referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інфраструктура товарного ринку

1. Характеристика біржової торгівлі

Таблиця 1

Види та цілі біржових угод

Вид угоди

Різновид угод

Суть та мета угоди

1.Угоди на реальний товар

1.1.Угоди з негайною поставкою наявного товару (кеш спот)

Товар, що передається на біржі, знаходиться на одному з її складів і передається покупцеві негайно (до 15 днів) після укладання угоди

1.2.Угоди на товар з поставкою в майбутньому (угоди на строк — форвардні)

Угода передбачає поставку продавцем реального товару за ціною, зафіксованою в контракті в момент його укладання, та у термін, обумовлений в контракті

2.Термінові (ф’ючерсні) угоди

Подібні угоди не передбачають обов’язків сторін поставити або прийняти реальний товар у термін, що є обумовленим у контракті, а передбачають купівлю-продаж права на товар

3.Спекулятивні операції

3.1. Гра на підвищенні цін у майбутньому
3.2. Гра на різниці цін на окремі товари
3.3. Операції з ф’ючерсними контрактами

Операції з реальним товаром
Операції з ф’ючерсними контрактами
На один і той самий товар з близьким та віддаленим строками
На один і той самий товар на різних ринках
На різноманітні взаємозамінні товари
На товар та його похідні

4.Операції хеджування

Страхування від можливих втрат у разі зміни цін при укладанні угод на реальний товар

2. Особливості фондового ринку

Таблиця 1

Основні цілі суб’єктів фондового ринку

Суб’єкти ринку

Основні цілі суб’єктів ринку

Споживачі

Þ

отримання додаткового джерела фінансування

Постачальники:

домогосподарства

Þ

збереження і нагромадження заощаджень

портфельні інвестори

Þ

збільшення капіталу збільшенням вартості портфеля цінних паперів

стратегічні інвестори

Þ

контроль над підприємством з метою отримання прибутку від його діяльності

Торговці

Þ

отримання прибутку завдяки діяльності щодо знаходження джерел небанківського фінансування для емітента, з одного боку, та небанківських фінансових інструментів для інвестора — з іншого

Організації, що обслуговують ринок

Þ

одержання прибутку від надання платних послуг споживачам, постачальникам і торговцям

Органи, що регулюють діяльність учасників

Þ

некомерційного характеру, зв’язані зі встановленням «правил гри» та наглядом за їх виконанням

Таблиця 2

Основні законодавчі акти, що регулюють фондовий ринок в Україні

Законодавчий акт

Основний зміст

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» (1991 р.)

Визначає поняття цінних паперів, їх види, регулює діяльність щодо емісії та обігу цінних паперів; визначає правовий статус і організаційні засади фондових бірж

Закон України «Про господарські товариства» (1991 р.)

Визначає поняття і види акціонерних товариств, правила їх створення та діяльності, права й обов’язки учасників та засновників

Закон України «Про банки та банківську діяльність» (1991 р.)

Установлює порядок випуску, продажу, зберігання та управління банком цінними паперами

Закон України «Про приватизаційні папери» (1992 р.)

Визначає поняття і види приватизаційних цінних паперів, порядок їх випуску, розміщення, використання та погашення

Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» (1993 р.)

Визначає поняття довірчого товариства як інституціонального інвестора, особливості його створення і діяльності

«Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії». Затверджено Указом Президента України (1994 р.)

Визначає поняття інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, порядок їх створення й умови діяльності; вводить поняття «інвестиційний сертифікат» як вид цінних паперів

«Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України». Затверджена Постановою Верховної Ради України (1995 р.)

Визначає головну мету та основні принципи функціонування і розвитку фондового ринку України

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (1996 р.)

Визначає напрямки державного регулювання ринку цінних паперів в Україні

Список використаної літератури

1. Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Анатолій Демківський,. — К.: Дакор, 2003,, 2005: ВИРА-Р. — 527 с.

2. Кузнєцова Н. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування/ Наталія Кузнєцова, Ігор Назарчук ,. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 525с.

3. Мельник В. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства: Спец. випуск/ Віктор Андрійович Мельник,; Віктор Мельник. — К.: А.Л.Д.: ВІРА-Р, 1998. — 559 с.

4. Мендрул О. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навчальний посібник/ Олександр Мен-друл, Ірина Павленко; М-во освіти України; КНЕУ. — 2-е вид., доп. та перероб.. — К.: КНЕУ, 2000. — 156 с.

5. Мозговий О. Фондовий ринок: Навчальний посібник/ Олег Мозговий,; М-во освіти України; КНЕУ. — К.: КНЕУ, 2000. — 314 с.

6. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Авт. кол.: В'ячеслав Алєксєєв, Ольга Андрусь, Марина Вербицька та ін.; За заг. ред. Петра Круша, Валентини Депутат, Світлани Тульчинської,. — К.: Каравела, 2007. — 447 с.

7. Пальчевич Г.Т. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник/ Г.Т. Пальчевич, В.В. Подплєтній. — Кіровоград: Мавік, 2002. — 238 с.

8. Селезньов В. Основи ринкової економіки України: Влада. Право. Підприємство. Фінанси. Податки. Маркетинг. Менеджмент. Торгівля. Реклама: Посібник/ Володимир Селезньов. — К.: А.С.К., 2006. — 687 с.

9. Фондовий ринок України: законодавче регулювання: Практичний посібник/ М. О. Бурмака, В. В. Посполітак, Д. С. Бутенко та ін.. — 2-е вид., перероб. та доп.. — К.: АДС УМКЦентр, 2005. — 559 с.

10. Шелудько В. Фінансовий ринок: Підручник/ Валентина Шелудько,. — К.: Знання , 2006. — 535 с.