referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Ремонт та облік основних засобів

Вступ

І. Про проблеми обліку ремонту основних засобів

 1. Відновлення ресурсу (ремонт) та модернізація
 2. Зміст операцій
 3. Суть зносу основних засобів

ІІ. Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства

 1. Статутний фонд на державних підприємствах та підприємствах різних форм власності
 2. Розрахування статутного фонду при перетворенні підприємства на акціонерне товариство
 3. Випадки зменшення або збільшення Статутного фонду

ІІІ. Схема податків і обов`язкових платежів в Україні в сучасний період

 1. Загальнодержавні та місцеві податки
 2. Розподіл податків та обов`язкових платежів для підприємств малого бізнесу
 3. Узагальнення загальнодержавних та місцевих податків та платежів

Висновок

Використана література

Вступ

В сучасних умовах становлення ринкової економіки і вдосконалення управління, вироблення нової стратегії розвитку підприємств посилюється роль і значення системи бухгалтерського обліку. На даному етапі системі бухгалтерського обліку пред`явлені підвищені вимоги у зв`язку з переходом на Міжнародні стандарти обліку і звітності з орієнтацією на більш широке використання позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду.

В даній роботі ми розглянемо декілька теоретичних питань з курсу „Бухгалтерського обліку”: проблеми обліку ремонту основних засобів (модернізації, зносу); облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства (Статутний фонд на підприємствах різних форм власності, розрахування статутного фонду); схему податків і обов`язкових платежів в Україні в сучасний період (загальнодержавні та місцеві податки).

Під час написання роботи була використана література: Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності; Сопко В.В., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності; журнал „Бухгалтерський облік і аудит”;Костюк Д.Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО; Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник; Закони України, накази Мінфіну України та інша.

І. Про проблеми обліку ремонту основних засобів

Відновлення ресурсу (ремонт) та модернізація

У процесі господарської діяльності можливі ремонт, модернізація та інші види робіт з основними засобами. Якщо підприємство проводить ремонт основного засобу з метою відновлення його початкового ресурсу, то, за П(С)БО 7, незалежно від величини витрат на ремонт підприємство не збільшує балансової вартості основного засобу, а відображає такі витрати у витратах звітного періоду. Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об’єкта основних засобів, а відтак і поліпшення функціональних можливостей об`єкта, в результаті якого зростуть економічні вигоди від його використання, балансова вартість об`єкта збільшується на суму таких витрат.

Підприємство провело роботи з капітального ремонту легкового автомобіля: заміна кузова на новий аналогічної модифікації – на суму 3000 грн. (ПДВ – 500 грн.), заміна двигуна на аналогічний – 4 5000 грн. (ПДВ – 750 грн.), установка додаткового комплекту протитуманних фар – на суму 600 грн. (ПДВ – 100 грн.).

Для відображення цієї операції в реєстрах бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО передусім необхідно визначити, що належить до робіт із відновлення ресурсу, а що – до модернізації та поліпшення автомобіля.

Суть зносу основних засобів

На необоротні активи установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, амортизаційні відрахування не проводяться, а здійснюється нарахування зносу.

Знос визначається та обліковується на будинки й споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, інструменти, прилади, виробничий (включаючи пристрої) і господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.

Для нарахування зносу необоротні активи поділяються на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки.

Групу 1 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 103; 106 (підгрупа 4). Це будинки, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування).

Групу 2 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 104 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт та запчастини до нього, що обліковуються на субрахунках 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім групи 4). Необоротні активи субрахунку 117 — це автомобільний транспорт та запчастини до нього, вартість яких за одиницю становить понад 500 грн., меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки, телефони, мікрофони та рації, інше конторське обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара.

Групу 3 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (підгрупа 1), 108 (у часині багаторічних насаджень, які не досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2.

За кредитом 13 відображається сума необоротних активів, за дебетом — сума зносу, що списується паралельно з вибуттям основних засобів.

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю,, багаторічних насаджень, які не досягли експлуатаційного віку.

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних активів" обліковується знос інших матеріальних необоротних активів.

Знос об'єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані), відповідно до встановлених норм.

Нарахований знос у розмірі 100 відсотків вартості на об'єкти (предмети), які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Нарахування зносу не може проводитися понад 100 відсотків вартості необоротних активів.

На необоротні активи, що знаходяться на складі, нарахування зносу здійснюється в загальному порядку. При відображенні в обліку необоротних активів, отриманих та переданих безоплатно в установленому порядку, що були у використанні, обов'язково зазначається сума нарахованого зносу.

В інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми № ОЗ-12 (бюджет) та форми ОЗ-8 (бюджет) обов'язково вноситься річна норма зносу у відсотках та гривнях.

Для обрахування щорічного зносу застосовується типова форма № ОЗ-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на необоротні активи".

Сума зносу необоротних активів обраховується за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених у відсотках до первісної вартості кожної з груп необоротних активів. Загальна сума нарахованого зносу відображається в меморіальному ордері № 16, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".

ІІ. Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства

Статутний фонд на державних підприємствах та підприємствах різних форм власності

Статутний фонд на державному підприємстві являє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних засобів та оборотних коштів. Розміри основних та оборотних коштів визначаються обсягом виробничої діяльності.

Оборотними коштами наділяються підприємства виходячи з необхідності мати мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, що забезпечують виконання плану. Ці мінімальні запаси оборотних коштів називаються нормативами. До них належать: сировина, основні та допоміжні матеріали, куповані та власного виробництва напівфабрикати, паливо, запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво — як промислове, так і непромислове, витрати майбутніх періодів, запаси сільського господарства, продукція, товари, інші нормовані кошти.

Подальше збільшення Статутного фонду підприємства по основних засобах здійснюється за рахунок об'єктів капітального будівництва, прийнятих до експлуатації у звітному році; вартості проектно-дослідницьких робіт по прийнятих до експлуатації об'єктах капітального будівництва; витрат на формування основного стада, зарахованих до основних фондів; дооцінки основних фондів, виявлених при інвентаризації, що раніше не були взяті на баланс.

У частині оборотних коштів Статутний фонд збільшується на суми вартості безкоштовно одержаних товарно-матеріальних цінностей та інших оборотних засобів; вартості матеріальних цінностей, що надійшли від ліквідації основних засобів, фінансування з бюджету для поповнення оборотних коштів, дооцінки товарно-матеріальних цінностей згідно з постановами та розпорядженнями Уряду України тощо.

Статутний фонд зменшується у частині основних засобів на суму вартості безкоштовно переданих основних засобів по розпорядженню вищих органів, зносу по безкоштовно прийнятих засобах; списування об'єктів з балансу, уцінки основних засобів; ліквідованих основних засобів (залишкова вартість) тощо.

У частині оборотних коштів зменшення Статутного фонду відбувається за рахунок безкоштовно вилучених товарно-матеріальних цінностей та інших оборотних засобів; витрат, пов'язаних з ліквідацією основних засобів; сум уцінки товарно-матеріальних цінностей за постановами та розпорядженнями Уряду України та ін. Статутний фонд, виділений підприємству, а також його зміни (збільшення, зменшення) облічуються на пасивному рахунку № 85 "Статутний фонд".

Формування і облік Статутного фонду на підприємствах різних форм власності (крім державної) (рах. № 86)

Порядок формування Статутного фонду регулюється законодавством та установчими документами. Статутний фонд на підприємствах різних форм власності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного фонду визначається установчими документами і фіксується у Статуті підприємства.

Розрахування статутного фонду при перетворенні підприємства на акціонерне товариство

Водночас (для контролю) потрібно відобразити вартість цих основних засобів на забалансовому рахунку № 001 "Орендовані основні засоби".

Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства в рахунок вкладів до Статутного фонду (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у користування підприємству в рахунок вкладів до Статутного фонду (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, визначеній виходячи з орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства або інший строк, передбачений установчими документами.

На весь розмір Статутного фонду, об'явленого в установчих документах, в бухгалтерському обліку буде запис:

Дебет субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Статутний фонд підприємства, що викуповується його ж колективом, розраховується як сума майна за залишковою вартістю (первісної, відновлювальної за мінусом зносу) наявності готівки, грошових коштів, на розрахунковому та інших рахунках в банку, а також в дебіторській заборгованості за мінусом кредиторської заборгованості.

При перетворенні підприємства на акціонерне товариство Статутний фонд розраховується аналогічно, як при викупівлі підприємства, але на всю суму розрахованого Статутного фонду (капіталу) випускаються акції, що розміщуються між членами колективу (якщо це акціонерне товариство закритого типу) або реалізуються усім бажаючим (якщо це акціонерне товариство відкритого типу). Якщо не весь вклад внесено засновниками повністю, це має бути зафіксовано в установчих документах або відкрито підписку на акції.

При внесенні частими коштів до Статутного фонду

(зафіксованої в установчих документах) робиться запис:

1.Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" (або спочатку через дебет рахунку № 50 "Каса")

Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

2.Дебет субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до
Статутного фонду"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Сума заборгованості осіб, що підписалися на акції: Дебет субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Надходження матеріальних цінностей, нематеріальних активів і грошових коштів в остаточну оплату акцій: Дебет рахунку № 01 "Основні засоби" Дебет рахунку № 04 "Нематеріальні активи" Дебет рахунку № 05 "Матеріали" Дебет рахунку № 08 "Запасні частини" Дебет рахунку № 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Дебет рахунку № 50 "Каса" Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" Дебет рахунку № 52 "Валютний рахунок" Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки .по вкладах до Статутного фонду". Якщо акції підприємства, створеного у формі акціонерного товариства, реалізуються за цінами, що перевищують номінальну їх вартість, виручена сума від різниці між продажною номінальною вартістю відображується записом: Дебет рахунку № 50 "Каса" Дебет рахунку № 52 "Валютний рахунок" Кредит рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-10 "Резервний (страховий) фонд". Кредитове сальдо по рахунку № 85 "Статутний фонд" має відповідати розміру цього фонду, зафіксованому в установчих документах, тобто лишатися незмінним.

Випадки зменшення абр збільшення Статутного фонду

Зміни Статутного фонду здійснюються за рішенням засновників, а бухгалтерські записи виконуються після перереєстрації Статутного фонду з урахуванням його нового розміру.

Установчі збори акціонерного товариства можуть вирішувати питання про зменшення розміру Статутного фонду у випадках, коли у встановлений термін (6 місяців) підпискою на акції покрито не всю необхідну суму, зазначену у повідомленні.

Збільшення Статутного фонду акціонерного товариства не більше, ніж на 1/З, може бути здійснене за рішенням правління за умови, що це передбачено Статутом. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням статутного майна, мають бути зареєстровані органом, який реєстрував Статут акціонерного товариства, після реєстрації додатково випущених акцій.

Статутами банківських і страхових установ, які є акціонерними товариствами, може бути передбачено інший порядок збільшення Статутного фонду.

Рішення про зменшення Статутного фонду акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що при збільшенні Статутного фонду. Зменшення Статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За рішенням акціонерного товариства про зменшення Статутного фонду акції, не представлені до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше, ніж через 6 місяців після повідомлення про це всіх акціонерів.

Облік Статутного фонду приватизованого підприємства

Розмір Статутного фонду, який фіксується в установчих документах, визначається внаслідок проведеної перед цим інвентаризації за методикою оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 717 від 8.09.1993 р., і Порядком бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 109 від 16.12.93 р. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про приватизацію майна державних підприємств" ("Відомості Верховної Ради України", № 24, 1992 р., с. 709), "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації)" (Держ. інформаційний бюллетень про приватизацію, № І, 1992 р.), "Про оренду майна державних підприємств", "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з приватизацією і орендою державних підприємств (із змінами, внесеними відповідно до наказів Мінфіну № 9 від 25.01.94 р., № 68 від 10.05.95 р.)".

Порядок бухгалтерського обліку охоплює такі операції, що підлягають обов'язковому відображенню у бухгалтерському обліку:

—оцінка вартості об'єктів приватизації;

— накопичення й використання коштів покупцем — юридичною особою;

 • акціонування підприємств і викуп його акцій;
 • взяття на баланс новим власником — юридичною особою
  майна, придбаного на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу;
 • виділення окремого структурного підрозділу державного підприємства, яке приватизується, як самостійного майнового комплексу;

—передача в оренду цілісних майнових комплексів.
Після завершення оцінки майна підприємство здійснює операції по приведенню Статутного фонду (капіталу) до розміру, який відповідає продажній вартості й фіксується в установчих документах.

У бухгалтерському обліку підприємства проводки такі.

Покриття збитків:

а) минулого року за рахунок:

—доходів поточного року:

Дебет рахунку № 81 "Використання прибутку" Кредит рахунку № 98. "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років", субрахунок № 98-1 "Нерозподілений прибуток"; водночасза рахунок використання прибутку закривається: Дебет рахунку № 80 "Прибутки ї збитки" Кредит рахунку № 81 "Використання прибутку";

— прибутку звітного року, збільшується на суму невикористаного резерву сумнівних боргів:

Дебет рахунку" № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-5 "Резерв сумнівних боргів"

Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки",

—коштів Резервного страхового фонду:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-10 "Резервний (страховий) фонд"; Кредит рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років", субрахунок № 98-2 "Непокриті збитки минулих років";

—коштів цільового призначення:

Дебет рахунку № 96 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Кредит рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років", субрахунок № 98-2 "Непокриті збитки минулих років";

б) звітного року за рахунок:

—нерозподіленого прибутку минулого року:
Дебет рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток
(непокриті збитки) минулих років"

Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки"; — невикористаних коштів резерву сумнівних боргів, які відносяться на прибуток, а потім спрямовуються на покриття збитків:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення" Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки" Визначення Статутного фонду (капіталу):

а)зменшення Статутного фонду:

— на суму вартості майна соціальної сфери, для якого встановлено пільги: Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд" Кредит рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-4 "Фонд коштів соціальної сфери";

— на суму залишку використання позикових коштів, відображених на однойменному рахунку: Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд"

Кредит рахунку № 82 "Використання позикових коштів";

б)збільшення Статутного фонду:

— на суму залишків фондів економічного стимулювання (зменшених на суму персоніфікованих коштів):

Дебет рахунку № 87 "Фонди економічного стимулювання"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд" іна суму залишків фондів спеціального призначення:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

—на суму нерозподіленого прибутку минулих років і невикористаного залишку чистого прибутку звітного року, зменшеного на суми, спрямовані на покриття збитків і до Фонду власних коштів трудового колективу: Дебет рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток

(непокриті збитки) минулих років"; Дебет рахунку № 80 "Прибутки і збитки"; Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд".

—на суму залишків Амортизаційного фонду:
Дебет рахунку № 86 "Амортизаційний фонд"
Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

—на суму залишків коштів Резервного (страхового) фонду:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

—на суму залишків коштів на рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-12 "Фонд поповнення власних коштів і дооцінка товарно-матеріальних цінностей":

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-12 "Фонд поповнення власних коштів і дооцінка товарно-матеріальних цінностей" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

—на суму залишків фінансування капітальних вкладень:

Дебет рахунку № 93 "Фінансування капітальних вкладень"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

— на суму індексації незавершених капітальних вкладень і обладнання (згідно з актом оцінки):

Дебет рахунку № 33 "Капітальні вкладення" , Дебет рахунку № 07 "Будівельні матеріали і обладнання до встановлення" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Після визначення оцінки капіталу підприємства, розробки його Статуту можна проводити реєстрацію акціонерного товариства. З моменту реєстрації акціонерного товариства його

Статутний капітал відображується на кредиті рахунку № 85 "Статутний фонд" і відповідних субрахунках (для аналітичного обліку) записами:

№ 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)" у сумі, записаній у Статуті;

№ 85-4 "Сплачений Статутний фонд (акції в обороті)" у розмірі коштів, внесених учасниками в момент підписки, і вартість акцій, реалізованих Фондом у вільному продажу;

№ 85-5 "Вилучений Статутний фонд (акції, вилучені з обороту)", вартість акцій, вилучених з обігу шляхом викупу їх товариством у акціонерів.

Якщо до моменту реєстрації акції не реалізовувалися, то з моменту реєстрації товариства й уточнення в обліку оцінки його Статутного фонду номінальна вартість всіх акцій відображується по кредиту субрахунку № 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)" рахунку № 85 "Статутний фонд". У протилежному разі на субрахунку № 85-4 "Сплачений Статутний фонд (акції в обороті)" рахунку № 85 "Статутний фонд" відображується сума номінальної вартості реалізованих акцій, а на субрахунку № 85-5 "Вилучений Статутний фонд (акції, вилучені з обороту)" рахунку № 85 "Статутний фонд" залишок нереалізованих акцій.

Після одержання від органу приватизації підтвердження про зарахування до Фонду приватизації коштів від реалізації частини акцій, що є частиною держави, на їх номінальну вартість здійснюється запис по переводу акцій з субрахунку № 85-3 на субрахунок № 86-4:

Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок № 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок № 85-4 "Сплачений Статутний фонд (акції в обороті"). Після завершення підписки на акції на їх номінальну вартість робиться запис про зменшення коштів на субрахунку "Визначений капітал (акції Фонду)" і збільшення коштів на субрахунку № 85-4 "Сплачений Статутний фонд" (акції в обороті)".

Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок № 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок

№ 85-4 "Сплачений Статутний фонд".

Порядок збільшення Статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних засобів затверджено наказом Міністерства фінансів України № ПО від 30 червня 1995 р. Цей порядок не поширюється на акціонерні товариства, Статутний фонд яких визначено з урахуванням результатів Індексації основних засобів.

При сумі індексації, що не перевищує 1/3 Статутного фонду, збільшення Статутного фонду акціонерного товариства може бути здійснено за рішенням правління за умови, що подібне передбачено Статутом товариства.

ІІІ. Схема податків і обов’язкових платежів в Україні в сучасний період

Загальнодержавні та місцеві податки

Закон України від 25 червня 1991 року № 1251 — ХІІ “Про систему оподаткування” (зі змінами у відповідності до Законів України № 320 — XIVвід 17 грудня 1998 року, № 588 — XIVвід 9 квітня 1999 року, № 643 — XIVвід 13 травня 1999 року, № 1213 — XIVвід 4 листопада 1999 року, № 1770 — ІІІ від 1 червня 2000 року, № 1805 — ІІІ від 8 червня 2000 року, № 2515 — ІІІ від 7 червня 2001 року) зазначає, що податки та інші обов’язкові платежі стягуються до загальнодержавного або місцевих бюджетів. Податки та платежі, що не включені до статей 14 і 15 цього закону не є обов’язковими, а нові податки та відрахування можуть бути запроваджені лише законами, які стосуються оподаткування. Такі закони можуть бути ухвалені не пізніше закінчення першої половини року, що передує року, коли закон вводиться у дію.

Оборотна відомість може бути більш розгорнутою — обороти можна показувати не загальною сумою, а з розбиванням по кореспондентських рахунках.

Висновок

В роботі були розглянуті теоретичні питання обліку в управлінні господарством. Було проаналізовано питання проблеми обліку ремонту основних засобів. Наведена схемаосновних податків та обов’язкових платежів для підприємств малого бізнесу відповідно до діючого законодавства. А також детально розглянуто питання обліку операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства. Дана відповідь на тест про оборотну відомість по синтетичних рахунках.

Використана література

 1. Бирюкова І.К. Бухгалтерський облік і аудит в Україні. – К.: Економіка і право, 1996
 2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. – К.: ВМОВ А.С.К., 1996
 3. Сопко В.В., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності. – К., 1993
 4. Добровольський В. Облік операцій, пов`язаних із перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства //Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. — № 1
 5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов`язаних з приватизацією та орендою державних підприємств. Наказ Мінфіну України від 19.06.1996. — № 121
 6. Косміна Р. М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.,. -К.: Вища шк., 2003
 7. ДжогаР.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник; М-во освіти і науки України, КНЕУ. -К.: КНЕУ, 2003
 8. Матвіїв М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2004
 9. ЗагороднійА.Г.Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. -К.: Знання, 2003
 10. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО -Х.: Фактор, 2002
 11. Панасюк В.М. Податковий облік: Навч. посіб.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002