referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Кредитні ризики

Ризики банківської діяльності тісно пов’язані між собою і нерідко одні види ризиків супроводжуються іншими. Одним із видів ризиків, який суттєво може вплинути на подальшу діяльність банківської установи, є кредитний ризик, тобто ризик втрати банком наданих кредитних ресурсів внаслідок неспроможності позичальника погасити кредитну заборгованість та сплатити проценти за користування кредитом. Кредитний ризик є одним із найбільш значних фінансових ризиків у діяльності банку, оскільки основну частину активів банку становлять кредитні операції, а проценти, отримані від кредитної діяльності, становлять основну складову доходів банку.

Кредитний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб, виконати взяті на себе зобов’язання.

Кредитний ризик притаманний усім видам банківської діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає щоразу, коли банківська установа надає кошти, бере зобов’язання щодо їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до укладених угод. При цьому кредитний ризик поєднує в собі такі ризики, як стратегічний ризик, валютний ризик, процентний ризик, ринковий ризик, ризик країни тощо.

 1. За сферою виникнення кредитні ризики можна поділити на:

а) зовнішні кредитні ризики — залежать від зовнішнього середовища, що впливає на кредитну діяльність банку, зокрема, ризик позичальника, який зумовлений його кредитоспроможністю. До чинників, які впливають на зовнішній кредитний ризик, належать:

— фінансовий стан позичальника (ліквідність, платоспроможність, рентабельність, ділова активність, стабільність грошових потоків тощо);

— якісні характеристики позичальника (репутація, якість менеджменту, досвід роботи, професіоналізм керівництва тощо);

— конкурентна позиція позичальника;

— чинники навколишнього середовища (розвиток галузі, законодавча та нормативно-правова база, державна підтримка тощо).

б) внутрішні кредитні ризики — це ризики банку, які залежать від правильності його дій у процесі кредитної діяльності та управління кредитним ризиком. До чинників, які впливають на внутрішній кредитний ризик, належать:

— якість аналізу оцінювання кредитоспроможності позичальника в банку та проекту, що кредитується;

— якість аналізу ризиків, що супроводжують кредитну операцію (галузевий ризик, валютний ризик, ризик країни тощо);

— правильне оцінювання забезпечення та його адекватність наданому кредиту;

— аналіз структури кредитного портфеля банку;

— якість кредитного портфеля банку тощо.

 1. За характером охоплення кредитний ризик можна поділити на:

а) індивідуальний кредитний ризик — ймовірність того, що позичальник не зможе повернути борг згідно з умовами договору і при цьому банкові не вдасться своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням кредиту для покриття можливих втрат. Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий контрагент банку — позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінювання індивідуального кредитного ризику передбачає оцінювання кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов’язаннями. Індивідуальний кредитний ризик включає:

— кредитний ризик щодо позичальника — ймовірність того, що позичальник не зможе виконати взятих на себе зобов’язань за кредитною угодою внаслідок виникнення та впливу керованих чи некерованих чинників.

До цієї категорії належать:

 • ризик кредитоспроможності позичальника — нездатність позичальника виконувати свої зобов’язання за кредитами;
 • ризик непогашення основної суми боргу за кредитом;
 • ризик несплати процентів за користування кредитом тощо.

Список використаної літератури

 1. Бурий К.П. Економічна сутність фінансових ризиків / // Науковий вісник Національного університету біоресурсів  і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2011. — Вип. 168, ч.1.
 2. Васюренко О. В. Ризик як складова економічних процесів // Фінанси України. — 2005. — № 7. — С.68-74
 3. Винокуров В. Страхування комерційних (фінансових) ризиків // Податки та бухгалтерський облік. — 2002. — 3 жовтня. — C. 35-39
 4. Вітлінський В. Фінансовий ризик і методи його вимірювання // Фінанси України. — 2000. — № 5. — C. 13-23
 5. Войтенко О.М. Актуальні питання сучасного розвитку міжнародного ринку фінансових послуг // Економічний простір. – 2011. – №46. – с. 5-13
 6. Грачов В. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України. — 2002. — № 10. — C. 56-60
 7. Простебі Л. І. Особливості сучасного розвитку глобального фінансового ринку як середовища поширення економічних коливань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2010. — №26. – с. 153-159