referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організація забезпечення пожежної безпеки фотоательє

Вступ.

1. Забезпечення пожежної безпеки фотоательє.

Висновки

Список використаної літератури.

Вступ

Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища. Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері людству ще не вдалося знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Більше того, статистика свідчить, що при зростанні чисельності населення на 1 % кількість пожеж збільшується приблизно на 5%, а збитки від них зростають на 10%. І сьогодні, коли людство увійшло в третє тисячоліття своєї багатовікової історії, питання пожежної безпеки залишаються актуальними. Кожні п'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні кожні 10 хвилин. Протягом однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис. грн.

Часто збитки від пожеж поділяють на прямі та побічні.

Прямі збитки — це втрати, пов'язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою, димом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна підприємств (установ), а також громадян, якщо ці втрати мають прямий причинний зв'язок з пожежею.

Побічні збитки — це втрати, пов'язані з ліквідацією пожежі, а також зумовлені простоєм виробництва, перервою у роботі, зміною графіка руху транспортних засобів та іншою вигодою, втраченою внаслідок пожежі. Як правило, побічні збитки перевищують в 3-4 рази прямі.

1. Забезпечення пожежної безпеки фотоательє

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників кінематографії. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах цих закладів.

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта досить складне і багатоаспектне завдання, тому до його вирішення необхідно підходити комплексно. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта складається із відповідних систем, кожна з яких підрозділяється на підсистеми, а ті, в свою чергу, на підсистеми нижчого рівня.

Власники суб'єктів фотоательє або уповноважені ними особи зобов'язані:

Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки суб'єктів фотоательє, впроваджувати досягнення науки і техніки в галузі пожежогасіння.

Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, що діють у сфері фото послуг, та здійснювати контроль за їх виконанням.

Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду (далі — держпожнагляду).

У разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки — вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами держпожнагляду.

Утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

Подавати на вимогу Державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки суб'єктів фотоательє.

Вживати заходів щодо впровадження та утримання в справному стані автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої автоматики. Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, установок пожежної сигналізації та пожежогасіння, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території.

Проводити службове розслідування випадків пожеж. Організовувати вивчення та виконання всіма працівниками фотоательє вимог Правил пожежної безпеки на підпорядкованому об'єкті, здійснювати контроль за своєчасним їх виконанням.

Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм.

Призначати осіб, відповідальних за протипожежний стан цехів, майстерень, дільниць, лабораторій, приміщень, складів та інших структурних підрозділів. Організовувати проведення протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму відповідно до Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

Розробляти і впроваджувати заходи щодо своєчасного і повного усунення недоліків та порушень, виявлених при перевірках представниками органів держпожнагляду, пожежно-технічною комісією підприємства (далі за текстом — ПТК). Визначити порядок огляду та закриття приміщень і будівель після закінчення роботи.

Організовувати періодичні перевірки стану пожежної безпеки суб'єктів фотоательє, наявності та справності технічних засобів боротьби з пожежами, боєздатності добровільної пожежної дружини (далі за текстом — ДПД) та вживати необхідних заходів до поліпшення цієї роботи. Організовувати практичне відпрацювання планів евакуації людей, матеріальних цінностей.

Електричні мережі та електрообладнання повинні відповідати вимогам діючих ПУЕ (глави 1, 6, 7), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі за текстом — ПТЕ), що затверджені Головним державним інспектором України з енергетичного нагляду 30.03.95, Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів (далі за текстом — ПТБ), що затверджені начальником Головенергонагляду Міненерго, та інших нормативних документів.

Усі роботи слід проводити на справному електрообладнанні (справна ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі й інша апаратура, заземлення, огорожа).

Перевірка якості ізоляції кабелів та електропроводки, надійності з'єднань, захисного заземлення, режиму роботи електродвигунів повинна здійснюватись як зовнішнім оглядом, так і за допомогою приладів. Наслідки оглядів, виявлені несправності та вжиті заходи слід заносити до оперативного журналу.

Електроустановки необхідно захищати апаратами захисту від струмів короткого замикання й інших аварійних режимів, внаслідок яких може виникнути пожежа.

Керівники закладів фотоательє несуть безпосередню відповідальність за впровадження, експлуатацію та технічне обслуговування установок пожежної сигналізації (УПС) та автоматичних установок пожежогасіння (АУП) і підтримання їх у роботоздатному стані.

При виникненні пожежі в будівлі чи споруді, система оповіщення про пожежу повинна працювати протягом часу, необхідного для повної евакуації людей.

Для ввімкнення освітлювальних приладів знімальних приміщень фотоательє необхідно застосовувати розподільчі щити з рубильниками закритого типу.

Порядок прибирання, утилізації та спалення залишків фотоплівки, фотопаперу визначається спеціальною інструкцією, яка затверджується головним інженером.

Висновки

Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки фотоательє є: система запобігання пожежі, система протипожежного захисту та система організаційно-технічних заходів. Оскільки дві перші системи достатньо об'ємні та потребують більш детального вивчення, то розглянемо їх окремими пунктами розділу.

Всі заходи організаційно-технічного характеру на об'єкті можна підрозділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні.

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта в цілому та ін.

До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень, будівель та об'єктів, технічному переоснащенні виробництва, експлуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. п.

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах, регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо.

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції).

Список використаної літератури

1. Желібо Є. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів/ Євген Желібо, Нелі Заверуха, Віктор Зацарний; За ред. Євгена Желібо. — 4-е вид.. — К.: Кара-вела, 2005. — 341 с.

2. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності: М-во освіти і науки України; Упор.: Микола Васильчук, Наталія Дуброва,. — 2-е вид., перероб. і доп.. — К.: Основа, 2004. — 875 с.

3. Миценко І. Безпека життєдіяльності: організаційно-економічні та соціальні аспекти управління: монографія/ Іван Миценко,; Ред. О. І. Амоша; Національна Академія Наук України, Інститут економіки промисловості . — Донецьк: ІЕП НАН України, 2004. — 380 с.

4. Омельченко Л. Основи безпеки життєдіяльності: Підручник для 9 класу загальноосвітньої школи/ Лідія Омельченко,. — Х.: Ранок: Веста, 2003. — 126 с.

5. Пістун І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Ігор Пістун,; Худ.: К. І. Мозгова, В. Б. Гайдабрус. — 2-ге вид.,стер.. — Суми: Університетська книга, 2003. – 300 с