referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Нові роботи

Вступ Ядром системи бюджетування є фінансово-економічна модель, в межах якої на рівні ключових показників відбувається узгодження господарських і фінансових процесів, тобто плани перестають бути розрізненими, виникає єдина замкнута технологія...
19 / 05 / 2022
1. Зарубіжний досвід правового регулювання договору та перспективи його виконання в України У сучасних умовах зростання мотивуючої ролі договірних правовідносин важливо привести механізм цивільно-договірного правового регулювання виконання науково-дослідних робіт...
19 / 05 / 2022
У сучасному глобальному світі жодна держава не спроможна за­безпечити ефективну охорону довкілля лише власними зусиллями. Природа не знає державних кордонів, вона загальна і єдина для всього людства. Захист природи...
19 / 05 / 2022
Поняття екологічної безпеки є одним з ключових понять екологі­чного права. Правове забезпечення екологічної безпеки реалізується практично всією системою екологічного законодавства, актами як за­гального (функціонального), так і галузевого характеру. Екологічну...
19 / 05 / 2022
Правові засоби охорони довкілля в різних сферах життєдіяльності людини. По-перше, потрібно розглянути норми екологічного законодавства, які мають на меті охорону навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей у містах,...
19 / 05 / 2022
Поняття правової охорони атмосферного повітря та її законодав­че забезпечення передбачено, головним чином, у Законі України “Про охорону атмосферного повітря. Проте слід врахувати й інші законода­вчі акти, які визначають питання...
19 / 05 / 2022
Законодавство про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони та курорти має комплексний характер і складається з низки нормативно- правових актів. Більшість з них тією чи іншою мірою вже вивчалися в попередніх темах,...
19 / 05 / 2022
Поняття екологічної мережі є відносно новим для законодавства України і впроваджене з урахуванням європейського досвіду в сфері охорони довкілля. Екологічною мережею України є єдина територіа­льна система, яка утворюється з...
19 / 05 / 2022
Загальна характеристика права використання тваринного світу включає визначення поняття “тваринний світ” (необхідно взяти до уваги, що воно не охоплює сільськогосподарських та інших свійських тварин, проте включає об’єкти дикої фауни,...
19 / 05 / 2022
Вивчення базових термінів флороохоронного законодавства пе­редбачає насамперед визначення правового поняття “рослинний світ”. Зверніть увагу, що в цьому випадку юридична категорія не збігається з визначенням рослинного світу в біологічному розумінні,...
19 / 05 / 2022

Популярні роботи

1. Інтелектуальна власність та її місце в механізмі активізації інноваційної діяльності організації Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що на сучасному етапі інноваційним технологіям немає альтернативи. На межі ХХ та...
2 / 12 / 2018
Сущность и виды акций Акция — это ценная бумага без установленного срока обращения, который подтверждает долевое участие в уставном фонде акционерного общества, подтверждает членство в нем и право на...
1. Шляхи розвитку феодального способу виробництва. Велика земельна власність феодалів – основа середньовічного феодального суспільства. 2. Сутність феодальної експлуатації селянства (економічне та позаекономічне присилування). 3. Форми і види феодальної...
Суттю й етапами розвитку багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин на міждержавному рівні є спільно прийняті урядами різних країн домовленості (правові положення, норми, процедури, погоджені взаємні зобов'язання, рекомендації тощо) в галузі...