referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Проблеми діяльності міністерства фінансів України

В сучасних умовах структурно-галузевих перетворень економіки України основними загальнодержавними програмами особливе місце відведено завданням з удосконалення державної фінансової системи.

Мінфін України як державний орган є елементом державного апарату, і відповідно як орган державної виконавчої влади реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління. А тому є “робочим” органом, що здійснює поточну діяльність виконавчого і розпорядчого характеру з управління публічними фінансами.

Міністерство фінансів України має достатню територіальну розгалужену структуру (територіальний масштаб), яка охоплює всі адміністративні утворення в країні, що дозволяє у повній мірі забезпечувати реалізацію поставлених державою перед ним завдань і функцій у сфері фінансової (бюджетної) діяльності на всій території України.

Стратегічні задачі роботи Міністерства фінансів:

  1. Забезпечення стабільності державних фінансів.
  2. Створення ефективної та справедливої системи оподаткування, прозорої системи звітності та обліку. Удосконалення та гармонізація митних процедур.
  3. Реалізація інвестиційних програм (проектів) та ефективне використання бюджетних коштів.
  4. Створення інтегрованої інформаційної системи управління державними фінансами.
  5. Управління активами, зобов’язаннями, забезпечення прозорих державних операцій та підтримка кредитного рейтингу країни.
  6. Забезпечення належного менеджменту організацій, які знаходяться в управлінні Міністерства фінансів та надання ними якісних та професійних послуг.
  7. Проведення кадрової політики та побудова ефективної організаційної структури Міністерства фінансів, організацій, що належать до сфери його управління, та місцевих фінансових органів.

Становлення громадянського суспільства є вагомим показником та складовою розвитку країни. Саме громадські організації є індикаторами рівня розвитку суспільства, його активності, освіченості та розуміння соціально-економічних процесів, що відбуваються як на регіональному, так і на центральному рівнях.

У 2011 році важливим стало надання роз’яснень щодо проектів нормативно-правових актів, які мають важливе суспільне значення і стосуються прав та інтересів громадян. Були проведені заходи з удосконалення нормативно-правової бази, доступу громадян до інформації; розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства. Отже, з метою формуванню громадянської культури суспільства, виявлення активної громадянської позиції та участі у процесах формування та реалізації державної політики Міністерством фінансів проведено 42 публічних заходи за участю громадськості.

У 2011 році на веб-сайтах Міністерства фінансів та «Громадянське суспільство і влада» було розміщено 125 проектів нормативно-правових актів для обговорення та внесення пропозицій громадськістю.

Загалом, на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України за звітний період 2011 року було розміщено 800 інформаційних матеріалів з питань фінансової, бюджетної та податкової політики держави.

Важливим інструментом для інформування громадськості щодо діяльності Міністерства фінансів є робота на базі офіційного веб-сайту Міністерства Інтернет-форуму.

На кінець 2011 року на Інтернет-форумі зареєстровано 3077 користувачів та опубліковано більше 6 тисяч повідомлень.

З метою налагодження зв’язків з інститутами громадянського суспільства та встановлення конструктивного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, забезпечення її участі у формуванні державної політики задля реалізації відкритості та прозорості діяльності Уряду Мінфін веде належну роботу в даному напрямі.

На адресу Міністерства фінансів спостерігалося надходження масових звернень щодо внесення змін до Податкового кодексу України, залишалась достатньо високою активність громадян, які мають встановлені законодавством пільги – інваліди, ветерани війни та праці, потерпілі від аварії на ЧАЕС та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інші. Також важливим для громадян залишалося питання повернення знецінених заощаджень.

У своїх зверненнях громадяни порушували питання внесення змін до законодавства – 9272, повернення депозитних вкладів банками України – 475, роботи банківської системи – 238, податкової політики – 297, грошової політики – 80, фінансування освіти і науки – 72 та формування бюджетної політики – 68.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян, графіки та порядок особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Міністерства, нормативно-правові акти, які регламентують порядок роботи зі зверненнями громадян постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у рубриці «Громадська приймальня».

За період з 1 по 31 січня 2011 року на розгляд до Міністерства фінансів України надійшли 75 запитів та звернень народних депутатів України.

Міністерство фінансів України проводить зважену політику управління державним боргом відповідно до середньострокової стратегії, що визначена постановою КМУ від 02.03.2011 № 170. В умовах високого боргового навантаження Міністерство фінансів своєчасно та в повному обсязі здійснює виконання зобов’язань за державним боргом. Станом на 31.12.2011 державний борг України знаходився в межах граничного обсягу, встановленого ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2011

млрд. од.

  дол. США грн. %
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу 59,22 473,12 100,0%
Державний борг 44,72 357,27 75,5%
Внутрішній борг 20,21 161,47 34,1%
1. Заборгованість перед юридичними особами 19,81 158,29 33,5%
2. Заборгованість перед банківськими установами 0,40 3,17 0,7%
Зовнішній борг 24,51 195,81 41,4%
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 10,56 84,34 17,8%
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 1,34 10,72 2,3%
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 2,00 15,98 3,4%
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 10,61 84,76 17,9%
Гарантований державою борг 14,50 115,85 24,5%
Внутрішній борг 1,53 12,24 2,6%
1. Заборгованість перед юридичними особами 0,73 5,81 1,2%
2. Заборгованість перед банківськими установами 0,80 6,43 1,4%
3. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,00 0,00 0,0%
Зовнішній борг 12,97 103,61 21,9%
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями 7,70 61,53 13,0%
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 0,19 1,52 0,3%
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 1,58 12,63 2,7%
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 3,49 27,92 5,9%

Отже, задля налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю та ЗМІ, забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина Міністерством фінансів ведеться належна робота, яка передусім базується на принципах партнерства, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації суспільного життя та всебічним соціально-економічним прогресом.
Список використаної літератури

  1. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1837// Офіційний вісник України. —2007 (19 січн.). — № 1. — Стор. 100. — Ст. 26.
  2. Міністерство фінансів України : Електронний ресурс — http://minfin.kmu.gov.ua