referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Державне регулювання економіки

1. Тарифне і нетарифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту.

2. Тести.

Список використаної літератури.

1. Тарифне і нетарифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту

Класичним методом регулювання зовнішньої торгівлі, є митні тарифи, які по характеру дії відносяться до економічних методів регулювання зовнішньої торгівлі. Митний тариф — це систематичний перелік митних зборів при імпорті, а інколи і при експорті, з тієї чи іншої країни.

а) Митно-тарифне регулювання в промислово розвинених країнах.

Митні тарифи в промислово розвинених країнах, як правило, є багатополярними, тобто один і той самий товар може обкладатися митним збором різного розміру залежно від країни його походження. Найбільш високі митні збори стосуються країн, які не користуються режимом найбільшого сприяння.

За способами стягнення розрізняють такі митні збори:

♦ адвалорні, які відрізняються у відсотках від ціни товару;

♦ специфічні, відрізняються від штуки, обсягу або ваги;

♦ комбіновані, які включають два способи встановлення розміру мита;

♦ сезонні, які встановлюються в певний період року, наприклад, під час збирання врожаю.

За економічним змістом митні збори поділяються на:

♦ фіскальні, мета яких збільшувати доходи державного бюджету;

♦ протекціоністські, які використовуються з метою захисту національного виробника;

♦ преференційне (пільгове) ввізне мито для деяких товарів із певних країн;

♦ пільгові митні збори, що вводяться для окремих країн на певні товари з метою стимулювання їх імпорту;

♦ врівноважуючі, тобто ті, з допомогою яких імпортні товари прирівнюються в цінах до аналогічних, які виробляються в країні;

♦ компенсаційні, які використовуються в тому випадку, коли імпортні товари поставляються в умовах політики протекціонізму або субсидіювання державою під час їх виробництва;

♦ антидемпінгові.

б) Митні тарифи країн, що розвиваються.

Характерною рисою митних тарифів, які використовують країни, що розвиваються, є їх високий рівень, який значно перевищує тарифи розвинених країн. Вони виконують дві функції:

♦ захист національного виробника;

♦ джерело наповнення державного бюджету.

Поряд з безпосередньо митними податками ряд малорозвинених країн включає у фінансові збори адміністративні та інші внутрішні податки.

Кількісні обмеження — це адміністративна форма регулювання, що передбачає встановлення максимального обсягу товару певної номенклатури, який дозволений для експорту чи імпорту протягом визначеного часу (наприклад року або кварталу). Кількісні обмеження є більш жорстокою формою обмежень порівняно з митами. Мита лише ослабляють конкурентні позиції експортера чи імпортера на ринку. Кількісні ж обмеження обмежують саму можливість конкуренції, оскільки лімітують надходження товару на ринок. При цьому економічний ефект залежить від розміру цих обмежень, організаційних особливостей їх застосування, структури ринку та умов кон'юнктури (співвідношення попиту та пропозиції). У деяких випадках ефект застосування кількісних обмежень взагалі незначний, але в інших — веде до зміни не тільки цін, а й структури ринку в бік його монополізації.

Розрізняють такі кількісні інструменти нетарифних обмежень:

— ембарго;

— квотування (контингентування);

— ліцензування;

— "добровільні" обмеження.

Ембарго — це заборони імпорту та/або експорту. Ці заходи є вимушеними, вони визнаються міжнародною практикою, виступають у відкритій та завуальованій формі.

Відкрита форма — це повна заборона торгівлі — граничний захід, який застосовується не тільки на основі рішення держави-імпортера, а й на основі рішень, узгоджених на міжнародному рівні, зазвичай у рамках ООН. Незважаючи на те, що повна заборона (ембарго) вводиться з політичних міркувань, наслідки, за суттю, є економічними. Приклад ембарго: заборона на імпорт з Іраку та Югославії; заборона арабськими країнами імпорту з Ізраїлю; заборона США торгівлі з Кубою.

Різновид ембарго — часткові заборони безумовного характеру на імпорт конкретних товарів, здатних завдати шкоди різним сферам життя держави.

Квотування — це кількісне лімітування розміру імпорту/експорту за допомогою глобальних (нерозподілених), індивідуальних (розподілених), групових, сезонних, тарифних та інших видів процентних або вартісних обмежень (квот).

Квота — це кількісний нетарифний захід обмеження експорту чи імпорту товару певною кількістю або сумою на певний проміжок часу.

Квотування вводиться для балансування розвитку зовнішньої торгівлі та платіжних балансів, регулювання попиту та пропозиції на внутрішньому ринку та виконання міжнародних зобов'язань. Квотування є механізмом успішного ведення торгових переговорів, який дозволяє досягати взаємовигідних домовленостей. Японія, наприклад, має квоти на імпорт деяких сільськогосподарських продуктів, які в ній не продукуються; може використовувати квоти як "засіб впливу" на переговорах зі збуту японської експортної продукції, а також з метою запобігання залежності від інших країн стосовно необхідних продуктів харчування, запаси яких можуть скоротитись у випадку поганих кліматичних або політичних умов.

Усі обмеження імпорту, за відсутності часових меж їх застосування, називаються неконкретизованими. Серед них найбільш поширеною є глобальна квота (2/3 усіх випадків кількісних обмежень).

Глобальна квота — квота, яка встановлюється щодо товару (товарів) без зазначення конкретних країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.

Індивідуальна (розподілена) квота — квота, яка встановлюється щодо товару (товарів) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись. Загальний ліміт при цьому розподіляється між основними державами-експортерами на базі обсягу поставок за попередній рік (для нових постачальників резервується частина загальної квоти) або в обмін на зустрічні їх зобов'язання з імпорту.

Індивідуальні квоти можуть бути автономними та конвенційними.

Імпортні квоти — це традиційний протекціоністський захід. Загальні відмінності їх від мит полягають у тому, що:

1) це більш жорсткий спосіб обмеження іноземної конкуренції;

2) використання квот не дає додаткових надходжень до державного бюджету;

3) у випадку застосування квот іноді можна добитися дещо більшої гнучкості системи обмежень;

4) наслідки введення квот щодо реакції ринку та розподілу економічних вигід можна передбачити менш точно, ніж у разі введення мит.

Експортні квоти — граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території країни протягом встановленого строку та який визначається у натуральних та вартісних одиницях.

Ліцензування експорту та імпорту передбачає видання державою імпортеру або експортеру через спеціально уповноважений державний орган дозволу (ліцензії) на ввезення або вивезення певного включеного у списки товару протягом встановленого терміну. В ліцензії можуть також встановлюватися порядок ввезення або вивезення товарів.

Генеральна ліцензія — відкритий дозвіл на експортні/імпортні операції з певного товару (товарів) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування з цього товару (товарів). Іноді в ліцензії можуть бути зазначені товари, заборонені до ввезення або вивезення. Генеральні ліцензії зі списками товарів регулярно публікуються в офіційних виданнях. Система генерального ліцензування поширена у розвинених країнах.

Разова індивідуальна ліцензія — разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності на період не менший ніж той, який необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції.

Відкрита індивідуальна ліцензія — дозвіл на експорт/імпорт товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Глобальна ліцензія — дозвіл на ввезення/вивезення певного товару без обмеження за кількістю або вартістю у будь-яку країну протягом визначеного строку.

Експортна (імпортна) ліцензія — належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів.

Антидемпінгова ліцензія — належним чином оформлене право на імпорт у країну протягом встановленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів.

Компенсаційна ліцензія — належним чином оформлене право на імпорт у країну протягом встановленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антисубсидуційного розслідування та/або компенсаційних заходів[2, c. 129-130].

2. Тести

Тест 1.8. Економічна функція держави полягає у …

а)створенні умов для спокійного та гармонійного розвитку суспільства;

б)забезпеченні цілісності та збереженні суспільства, формою якого € ця держава;

в)забезпеченні на всій території країни прав і свобод людини і громадянина;

г)створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства;

д)підтримуванні свободи, суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в рамках світового співтовариства.

Економічна функція держави полягає у створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства. На думку економістів, економічна функція є найважливішою, тому що брак належного економічного потенціалу або низька ефективність його використання перешкоджають реалізації інших суспільних функцій.

Тест 2.8. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів затверджує…

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство фінансів України;

г) місцева рада;

д) місцева державна адміністрація.

Нормативи відрахувань від загальнодержавних регулюючих податків встановлюються і затверджуються щорічно при затвердженні Державного бюджету Верховною Радою України.

Тест 3.8. Для якого етапу наукового аналізу соціально-економічних процесів характерне дослідження історії розвитку об'єкта з метою систематизованого опису його?

а) диспозиція;

б) ретроспекція;

в) санкція;

г) діагноз;

д) проекція.

Ретроспекція (від латинського retro — назад і spectіo — спостереження), звертання до минулого, огляд минулих подій.

Тест 4.8. Співвідношення ВВП і національного доходу

Щоб визначити величину національного доходу потрібно:

а) відняти з величини ВВП величину зносу основного капіталу;

б) відняти з величини ВВП суму амортизаційних відрахувань за рік, суму непрямих податків і державних субсидій;

в) додати до величини ВВП суму непрямих податків і державних субсидій;

г) додати до ВВП суму доходів, отриманих громадянами за рубежем і переведених у країну.

Для об'єктивного обчислення сукупного обсягу виробництва треба, щоб усі продукти і послуги, вироблені даного року, були враховані лише один раз. Щоб обчислити загальну величину ВНП, необхідно скласти всі грошові кошти, витрачені населенням у сфері кінцевого споживання. У простому господарстві можна легко обчислити величину національного доходу або національного продукту як суму річного потоку товарів і послуг у грошовому вираженні. Для вимірювання ВНП за видатками необхідно скласти не лише всі споживчі видатки населення, але й інвестиційні видатки бізнесу, державні закупівлі товарів та послуг і чистий експорт. Особисті споживчі видатки включають видатки домашніх господарств на предмети споживання тривалого користування, на товари поточного споживання, а також споживчі видатки на послуги.

Тест 5.8. В Україні бюджетна система складається з…

а) державного і місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, фінансів підприємств, централізованих державних та інших фондів;

б) сукупності підприємств (установ, організацій), що фінансуються з державного і місцевих бюджетів;

в) державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів;

г) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів;

д) надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У відповідності із статтею 2 Закону України «Про бюджетну систему України» бюджетна система України складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Тест 6.1. Види валютної політики

Девізна політика — це:

а) метод впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу державними органами іноземної валюти;

б) зміна дисконтної ставки національного банку, спрямована на регулювання валютного курсу і платіжного балансу;

в) подолання валютних обмежень і перехід до конвертованості валюти.

Девізна валютна політика — політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти;

Тест 6.2. Тарифні заходи впливу на імпорт

Які заходи впливу на імпорт ви відносите до тарифного:

а) установлення національних технічних стандартів;

б) введення імпортних квот;

в) розміщення державних замовлень тільки на вітчизняних підприємствах;

г) введення підвищення імпортних пошлін;

д) розробка міжкрайових угод про добровільні обмеження імпорту.

За економічним змістом митні збори поділяються на:

♦ фіскальні, мета яких збільшувати доходи державного бюджету;

♦ протекціоністські, які використовуються з метою захисту національного виробника;

♦ преференційне (пільгове) ввізне мито для деяких товарів із певних країн;

♦ пільгові митні збори, що вводяться для окремих країн на певні товари з метою стимулювання їх імпорту;

♦ врівноважуючі, тобто ті, з допомогою яких імпортні товари прирівнюються в цінах до аналогічних, які виробляються в країні;

♦ компенсаційні, які використовуються в тому випадку, коли імпортні товари поставляються в умовах політики протекціонізму або субсидіювання державою під час їх виробництва;

♦ антидемпінгові.

Тест 6.3. Реакція експорту на зміну валютного курсу

Якщо курс національної валюти понизиться, то це позначиться на експортній діяльності:

а) позитивно;

б) негативно.

Коливання валютного курсу впливають на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток підприємств. При зниженні курсу національної валюти, якщо не протидіють інші чинники, експортери або отримують експортну премію при обміні вирученої іноземної валюти, яка подорожчала, на національну валюту, яка подешевшала, або мають можливість продавати товари за цінами, нижчими від середньосвітових. При підвищенні курсу національної валюти внутрішні ціни стають менш конкурентоспроможними, ефективність експорту знижується, що може призвести до стагнації експортних галузей національного виробництва.

Тест 6.4. Режим найбільшого сприяння для іноземних суб'єктів ЗЕД на території України означає, що вони…

а) зобов'язані додержуватися норм міжнародного права;

б) зобов'язані додержуватися норм національного законодавства;

в) мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж вітчизняні підприємці;

г) мають такі самі права, преференції та пільги, якими користуються підприємці будь-якої іншої країни, котрій наданий такий режим;

д) мають враховувати у своїй діяльності цілі та пріоритети розвитку національної економіки.

Режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується та (або) буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків, коли зазначені мита, податки, збори та пільги по них встановлюються в межах спеціального режиму. Режим найбільшого сприяння надається на основі взаємної угоди суб'єктам господарської діяльності інших держав згідно з відповідними договорами України та застосовується у сфері зовнішньої торгівлі.

Тест 6.5. Сутність політики вільної торгівлі полягає у…

а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

б) відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку;

в) демонополізації зовнішньої торгівлі;

г) відкритості економіки для експорту та імпорту товарів;

д) вступі країни до Всесвітньої організації торгівлі.

Політика вільної торгівлі являє собою мінімальне втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність, необмежений доступ на вітчизняні ринки іноземних товарів.

Тест 6.6. До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить (належать)…

а) застосування індикативних цін;

б) мито;

в) установлення мінімальної митної вартості;

г) пільгове оподаткування;

д) надання субсидій виробникам експортних товарів.

Класичним методом регулювання зовнішньої торгівлі, є митні тарифи, які по характеру дії відносяться до економічних методів регулювання зовнішньої торгівлі. Митний тариф — це систематичний перелік митних зборів при імпорті, а інколи і при експорті, з тієї чи іншої країни.

Тест 6.7. Адвалорні митні ставки встановлюються у…

а) грошовій формі;

б) процентах до ціни;

в) грошовій формі та у процентах одночасно;

г) відповіді а, б, в — правильні;

д) відповіді а, б, в — помилкові.

Адвалорна митна ставка — митна ставка, яка встановлюється у процентах до ціни товару.

Тест 6.8. Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі рішення…

а) Президента України;

б) Верховної Ради України;

в) Кабінету Міністрів України;

г) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;

д) Міністерства фінансів України.

Здійснення інвестицій за кордон за рахунок бюджетних коштів дозволяється лише на підставі відповідної постанови Верховної Ради України.

Тест 6.9. Для отримання статусу підприємства з іноземними інвестиціями в статутному фонді підприємства частка таких інвестицій має становити не менше…

а) 10%;

б) 30 %;

в) 50 %; г)70%; д) 90 %.

Підприємство отримує статус підприємства з іноземними інвестиціями, якщо воно створюється у будь-якій організаційно-правовій формі відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше від 10 відсотків (ч. 2 ст. 63, ст. 116 ГК);

Тест 6.10. Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає…

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;

д) Міністерство фінансів України.

Гарантом кредитів, які відповідно до міжнародних договорів надаються Україні урядами іноземних держав, міжнародними фінансовими організаціями та банками, від імені держави виступає Кабінет Міністрів.

Тест 7.8. Яке з тверджень є помилковим: «Одним з видів інноваційної діяльності є.

а) випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології»;

б) впровадження ресурсозберігаючих технологій»;

в) прогресивні міжгалузеві структурні зміни»;

г) виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт)»;

д) розроблення нових енергозберігаючих технологій».

Iнноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами:

· проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

· розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;

· розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;

· технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

Тест 8.8. Запаси і потоки в економіці

Які з перерахованих показників відносяться до категорії «запас»;

а) накопичене багатство населення;

б) дефіцит державного бюджету;

в) кількість безробітних;

г) обсяг основного капіталу.

Взаємозв'язок запасів і потоків складає основу вихідної макроекономічної моделі кругових потоків. В основу макроекономічного аналізу закладена найпростіша модель кругових потоків (або модель кругообігу доходів і витрат). У своїй елементарній формі ця модель містить у собі тільки дві категорії економічних агентів – домашні господарства і фірми – і не припускає державного втручання в економіку, а також яких-небудь зв'язків із зовнішнім світом.

Тест 9.8. Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив через регулювання

а) попиту;

б) пропозиції;

в) ставок оподаткування;

г) інвестицій;

д) витрат.

Така політика, направлена на скорочення внутрішнього попиту, включає обмеження бюджетних витрат переважно на цивільні цілі, заморожування цін і заробітної плати. Одним з найважливіших її інструментів служать фінансові і грошово-кредитні заходи: зменшення бюджетного дефіциту, зміни облікової ставки центрального банку (дисконтна політика), кредитні обмеження, встановлення меж зростання грошової маси. В умовах економічного спаду, за наявності великої армії безробітних і резервів невикористаних виробничих потужностей політика дефляції веде до подальшого падіння виробництва і зайнятості.

Тест 10.8 Що належать до системи екологічних нормативів?

а) Граничне допустимі концентрації забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі;

б) Гранично допустимі рівні акустичного шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

в) Гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище;

г) Гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування;

д) Відповіді а, б, в, г — правильні.

Система екологічних нормативів включає: нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навколишньому середовищі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування), гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє середовище забруднювальних хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.

Список використаної літератури

1. Горбач Л. Міжнародні економічні відносини : Підручник/ Люд-мила Горбач, Олексій Плотніков,. -К.: Кондор, 2005. -263 с.

2. Дахно І. Міжнародна економіка : Навч. посіб./ Іван Дахно, Юлія Бов-трук,; Міжнар. акад. управл. персонал.. -К. : МАУП, 2003. -214 с.

3. Економічна теорія : Підручник/ В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горо-бець, О. В. Давидов та ін.; За ред. В. М. Тарасевича; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України . -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -779 с.

4. Козик В. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник/ Василь Козик, Людмила Панкова, Наталія Даниленко,. -4-те вид., стереотипне. -К.: Знання-Прес, 2006. -405 с.

5. Липов В. Міжнародна економіка : Навчальний посібник/ Володимир Липов,; М-во освіти і науки України, ХНЕУ. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. -406 с.