referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Поняття маси нетто, брутто, тари

Вступ

Що значить брутто? У перекладі з італійської — поганий, грубий. З якою метою це не зовсім приємне слово вживають у різних сферах нашого життя? Воно активно використовується в бухгалтерії та податкової, в транспортних компаніях і судноплавстві, кредитуванні та страхуванні, навіть кращі уми людства, вчені, взяли на озброєння цей термін. Як може об’єднувати всі ці напрямки одне маленьке слівце з не дуже приємним перекладом? Брутто — що це?

Все дуже просто, найчастіше значення, яке мається на увазі під словом «брутто», дещо інше — нечистий. Тобто ті, хто займаються калькуляцією, статистикою або науковою діяльністю, беруть в облік показники, обтяжені небудь, тобто нечисті, неточні дані. Думається, що у італійців є й таке значення у слова brutto, може бути в переносному сенсі, але все ж є. Вважається, що ввели його колись в міжнародний словник термінів італійські купці, розділяючи два види ваги: з упаковкою та без (брутто і нетто). Зараз на території Італії використовується не brutto, а lordo.

Нетто (італ. netto — чистий) — антипод брутто, означає щось очищене від зайвого:

 • Маса товару без упаковки, тари і тому подібного;
 • Ціна товару з вирахуванням знижок;
 • Чистий дохід з вирахуванням всіх витрат та іншого.

1. Поняття брутто та нетто та їх відмінність

Брутто — вага товару разом з упаковкою, дохід без врахування витрат і т.д.

Нетто — протилежність брутто. Вага товару без врахування тари і упаковки, ціна виробу за вирахуванням знижок, чистий прибуток з урахуванням витрат і т.д.

По суті, «брутто» і «нетто» служать економічними термінами, що прийшли до нас колись з Італії. Слово «брутто» перекладається з італійської як «поганий», а з латинської — як «грубий, нерозумний, дурний». Вагою брутто іменують загальну масу товару з упаковкою. Також даний термін застосовується для позначення прибутку без урахування витрат або ціни без відрахувань. «Нетто» ж означає «чистий», іншими словами — очищений від зайвого. Таким чином, вагою нетто називають вага самого виробу або товару за вирахуванням маси упаковки. Також даний термін використовується для позначення ціни товару без надбавок і знижок. Тобто для покупця ціна нетто є фактично сплаченою сумою за товар, а для продавця — чистим прибутком від продажу з вирахуванням всіх витрат і витрат.

Брутто і нетто по відношенню один до одного представляють собою поняття-антиподи. Хитрі виробники продуктів харчування та інших товарів, при покупці яких вага має важливе значення, вказують на упаковці саме масу брутто. Наївний покупець спостерігає на банці з улюбленою кавою вага 100 грам і перебуває в повній впевненості, що він платить безпосередньо за 100 грам зерен кави. Насправді маса брутто включає в себе ще й упаковку — в даному випадку достатньо важку банку.

Також визначення брутто та нетто застосовуються не тільки для позначення ваги продуктів харчування, а й у ряді інших сфер. Так, у нафтовидобувній промисловості нафтою нетто іменується нафту, яка не містить солі, води та інших домішок. При придбанні транспортного засобу з Німеччини терміном «нетто» позначається ціна без ПДВ.

Відмінність брутто від нетто полягає в наступному:

Брутто — вага товару разом з упаковкою, тоді як нетто — його чистий маса.

В економіці терміном брутто позначається дохід без урахування витрат, нетто ж — чистий прибуток за вирахуванням понесених витрат.

2. Підходи до тлумачення терміну «тара»

Практично кожне підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності зустрічається із таким специфічним видом матеріальних цінностей, як тара, призначення якої полягає в забезпеченні збереження і оптимальної організації транспортування товарно-матеріальних цінностей.

У покупців початкова думка про товар складається з його зовнішнього вигляду, тобто з його упаковки (тари, в якій він знаходиться). Більшість фірм розуміють значення упаковки (тари) і приділяють їй таку ж увагу, як і якості товару. Це спричинило збільшення об’єму та складності бухгалтерського обліку тари.

Тара (container) — основний елемент упаковки, що становить со­бою виріб для розміщення і просторового переміщення продукції.

Термін «тара» походить від арабського слова tarha, що означає відрахування і має на увазі співвідношення товару з упаковкою і без неї. У сучасному трактуванні ці ключові поняття відображають масу як самого товару, так і його упаковки, а також засіб переве­зення (маса вагона, контейнера, автомобіля тощо), тобто масу «брутто» — маса товару разом з упаковкою, і масу «нетто» — чисту масу товару.

Упаковка — матеріал або промисловий виріб, що забезпечують захист продукції від пошкоджень і втрат, а навколишнє середовище від забруднень та сприяє раціональній організації процесу збережен­ня, реалізації та транспортування продукції. Елементами упаковки є тара та пакувальні матеріали.

Тара є необхідним елементом упаковки будь-якого технологічного процесу виробництва, зберігання та транспортування харчових продуктів. Від її надійності залежить ефективність функціонування всього ланцюга: виробник сировини — переробне підприємство — споживач.

По відношенню до товару, який в неї вміщений, тара виконує вторинну для споживача роль, і з точки зору споживача, функції і властивості тари не являється для нього істотними. Проте з точки зору суб’єктів господарювання дані особливості слід розрізняти і враховувати при відображенні в бухгалтерському і податковому обліку, роботі логістичної і маркетингової служб [7, с. 5].

Тара може бути самостійним і супутнім товаром. Як самостійний товар тара купується підприємством для її подальшого використання у виробничому процесі або для упаковки готової продукції власного виробництва. Як супутній товар тара на підприємства разом із купленими матеріальними цінностями.

В економічній літературі часто зустрічаються різні підходи авторів до розуміння сутності тари. Розглянемо дані підходи та визначимо найбільш вживані (табл. 1).

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття «тара»

    Ключове поняття, яке визначає сутність тари
№ з/п Автор місткість для зберігання, упакування і транспортування товарів предмети призначені для упаковки продукції упаковка товару різниця між загальною масою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто вага упаковки товару
1 Азріліян А.Н. [1, с. 122] +      
2 Бутинець Ф.Ф. [2, с. 95]   +    
3 Бичик С.В. [3, с. 57]     +  
4 Бойко В.М., Вашків П.Г. [4, с. 83]   +    
5 Борисов А.Б. [5, с. 223]     + +
6 Молдованова М.І. [6, с. 76]     + +
7 Мочерний С.В. [8, с.225] +      
8 Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. [9, с. 165] +      
9 Науменко В.І. [10, с. 93] +     +
10 Пантелеєв В.П.,Сніжко О.С. [11, с. 157] +      
11 Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [12, с. 67] +     +
Разом Х 7 2 3 4
ПВ, % 100 43,75 12,5 18,75 25

При дослідженні сутності поняття «тара» встановлено, що однозначної позиції щодо його трактування не існує. Зокрема, більшість авторів (Азріліян А.Н., Мочерний С.В.,    Ларіна Я.С.,          Устенко О.А., Юрій С.І., Науменко В.І., Пантелеєв В.П., Сніжко О.С., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.) під даним поняттям розуміють місткість для зберігання, упакування і транспортування товарів. Такі автори як Бутинець Ф.Ф., Бойко В.М., Вашків П.Г. зазначають, що тара — предмети призначені для упаковки продукції. Деякі дослідники (Бичик С.В., Борисов А.Б., Молдованова М.І.) розуміють дане визначення, як упаковку для товару. На думку Борисова А.Б., Молдованова М.І. , Науменка В.І., Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцева Е.Б., поняття «тара» слід трактувати, як різницю між загальною масою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто вагу упаковки товару.

Врахувавши підходи вчених до розуміння сутності тари, пропонуємо визначати тару як засіб, що призначений для зберігання та упакування товарів з метою збереження їх якості та корисних властивостей, в деяких випадках зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, а також для транспортування товарів на відстань.

Звідси, можна зробити висновок, що більшість авторів (43,75 %) розуміють під поняттям «тара» місткість для зберігання, упакування і транспортування товарів. Ряд дослідників (25 %) стверджують, що це різниця між загальною масою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто вага упаковки товару. Деякі автори вважають (18,75 %), що тара — це упаковка товару, інші (12,5 %) зазначають, що це предмети призначені для упаковки продукції.

За результатами дослідження внесено уточнення в трактування терміну «тара» під яким слід розуміти засіб, що призначений для зберігання та упакування товарів з метою збереження їх якості та корисних властивостей, в деяких випадках зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, а також для транспортування товарів на відстань.

Висновки

Брутто — 1) валовий дохід без вирахування витрат; 2) маса товару з упаковкою.

Валовий — не розділений на складові частини, загальний. Наприклад, валовий видобуток, валова виїмка (виймання), валовий прибуток, валова продукція, валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий доход, валовий національний продукт тощо.

Приклади:

Валова продукція — частина валового продукту, одержаного на підприємстві або галузі промисловості за певний період (частіше всього — за рік), виражена в оптових цінах.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — показник статистики національного доходу, що виражає сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які виготовлені (одержані) в країні, в ринкових цінах. ВВП — це сукупність предметів та послуг, які використовують протягом року на споживання і накопичення.

Валовий національний продукт (ВНП) — показник статистики національного доходу, що виражає сукупну вартість товарів та послуг в ринкових цінах. На відміну від ВВП включає суму чистих доходів з-за кордону.

Валовий прибуток — частина валового доходу підприємства, яка залишається в нього після вирахування всіх витрат.

Валова цінність руди — цінність руди, яка обчислюється на основі оптових цін за сумою всіх корисних компонентів, які можуть бути використані у господарстві.

Список використаної літератури

 1. Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. — М. : Институт новой экономики, 1999. — 574 с.
 2. Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир : 1111 «Рута», 2001.¬224 с.
 3. Бичик С.В. Словарь экономических терминов / Бичик С.В., Дамарацкая А.С., Даморацкая И.В. — Минск : Высш. шк., 2009. — 271 с.
 4. Бойко В.М. Бізнес : словник-довідник / В.М. Бойко, П.Г. Вашків. — К. : Україна, 1995. — 157 с.
 5. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. — М. : Книжный мир, 2001. — 895 с.
 6. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / під заг. ред. М.І. Молдованова. — К. : Техніка, 1993. — 856 с.
 7. Козак А. Яка упаковка найдоцільніша? / А. Козак // Харчова і переробна промисловість. — 2009. — №1 (353). — С. 28-30.
 8. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3  / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К. : Видавничий центр «Академія», 2002. — 952 c.
 9. Економічний енциклопедичний словник. У 2 т. Т. 2 / [Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О. А., Юрій С.І.] ; за ред. С.В. Мочерного. — Львів : Світ, 200б. — 566 с.
 10. Словник термінів ринкової економіки / під заг. ред. проф. Науменка В.І. — К. : Глобус, 199б. — 2ВВ с.
 11. Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко ; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2009. — 239 с.
 12. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. — М. : ИНФРА-М, 1996 — 496 с.