referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Статут сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ранок»

1. Означення Сторін

1.1. Слободяник Анатолій Григорович, паспорт серії ЕА №138546, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 3 вересня 1996 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мала Помічна, ідентифікаційний код 1914913174.

1.2. Зеленський Павло Миколайович, паспорт серії ЕА №111489, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 21 травня 1996 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мала Помічна, ідентифікаційний код 2430903351.

1.3. Коваленко Оксана Валеріївна, паспорт серії ЕА №425047, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30 березня 1998 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мала Помічна, ідентифікаційний код 2741314323.

1.4. Донченко Віктор Миклайович, паспорт серії ЕА №274154, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 1 квітня 1997 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, ідентифікаційний код 2559810370.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Ранок” (далі — Товариство) є підприємством, заснованим на засадах угоди громадянами шляхом об’єднання їх коштів і майна та підприємницької діяльності у сільському господарстві з метою одержання прибутку.

2.2. Товариство створене відповідно до Конституції України, Цивільного, Господарського і Земельного кодексів України, Закону України „Про господарські товариства” та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

2.3. Товариство є правонаступником реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства „Енгельса” у частині майна, прав та обов'язків, переданих йому за передавальним актом.

2.4. Товариство вважається утвореним і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, а також інші реквізити.

2.6. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.7. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту його реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством, лише за умови подальшого схвалення їх Товариством.

2.8. Товариство набуває та здійснює правомочності власника землі і майна, необхідні йому для досягнення статутної мети.

2.9. Товариство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить закону та цьому Статутові.

2.10. Товариство може створювати самостійно або разом з іншими юридичними чи фізичними особами на території України і за кордоном дочірні підприємства (товариства, кооперативи) з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігаціях, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах, проводити аукціони, виставки, ярмарки, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об’єднаннях.

2.11. Товариство може створювати на території України і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи, які не є юридичними особами і діють на підставі положень, затверджуваних Товариством.

2.12. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності, відповідно до закону.

2.13. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх Учасників.

2.14. Учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства лише в межах їх вкладів до Статутного капіталу Товариства. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, відповідають за зобов’язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

3.1. Повне найменування Товариства: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Ранок”.

3.2. Скорочене найменування Товариства: СТОВ “Ранок”.

3.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 27210, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Мала Помічна.

4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Головною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1. Сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної продукції і сировини.

4.2.2 Переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаної.

4.2.3. Оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля через власні і орендовані бази (склади), магазини, кафе, бари, ресторани.

4.2.4. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.

4.2.5. Придбання і будівництво споруд, будинків та будівель, в тому числі сільсько-господарського призначення.

4.2.6. Створення підсобних промислів.

4.2.7. Виробництво і реалізація товарів широкого вжитку.

4.2.8. Експлуатація готелів, автостоянок, автозаправних станцій в сільській місцевості та містах.

4.2.9. Постачання товаровиробникам:

4.2.9.1. Технологічних ліній з переробки сільськогосподарської продукції, техніки, запасних частин до неї, засобів малої механізації, інструментів та інвентаря.

4.2.9.2. Транспортних засобів, в тому числі вантажних, легкових, спеціальних та інших самохідних машин та механізмів, для яких вимагається реєстрація в Державній автоінспекції.

4.2.9.3. Нафтопродуктів.

5.2.9.4. Гербіцидів, пестицидів, міндобрив, насіння, племінної, продуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення.

4.2.9.5. Будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів.

4.2.10. Виготовлення малогабаритної сільськогосподарської техніки, інструменту, дрібного інвентаря, предметів побуту.

4.2.11. Надання комунально-побутових послуг населенню, перевезення вантажів, пасажирів в Україні і за її межами.

4.2.12. Вирощування, переробка та реалізація лікарських рослин, виготовлення та реалізація лікарських препаратів.

4.2.13. Виведення та селекція нових видів рослин, в тому числі лікарських.

4.2.14. Виведення та селекція нових і цінних порід тварин та комах сільськогосподарського призначення.

4.2.15. Наукова та технічна розробка нових сільськогосподарських технологій.

4.2.16. Надання послуг і консультацій фізичним і юридичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті і технічному обслуговуванні автомобілів, сільськогосподарської техніки.

4.2.17. Надання консультацій і організація навчання з агротехніки, ветеринарних і економічних питань, в тому числі платних курсів менеджменту.

4.2.18. Здійснення операцій з металобрухтом: заготовка, переробка лома чорних та кольорових металів.

4.2.19. Придбання та реалізація авто — та мототранспорту, в тому числі сільськогосподарського призначення.

4.2.20. Надання ветеринарних послуг.

4.2.21. Консультативно-інформаційна, агентська, брокерська, дилерська діяльність.

4.2.22. Рекламна, видавнича діяльність.

4.2.23. Операції з нерухомістю, розташованою в сільській місцевості.

4.2.24. Виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.

4.2.25. Виготовлення та реалізація тютюнових виробів.

4.2.26. Здійснення операцій з металобрухтом: заготовка, переробка лома чорних та кольорових металів.

4.2.27. Інші види діяльності, які не заборонені законом.

4.3. Для здійснення окремих видів діяльності Товариство отримує у встановленому чинним законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Кожний з Учасників Товариства має право:

5.1.1. Брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом.

5.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного з Учасників, які є ними на початок строку виплати дивідендів.

5.1.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства, ознайомлюватися з даними бухгалтерського обліку та звітності.

5.1.4. Здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі Товариства у порядку, встановленому законом.

5.1.5. Вимагати розгляду поставленого ним питання на Загальних зборах Учасників, якщо клопотання про його розгляд було подане Учасником не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів;

5.1.6. У першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену Товариством.

5.1.7. Передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства .

5.1.8. Вийти з Товариства у встановленому цим Статутом порядку.

5.1.9. Можуть також мати інші права, встановлені законом.

5.2. Кожний Учасник Товариства після повного внесення свого вкладу до Статутного капіталу має право відступити за згодою решти Учасників свою частку або її частину одному чи кільком іншим Учасникам Товариства. У тому випадку, коли частка або її частина переходить до Товариства, останнє передає її іншим Учасникам або третім особам у термін до 12 місяців. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах відбувається без урахування зазначеної частки (частини).

5.3. Учасники Товариства зобов’язані:

5.3.1. Дотримувати вимог Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

5.3.2. Виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, порядку та способами, передбаченими цим Статутом та Загальними зборами Учасників Товариства.

5.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.4. Утримуватися від дій, що можуть завдати збитків або зіпсувати ділову репутацію Товариства.

5.3.5. Сприяти одне одному у виконанні своїх обов’язків згідно з даним Статутом.

5.3.6. Можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

5.4. Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших Учасників не пізніше ніж за три місяці до дня виходу.

5.5. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини прибутку, одержаного Товариством у поточному році до моменту виходу Учасника з Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

5.6. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, встановлюються Загальними зборами Учасників.

Видача майна провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

5.7. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

5.8. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

5.9. Інші особи, а також спадкоємці Учасників, що вибули з Товариства, можуть вступати в Товариство за згодою Загальних зборів Учасників Товариства.

5.10. У разі відмови спадкоємця вступити до Товариства або відмови Товариства прийняти спадкоємця йому видається у грошовій або натуральній формі частка майна, яка належала Учаснику, що вибув з Товариства. Вартість цієї частки визначається на день, коли Учасник вибув з Товариства.

5.11. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

5.12. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

5.13. Учасника Товариства, який не вніс вкладу до статутного капіталу або систематично не виконує своїх обов’язків щодо Товариства чи своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства рішенням, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів. При цьому Учасник, що виключається, в голосуванні участі не бере.

5.14. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою про визнання недійсними рішень Загальних зборів Учасників, які прийнято з порушенням закону чи цього Статуту.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена у балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником:

6.2.1. Майна, переданого йому у власність Учасниками Товариства як вклад до статутного (складеного) капіталу.

6.2.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

6.2.3. Доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства.

6.2.4. Іншого майна, набутого Товариством на підставах, що не заборонених законом.

6.3. Вкладами Засновників та Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

6.4. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку Засновника та Учасника у статутному капіталі Товариства. Порядок оцінки вкладів визначається Загальними зборами Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

6.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

6.6. Товариство здійснює щодо свого майна всі права власника.

6.7. Джерелами формування майна Товариства є:

6.7.1. Грошові та матеріальні внески Учасників.

6.7.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності.

6.7.3. Доходи від цінних паперів.

6.7.4. Кредити банків та інших кредиторів.

6.7.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

6.7.6. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

6.7.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.8. Майно Товариства складається зі Статутного та інших фондів, що створюються Товариством.

6.9. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25 відсотків від розміру Статутного фонду.

Щорічно Товариство відраховує до Резервного фонду п'ять відсотків від суми чистого прибутку до формування цього фонду у повному розмірі.

6.10. Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення власних обігових коштів, покриття збитків, викликаних кон’юнктурою ринку, та на інші цілі.

За рішенням Товариства частину коштів Резервного фонду може бути використано на оплату праці з компенсацією їх у наступному періоді з фонду оплати праці.

6.11. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та інших рахунках в банках та використовуються ним самостійно.

6.12. Частина майна Товариства може бути передана його дочірнім підприємствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим структурним підрозділам Товариства на умовах, визначених Товариством.

6.13. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

6.14. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законом податки та інші платежі до бюджету.

6.15. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання за рішенням Загальних зборів його Учасників.

7. Уступка частки (її частини) у Статутному КАПІТАЛІ

7.1. Учасник Товариства право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства.

7.2. Відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам не допускається.

7.3. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

7.4. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам протягом одного року та в порядку, встановлених Статутом і законом, або зменшити свій статутний капітал відповідно до ст.5.13. даного Статуту.

7.5. Протягом цього часу розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах Учасників проводиться без врахування частки, придбаної Товариством.

7.6. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи — Учасника Товариства лише за згодою інших Учасників Товариства.

7.7. Розрахунки із спадкоємцями Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до закону.

8. ЗЕМЛІ ТОВАРИСТВА

8.1.Володіння і користування землею і природними ресурсами Товариство здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – на пільгових умовах.

8.2. До земель Товариства належать:

8.2.1. Землі, що є у приватній власності та користуванні учасників Товариства, які засвідчені відповідними Державними актами.

8.2.2. Землі, що є у користуванні Товариства відповідно до укладених договорів.
8.3. Товариство набуває право власності на землю також у разі купівлі земельних ділянок або придбання їх на підставі інших цивільно-правових угод.

8.4. Товариство здійснює комплекс заходів з охорони земель, передбачених земельним законодавством України.

8.5. Товариство, як власник земельної ділянки і землекористувач, бере на себе зобов’язання:

8.5.1. Забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та відповідно до умов її надання.

8.5.2. Ефективно використовувати землю, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення технологічної обстановки в результаті своєї господарської діяльності.

8.5.3. Своєчасно сплачувати земельний податок (фіксований сільськогосподарський податок).

8.5.4. Не порушувати прав власників інших земельних ділянок і землекористувачів.

8.5.5. Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

9. ФОНДИ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

9.1. Для діяльності Товариства Учасники домовляються про створення статутного капіталу, первісний розмір якого встановлюється 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, що поділені на 148 часток, розмір однієї визначено в сумі 50 грн.

9.2. Статутний капітал створюється за рахунок вкладів Учасників

9.3. Вклади можуть бути здійснені в грошовому і натуральному виді. Оцінка вкладів у натуральному вигляді проводиться Зборами Учасників Товариства.

9.4. Кожен із Учасників має таку кількість часток:

9.4.1. Слободяник Анатолій Григорович має 68часток, що дорівнює 3404 (три тисячі чотириста чотири) гривень і складає 46% статутного капіталу.

9.4.2. Зеленський Павло Миколайович має 27часток, що дорівнює 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень і складає 18,3 % статутного капіталу.

9.4.3. Коваленко Оксана Валеріївнамає 27часток, що дорівнює 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень і складає 18,3 % статутного капіталу.

9.4.4. Донченко Віктор Миколайович має 26 часток, що дорівнює 1288 (одна тисяча двісті вісімдесят вісім) гривень і складає 17,4% статутного капіталу.

9.5. Вклади до Статутного капіталу Товариства.

9.5.1. Слободяник Анатолій Григорович в рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 3404 (три тисячі чотириста чотири) гривень.

9.5.2. Зеленський Павло Миколайович в рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень.

9.5.3. Коваленко Оксана Валеріївнав рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 1354 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири) гривень.

9.5.4. Донченко Віктор Миколайович в рахунок свого вкладу до статутного капіталу Товариства вносить грошові кошти у розмірі 1288 (одна тисяча двісті вісімдесят вісім) гривень.

9.6.До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів.

9.7. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає внесенню протягом першого року діяльності Товариства.

9.8. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинне провести перерозподіл і довнесення часток іншими Учасниками шляхом внесення змін до цього Договору або, при можливості, оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку чи прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

9.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

9.10.Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

9.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками Товариства вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і Загальними зборами Учасників Товариства.

9.12. Збільшення Статутного фонду може бути здійснене лише після внесення повністю всіма Учасниками Товариства своїх вкладів.

9.13. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

9.14. Рішення Товариства про зміну розміру його Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

9.15. В Товаристві основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є доход (прибуток), який утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

9.16. З балансового прибутку Товариства сплачуються податки та інші збори і платежі, передбачені чинним законодавством. Чистий прибуток, одержаний після вказаних розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства та використовується за рішенням його учасників.

9.17. Товариство може створювати:

9.17.1. Резервний (страховий) фонд.

9.17.2. Фонд матеріального заохочення.

9.17.3. Фонд сплати дивідендів

9.17.4. Фонд розвитку товариства та інші фонди.

9.18. Для покриття балансового збитку за звітний рік Товариства створюється резервний фонд в розмірі не менше 25відсотків статутного капіталу з щорічними відрахуваннями до нього 5 відсотків суми чистого прибутку.

9.19. Джерела утворення резервного та інших фондів і напрямки витрачання їх, а також порядок контролю за правильністю і ефективністю витрачання коштів фондів Товариства визначають учасники Товариства на своїх загальних зборах.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

10.1. У Товаристві:

10.1.1. Вищим органом є – Загальні збори Учасників Товариства.

10.1.2. Виконавчим органом є – Директор Товариства.

10.1.3. Контрольним органом є – Ревізор Товариства.

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

в) створення та відкликання виконавчого органу товариства;

г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

ж) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

з) виключення Учасника із Товариства;

и) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень;

і) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

ї) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

й) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

к) затвердження угод, укладених на суму, що перевищує розмір статутного фонду товариства;

л) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

м) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення Директору Товариства.

10.3. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Учасники Загальних зборів реєструються з зазначенням кількості голосів, пропорційної розміру часток Учасників у статутному фонді Товариства. Цей перелік підписується Головою та Секретарем зборів.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представнику іншого Учасника Товариства.

10.4. У Загальних зборах Учасників мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени виконавчих органів Товариства, які не є Учасниками Товариства.

10.5. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного фонду Товариства.

Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатись також на вимогу Директора Товариства.

10.6. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони самі вправі скликати Загальні збори Учасників.

10.7. Будь хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

10.8. Про час і місце проведення Загальних зборів та їх порядок денний Учасники Товариства повідомляються шляхом вивішування оголошення в загальнодоступному місці біля приміщення Дирекції Товариства. Повідомлення має бути зроблене не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів Учасників.

10.9. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників, Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного зборів.

10.10. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у складеному капіталі Товариства.

10.11. З питань, зазначених у пунктах „а”, „б” „з” та „м”, а також з питань, не включених заздалегідь до порядку денного, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, а з решти питань — простою більшістю голосів.

10.12. Поточне керівництво діяльністю Товариства здійснює його Директор, який призначається і є підзвітним Загальним зборам Учасників. Директор Товариства може бути призначений і не зі складу Учасників Товариства.

10.13. Директор без доручення діє від імені Тоавариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених цим Статутом.

10.14. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та організує виконання їхніх рішень.

10.15. Загальні збори Учасників можуть обирати Ревізора Товариства, на якого покладається обов’язок здійснення контролю за діяльністю Директора. Ревізор обирається з числа Учасників Товариства.

10.16. Ревізор здійснює перевірку діяльності Директора за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізор вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання йому усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

10.17. Ревізор доповідає про результати перевірок Загальним зборам Учасників.

Ревізор складає висновок по річних звітах. Без висновку Ревізора Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

10.18. Ревізор має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлене зловживання посадовими особами Товариства.

10.19. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

11. Трудовий колектив Товариства

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудових угод.

11.2. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю.

11.3. З особами, залученими до роботи у Товаристві, укладається трудовий договір у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

11.4. Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у Товаристві за трудовими договорами, не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

11.5. Трудові спори у Товаристві вирішуються у встановленому законом порядку.

11.6. Видача трудових книжок громадянам, які працюють у Товаристві за трудовими договорами, та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

11.7. Особи, які працюють у Товаристві за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом.

11.8. Час роботи у Товаристві осіб, які працюють у ньому за трудовими договорами, зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

11.9. Регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин трудового колективу з адміністрацією Товариства здійснюється колективним договором, який укладається відповідно до закону.

11.10. Товариство створює безпечні умови праці для громадян, які уклали трудовий договір, забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

11.11. Товариство відповідно до закону несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну особам, які працюють у ньому за трудовими договорами, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає статистичну інформацію та адміністративні дані в порядку, встановленому законодавством.

12.2. Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізором Товариства та/або аудиторами.

12.3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до закону.

13.2. Товариство може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив за рішенням Загальних зборів Учасників.

13.3. При реорганізації Товариства його права та зобов'язання переходять до правонаступників у частині майна, прав та обов'язків, переданих їм за передавальним актом (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчим балансом (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

13.4. Товариство може бути ліквідоване:

13.4.1. Зза рішенням Загальних зборів Учасників.

13.4.2. За рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства.

13.4.3. За рішеннямгосподарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

13.4.4. В інших випадках, передбачених законом.

13.5. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами Учасників, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду — ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

13.6. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Учасників або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

13.7. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації Товариства здійснюються відповідно до статті 61 Господарського кодексу з урахуванням таких особливостей:

13.7.1. Кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

13.7.2. Майно, передане Товариству його засновниками або Учасниками за цивільно-правовими угодами тільки у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

13.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

13.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.