку при­чин такого становища, головними з яких визначив дефіцит наполегли­вості у посадових осіб, які відповідали за просування цієї реформи, відсут­ність її об´єднаної концепції, а також політизацію процесу, до якої в останні п´ять років додалася ще й корупція.

«Я вважаю, що всі, хто присутній за цим столом, погодяться з такою точ­кою зору. Проблема, яку ми розгля­даємо, торкається кожного з нас окре­мо і всіх разом. Ми не можемо далі так ганьбити країну і так ставитися до судової влади, — наголосив Глава дер­жави. — Прийшов час діяти».

Наслідком ініціативи Президента щодо створення Робочої групи з пи­тань судової реформи та результатами роботи останньої мають стати вдоско­налення механізму реалізації концеп­ції реформи судочинства в Україні, а також розробка, відпрацювання та прийняття згідно з нею відповідного закону вже до кінця цієї сесії Верхов­ної Ради України, тобто у першому півріччі 2010 р.

На думку Президента України, під час цієї роботи мають бути враховані як світовий досвід, так і особливості сучасного стану країни, структури управління та унітарності нашої дер­жави тощо.

Президент України побажав пред­ставникам Робочої групи творчої наснаги та доручив протягом тижня, не марнуючи часу напрацювати необ­хідні матеріали, узагальнити пропо­зиції, необхідні для втілення в життя судової реформи.