referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Загальна характеристика доказів

Вступ

Пізнання окремих предметів, їх властивостей відбувається за допомогою форм чуттєвого пізнання (відчуттів і сприйняття). Ми бачимо, що цей будинок ще не добудований, відчуваємо смак гірких ліків і так далі. Ці істини не підлягають особливому доведенню, вони очевидні.

У багатьох випадках, наприклад на лекції, у творі, у науковій роботі, в доповіді, в ході полеміки, у судових засіданнях, на захисті дисертації і в багатьох інших, доводиться доводити, обґрунтовувати висловлені судження.

Доказовість — важлива якість правильного мислення.

Теорія докази і спростування є в сучасних умовах засобом формування науково обґрунтованих переконання. У науці вченим доводиться доводити самі різні судження, наприклад судження про те, що існувало до нашої ери, до якого періоду належать предмети, які виявляються при археологічних розкопках, про атмосферу планет Сонячної системи, про зірки і галактиках Всесвіту, про теоремах математики, про направлення розвитку ЕОМ, про здійснення довгострокових прогнозів погоди, про таємниці Світового океану та космосу. Всі ці судження повинні бути науково обґрунтовані.

Доказ — це сукупність логічних прийомів обґрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень. Доказ пов’язано з переконанням, але не тотожне йому: докази повинні ґрунтуватися на дані науки та суспільно-історичної практики, переконання ж можуть бути засновані, наприклад, на релігійному вірі в догмати церкви, на забобонах, на необізнаності людей в питаннях економіки і політики, на видимості доказовості, заснованої на різного роду софізми. Релігійні проповідники можуть «переконати» якусь частину людей в існуванні нібито бога, пекла, раю і так далі.

За способом доведення докази бувають прямими і непрямими. Прямий доказ — це обґрунтування тези аргументами без допомоги яких-небудь додаткових побудов. Міркування в цьому випадку починається з аргументів і з логічною необхідністю призводить до обґрунтування істинності тези. Доказ в такому випадку здійснюється у формі дедуктивного умовиводи.

Непрямий доказ — такий доказ, у якому істинність тези обґрунтовується за допомогою спростування істинності що суперечить положення, інакше кажучи, шляхом докази помилковості антитези. До непрямого доказу вдаються тоді, коли висунутий теза не можна довести прямо, коли не мають аргументами, які обґрунтовують тезу безпосередньо.

1. Поняття доказів

1.1. Сутність доказів

Доказ, доведення — визначення істинності твердження шляхом встановлення його необхідного зв’язку з іншими твердженнями, прийнятими за істинні. Доведення полягає у висуненні тези (положення, що доводиться), всіх інших можливих гіпотез і підшукуванні аргументів — істинних тверджень, що впливають на ймовірність гіпотез. Доведення закінчене, якщо жодна гіпотеза, крім тези, неможлива. Доведення буває пряме, якщо істинність тези безпосередньо випливає з аргументів, і непряме, якщо доводиться хибність альтернативних гіпотез.

Поняття Доведення для кожної теорії вказує на способи, якими аргументи пов’язуються з гіпотезами, й залежить від характеру знань, підсумованих у теорії. Встановлювані формальною логікою правила

Доведення загальнозначимі лише в тому розумінні, що порушення їх неприпустиме. Доведення є суто формально-логічним, якщо теза доводиться тільки засобами формальної логіки. Таке Доведення вимагає формулювання тез формалізованою мовою логіки у вигляді правильно побудованих формул (п. п. ф.). Тоді при аксіоматичній побудові Доведенням називається конечна послідовність, що складається з однієї або більше п. п. ф., якщо кожна п. п. ф. в послідовності є або аксіомою, або безпосередньо виводиться за одним з правил виводу з попередніх п. п. ф. послідовностей. Доведення пов’язане з практикою, яка визначає не тільки істинність аргумента, а й передумови його застосування й використання в розвитку наукових знань.

1.2. Структура докази

Основу докази складають наступні положення:

 1. Теза.
 2. Аргументи.
 3. Демонстрація.

Теза — це судження, істинність якого треба довести. Аргументи — це ті істинні судження, якими користуються при доказі тези. Формою докази, або демонстрацією, називається спосіб логічного зв’язку між тезою і аргументами.

Існують правила доказового міркування. Порушення цих правил веде до помилок, які належать до доказуваному тези, аргументів чи до формі докази.

Аргументація

Розрізняють декілька видів аргументів:

 1. Засвідчені поодинокі факти. До такого роду аргументів відноситься так званий фактичний матеріал, тобто статистичні дані про населення, території держави, кількості озброєння, показання свідків, підпису особи на документі, наукові дані наукові факти. Роль фактів в обгрунтуванні висунутих положень, у тому числі наукових, дуже велика.

Як не зовсім крило птаха, воно ніколи не змогло б підняти її у височінь, не спираючись на повітря.

Факти — повітря вченого. Без них ми ніколи не зможемо злетіти. Без них наші теорії — порожні потуги.

Але вивчаючи, експериментуючи, спостерігаючи, намагайтеся на залишатися на поверхні фактів. Не перетворюйтеся в архіваріусів фактів. Намагайтеся проникнути в таємницю їх виникнення. Наполегливо шукайте закони ними керують. Уще Мічурін сказав: «Ми не можемо чекати милостей від природи; взяти їх у неї — наша задача». Ціною десятків тисяч проведених дослідів, збору наукових фактів він створює свою струнку наукову систему виведення нових сортів рослин.

 1. Визначення як аргументи докази.

Визначення понять формулюються в кожній науці. Свої визначення існують в хімії, математики, фізики і так далі.

 1. Аксіоми і постулати.

У математиці, механіці, теоретичній фізиці, математичної логіки та інших науках крім визначень вводять аксіоми. Аксіоми — це судження, які приймаються в якості аргументів без доказу, так як вони підтверджені багатовіковою практикою людей.

 1. Раніше доведені закони науки і теореми як аргументи докази.

Як аргументи докази можуть виступати раніше доведені закони фізики, хімії, біології та інших наук, теореми математики.

У ході докази якого-небудь тези може використовуватися не один а декілька з перерахованих видів аргументів.

Слід особливо підкреслити, що критерієм істинності є практика. Якщо практика підтвердила істинність судження, то подальше доказ не потрібно. Практика — критерій істинності будь-якої теорії.

2. Види і різновиди доказів

Поділ доведення на види є певною умовністю – вони можуть переходити один в інший. Разом з цим виділяють такі види доказів:

 • прямий доказ – істинність тези доводиться безпосередньо з істинності аргументів. Простий приклад: “Холодильник є робочим, тому, що при ввімкненні у мережу у його камері температура повітря знижується згідно встановлених виробником параметрам”; “Анатолій Карпов – видатний шахіст світу тому, що він виграв понад 150 турнірів та матчів”.
 • непрямий доказ — істинність тези виводиться з деяких інших суджень. Він відрізняється тим, що доводи в ньому обґрунтовують істинність тези опосередковано через обґрунтування хибності іншої, протилежної тези.

Непряме доведення має два різновиди: апогогічне доведення (від протилежного) і доведення методом поділу. Апогогічне полягає в тому, що спочатку приймається доведення тези, яка протирічить вихідній. Далі ця теза доводиться до абсурду, або до протиріччя з певними істинами – потім з хибності такої тези випливає істинність вихідної. Непряме доведення методом поділу полягає в тому, що з кількох можливих тез методом виключення доводиться одна. Наприклад, юристові відомо, що даний кримінальний злочин здійснили або ім’ярек Іванов, або Петров, або, скажімо, Бендер-Задунайський (і ніхто інший). Тому задача правознавця полягає в тому, щоб поступово відсікати хибні тези для встановлення однієї особи, винної у даному злочинові.

2.1. Правила доказу

Теза — центральний пункт доказу і вимоги пред’являються насамперед до неї.

 1. Теза може бути доведена лише тоді, коли вона істинна. В доведенні істинність тези не народжується, а лише встановлюється, виявляється. Іншими словами, невірно буде брати хибну тезу, хибність якої відома і намагатися її довести (це називається софістика).
 2. Теза має бути чітко визначена — суб’єкти, предикати, модальність, квантори тези як судження мають бути чіткими і недвозначними.
 3. Теза має залишатися однією протягом всього доведення.

Правила аргументів

 1. Аргументи мають бути істинними. Це правило безпосередньо пов’язане з правилом № 1. Істинність посилок — необхідна, хоча і недостатня умова для отримання істинного умовиводу.
 2. Істинність аргументів має бути (за потреби) обґрунтована незалежно від істинності тези. Це значить, що у аргументів мають бути власні докази.
 3. Аргументи не повинні бути протилежними один одному – одночасне ствердження або спростування є неможливим за законами логіки.
 4. Кожен з аргументів має бути необхідним, а їх сукупність достатньою для обґрунтування тези. Іншими словами, у доведенні не повинно бути нічого зайвого і нічого випущеного.

Правило щодо форми доведення (головне правило):

 1. Теза повинна з логічною необхідністю (за законами логіки) узгоджуватися з аргументами як висновок з посилок.

2.2. Різновидність доказів

Докази у формі діляться на прямі і непрямі (непрямі).

Прямий доказ йде від розгляду аргументів до доведення тези, тобто істинність докази безпосередньо обгрунтовується аргументами. Схема цього докази така: з даних аргументів (a, b, c. ..) необхідно йдуть істинні судження (k, m, l. ..), а з останніх слід доводимо тезу q. З цього типу проводяться докази в судовій практиці, в науці, в полеміці, у творах школярів, при викладі матеріалу вчителем. Широко використовується прямий доказ у статистичних звітах, в різного роду документах, в постановах.

На уроці суспільствознавства при прямому доведенні тези «Народ — творець історії» вчитель показує, по-перше, що народ є творцем матеріальних благ, по-друге, обгрунтовує величезну роль народних мас в політиці, роз’яснює, як в сучасну епоху народ веде активну боротьбу за світ, по-третє, розкриває його роль у створенні духовної культури.

Непряме (Непряме) доказ — це доказ, в якому істинність висунутого тези обгрунтовується шляхом докази хибності антитези. Воно застосовується тоді, коли немає аргументів для прямого докази. Антитеза може бути виражений в одній з двох форм: 1) якщо теза позначити буквою а, то його заперечення (а) буде антитезою, тобто суперечить тезі судженням, 2) антитезою для тези а в судженні а … в … з служать судження. в та с.

Залежно від цієї різниці в структурі антитези непрямі докази діляться на два види — доказ від «протилежного» (апагогіческое) і розділову доказ (методом виключення).

Апагогіческое непрямий доказ (або доказ «від противного»).

Здійснюється шляхом встановлення хибності суперечить тезі судження. Цей метод часто використовується в математиці.

Розділові доказ (методом виключення).

Антитеза є одним з членів розділового судження, в якому мають бути обов’язково перераховані всі можливі альтернативи, наприклад:

Злочин скоїв або А, або Б, або С.

Доведено, що не скоювали злочин нм А, ні Б.

Отже злочин скоїв С.

Істинність тези встановлюється шляхом послідовного докази хибності всіх членів розділового судження крім одного.

Поняття спростування.

Спростування логічна операція, спрямована на руйнування докази шляхом встановлення хибності або необгрунтованості раніше висунутого тези.

Судження, яке треба спростувати, називається тезою спростування. Судження, за допомогою яких спростовується теза, називаються аргументами спростування.

Існують три способи спростування тези:

1) спростування (пряме і непряме);

2) критика аргументів;

3) виявлення неспроможності демонстрації.

 1. Спростування тези (пряме і непряме). Їх три способи:

а) спростування фактами — повинні бути приведені дійсні події, явища, статистичні дані, результати експерименту, наукові дані, які суперечать тезі, тобто спростовуваному судженню;

б) встановлення хибності (або суперечливості) наслідків, що випливають з тези — доводиться, що з даної тези випливають слідства, протіворечещіе істині, цей прийом називається «зведення до абсурду»;

в) спростування тези через доказ онтітезіса — по відношенню до спростовує тезу (судженню а) висувається суперечить йому судження (тобто не-а) і судження не-а (антитеза) доводиться, якщо антитезис правдивий, то теза хибна, третього не дано.

 1. Критика аргументів.

Піддаються критиці аргументи, які були висунуті опонентом в обґрунтування його тези. Доводиться хибність або неспроможність цих аргументів.

 1. Виявлення неспроможності демонстрації.

Цей спосіб спростування полягає в тому, що показує помилки у формі докази. Найбільш поширеною помилкою є підбір таких аргументів, з яких істинність спростовуваного тези не випливає. Доказ може бути побудоване неправильно якщо порушено якесь правило умовиводи або зроблено «поспішне узагальнення».

Виявивши помилки в ході демонстрації, ми спростовуємо її хід, але не спростовуємо саму тезу. Доказ ж істинності тези має дати той, хто його висунув.

3. Теза доказу

3.1. Обґрунтування тези

Будь-який доказ припускає наявність доводжуваного положення (тези). Якщо відсутня теза, то й доводити нічого. Теза може бути сформульована як на початку доказу, так і в будь-який інший його момент. Позначають тезу по-різному, наприклад: «Положення, яке я доводжу, полягає ось у чому»: «Ось моя теза»; «Ось моє положення»; «Ось моя позиція» тощо. Часто якесь положення доводиться без посилання на те, що це теза. Теза висловлюється звичайно у формі категоричного судження, наприклад: «Підсудний Л. перебував вночі 15 серпня у квартирі потерпілої»; «Це не самогубство», «Петренко співучасник підсудних К. і Р.» тощо. Але часто його формулюють у вигляді запитання: «Чи є причинний зв’язок між діями обвинувачуваного і їхніми наслідками?»; «Чи були в А. мотиви для самогубства?» і т. д.

У судовому пізнанні доведення, як правило, є складним; доводиться не одне, а кілька положень. У складному доказі слід розрізняти основну тезу і підлеглі, часткові тези.

Основною тезою називається положення, котрому підлягає обґрунтування ряду інших положень.

Часткова теза — це таке положення, котре стає тезою лише тому, що за її допомогою доводиться основна теза. Часткова теза, будучи доведеною, сама стає потім аргументом для обґрунтування основної тези.

Довести тезу — означає навести такі судження, котрі були б достатніми для обґрунтування істинності або хибності висунутої тези. Як аргумент для доказу тези може бути наведена всяка істинна думка, якщо тільки вона пов’язана з тезою, обґрунтовує її. Основними видами аргументів є такі: факти дійсності, закони, аксіоми, визначення та інші, раніше доведені положення.

А. Факт — це явище або подія, що мають місце в дійсності. Факт, який правильно відображений у судженні, служить аргументом у доказі.

Факти е досить важливим видом аргументів. Вони мають велику силу переконливості і тому широко використовуються в усіх галузях пізнання. Оскільки факт — це дійсність, то заперечувати факти, тим часом як вони існують, або посилатися на факти, котрих немає насправді, — означає не рахуватися з дійсністю. Факти настільки авторитетні, наскільки авторитетна сама дійсність. Згода думки з фактами є згода з об’єктивною реальністю.

Самі факти мовчать, їх пояснюють люди. Той самий факт може пояснюватися по-різному. Наприклад, факт виявлення в обвинувачуваного інструменту, за допомогою якого зламано стіни складу, ще не свідчить безумовно про те, що крадіжку скоїв саме він. Обвинувачуваний міг позичити інструмент іншій особі, купити його після вчиненої крадіжки, інструмент міг бути взятим злочинцем без відома його власника (обвинувачуваного) тощо. Отже, ті самі факти можуть використовуватися для доведення найрізноманітніших положень. Щоб цього не було, факти, перш ніж стати аргументами, необхідно правильно зрозуміти і пояснити.

Для того, щоб факти були правильно пояснені, необхідно підходити до них діалектично, розглядати не ізольовано, а у взаємозв’язку.

3.2. Способи доказу

За способом обґрунтування тези розрізняють два ви­ди доказів: прямий і опосередкований.

Прямим доказом називається такий умовивід, у якому при обґрунтуванні тези не користуються суперечли­вими до тези аргументами. Прямий доказ застосовується у випадках, коли одиничне явище або подія підводиться під загальне положення.

Опосередкованим (непрямим) називається доказ, у якому істинність тези обґрунтовується за допомогою антитези. Антитеза — це суперечливе до тези судження. Так, наприклад, теза: «У даному випадку трапилося само­губство»; антитеза: «Неправильно, що в даному випадку сталося самогубство». Обґрунтування тези можна побуду­вати за методом виключення. У процесі аргументації пока­зують неспроможність всіх членів диз’юнкції, крім одного. Таким чином, опосередковано обґрунтовують істинність цієї однієї тези. Судження проходить у формі заперечувально-стверджувального модусу розподільно-категоричного силогізму (умовиводу).

Розподільно-категоричний доказ часто застосовується у судово-слідчій практиці при перевірці версій щодо осіб, винних у вчиненні того чи іншого злочину, при виявленні причин виникнення конкретних явищ, а також при виборі необхідної статті КК, КПК при кваліфікації правопору­шення та в інших випадках.

Прямий і опосередкований види доказу можуть застосовуватись самостійно, а можуть і разом, що дає мож­ливість значно об’єктивніше його обґрунтувати.

Висновки

Структурними елементами доведення є три взаємо­пов’язані елементи: 1) теза; 2) аргументи; 3) демонстрація.

Теза доказу — це судження, істинність якого треба довести у процесі аргументації. Отже, теза — це положення, яке потрібно обґрунтувати. Наприклад: «Чи готує ЛДУВС фахівців для боротьби з економічною злочинністю в Укра­їні?». Аргументами, які підтвердять істинність висунутої тези, є відповідь: «Так, ЛДУВС готує фахівців для бо­ротьби з економічною злочинністю в Україні».

Теза — головний елемент доказу і відповідає на питан­ня «Що доводимо?». «Теза — стрижень будь-яких висновків та суджень, — підкреслює В.М. Тертишник, — головна дум­ка, істинність якоі необхідно ретельно перевіряти та скрупульозно доводити».

В логіці розрізняють основну і часткову тези. Основна теза — це головний висновок, істинність якого треба довес­ти. Часткова теза — це судження, яке використовується для доказу основної тези, яка сама потребує доведення. На­приклад, якщо основною тезою є твердження, що: «Грома­дянин А. вчинив злочин, передбачений ч. 1. ст. 368 КК «Одержання хабара», то частковою тезою буде положення про те, що гр-н А. є посадовою особою, що він вчинив дії в інтересах особи, яка дала хабар і т.д., які, в свою чергу, вимагають доказу.

Список використаної літератури

 1. Жеребкін В. Логіка [Текст] : підручник для студентів юридичних спеціальностей / Василь Жеребкін, 2006. — 255 с.
 2. Конверський, А. Логіка (традиційна та сучасна) [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Анатолій Конверський, 2008. — 535 с.
 3. Конверський, А. Логіка [Текст] : підручник для студ. юрид. закладів / Анатолій Конверський, 2008. — 302,[1] с.
 4. Конверський, Анатолій Євгенович. Логіка [Текст] : підручник для студ. юрид. фак. / Анатолій Конверський, 2012. — 293,[1] с.
 5. Матвієнко, М. Комп’ютерна логіка [Текст] : навчальний посібник / Микола Матвієнко, 2015. — 286,[2] с.
 6. Повторєва, Світлана Михайлівна. Логіка [Текст] : навч. посібник / Світлана Повторєва, 2013. — 187 с.
 7. Ряшко, Василь Іванович. Логіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / Василь Ряшко, 2009. — 326,[1] с
 8. Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс [Текст] : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, 2014. — 511,[1] с.
 9. Хоменко, І. Логіка: теорія та практика [Текст] : підручник / Ірина Хоменко, 2010. — 398 с.
 10. Щербина, О. Логіка для юристів [Текст] : курс лекцій / Олена Щербина, 2009. — 264 с.