referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави

В сучасних умовах наша держава виконує досить багато функцій всередині країни і за її межами (направлених зовні). Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова дер­жава (ст.1 Конституції України). Внутрішні і зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації можна класифікува­ти залежно від сфери впливу в економічній, політичній і гумані­тарній сферах.

В економічній сфері до внутрішніх функцій можна віднести еко­номічну функцію держави, але вона досить складна і для зруч­ності аналізу її конкретизують на інші великі функції. Зокрема, виділяють: господарсько-організаторську функцію, яка спрямована на організацію виробництва на державних підприємствах, забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом (ст.42 Конституції);  господарсько-стимулюючу; науково-організаторську.

Нині залишається і функція ре­гулювання міри праці і міри споживання, особливо в державному секторі економіки. В умовах економічної кризи ця функція ви­конується державою незадовільно. Однією із функцій держави є здійснення економічних реформ і подолання економічної кри­зи, створення власної грошово-фінансової системи і подолання інфляції тощо. В ст.116 Конституції України закріплено, що Кабінет Міністрів України забезпечує економічну самостійність України, забезпечує проведення фінансової, цінової, інвести­ційної та податкової політики, розробляє і здійснює загально­державні програми економічного, науково-технічного розвитку, і забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності тощо.

В політичній сфері держава також виконує декілька основних функцій, характерних для правової держави. До однієї з таких функцій відноситься:

  • функція соціального компромісу. Її суть зво­диться до того, щоб знаходити і проводити в життя такі рішен­ня, в тому числі і закони, які враховували б інтереси різних груп населення, не тільки більшості, але і меншості; створення умов для існування легальної опозиції, для вільного розвитку всіх політичних партій, які діють в межах Конституції та інших законів України.

Окремо слід виділити функції: охорони і захисту консти­туційного ладу,  законності і правопорядку, забезпечення грома­дянського миру, умов для вільного розвитку всіх надій і народ­ностей, ідеологічну функцію.

Ці функції закріплені в ст.ст. Ї5, 15, 36, 37, 38, 39 Конституції України.

У гуманітарній сфері держава виконує такі функції:

гуманістична — забезпечення, охорона і захист основних прав людини;

екологічна — охорона навколишнього середовища;

соціальна — охорона здоров’я населення, соціальний захист і соціальне забезпечення;

культурно-виховна — розвиток освіти, культури, виховання особи.

Ці функції держави закріплені в І—II розділах Конституції України.

Зовнішні функції. До зовнішніх функцій відносяться: участь у міжнародному економічному співробітництві; участь у розв’язанні глобальних економічних і наукових проблем по енергетиці, використання космічного простору, використання морів і океанів; оборона країни від зовнішнього нападу і анексії ймовірними про­тивниками; участь у забезпеченні миру; участь у боротьбі з пору­шеннями міжнародного правопорядку і невтручання у внутрішні справи інших держав. В ст.17 Конституції України закріплено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забез­печення її економічної та інформаційної безпеки є найважливі­шими функціями держави, справою всього українського народу. В статті 18 Конституції записано, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальними принципами і нормами міжнародного права.