referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Діяльність комерційних банків і принцип (закон) еластичності попиту

Вступ.

1. Загальна оцінка діяльності комерційних банків.

2. Аналіз діяльності комерційних банків в Україні

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

В період становлення ринкових інфраструктур пріоритетний розвиток отримали комерційні банки.

І це природно, оскільки такі формування ринкового типу, як акціонерні товариства, асоціації, концерни можуть нормально функціонувати, тільки спираючись на розвернуту мережу нових кредитних інститутів.

Комерційні банки вже налагодили достатньо розвинені стабільні партнерські відношення з державними, кооперативними і суспільними організаціями. В той же час доки не склалися належні контакти з орендарями, фермерами, громадянами, зайнятими індивідуальною трудовою діяльністю. Саме в цій сфері повинно належати пріоритетне право малим банкам, яких серед комерційних зараз більшість.

Які переваги банківського механізму? В області кредитування практично не існує обмежень в використанні позичкових засобів. Це — надання позичок на інноваційні заходи, створення виробничого потенціалу, тобто спорудження і реконструкція підприємств, цехів, впровадження передових техніки і технологій, організація випуску всіляких товарів і виробів. З допомогою банківського кредиту можуть бути успішно проведені приватизація і роздержавлення власності, операції з цінними паперами.

Комерційні банки мають право фінансувати витрати, пов'язані з інвестуванням, купувати і продавати іноземну валюту, видавати гарантії, виявляти консультативні, експертні послуги, займатися лізинговими і факторинговими операціями. Міжнародні валютні операції, конвертація валютних ресурсів, касове обслуговування і ощадне діло — також функція комерційних банків.

Акумуляція банками вільних грошових засобів і вкладення їх в діло в найрізноманітніших формах звичайно приносить високі прибутки не тільки самим банкам, але і їхнім клієнтам. Безумовно, розвиток ринкових відношень буде стимулювати подальше вдосконалення банківської системи, зростання її ролі в зміцненні економічних зв'язків.

1. Загальна оцінка діяльності комерційних банків

Законом "Про банки і банківську діяльність" передбачено такі види банків:

— універсальні;

— спеціалізовані;

— кооперативні;

— банківські об'єднання.

Спеціалізований банк — це такий банк, у якому активи (зобов'язання) одного виду займають більше 50 % .

Кооперативний банк утворюється за принципом територіальності. Серед них виділяють центральний та місцеві.

Кооперативний банк засновується на паях. Згідно з законом "Про банки і банківську діяльність", повинно бути не менше 50 учасників, що виступають засновниками банку.

Банківська корпорація працює як єдиний розрахунковий центр, який очолює один з банків-учасників.

Банківська холдингова група включає материнський банк (володіє не менше 50 % акцій) і дочірні установи (не мають права володіти акціями материнського банку). Материнський банк відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах внеску в капітал цього банку.

Усі комерційні банки створюють підрозділи з питань аналізу та управління ризиками. Для управління ризиками створюють такі комітети:

1. Кредитний, який щомісячно оцінює якість активів та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих втрат.

2. Управління активами і пасивами, який щомісячно вивчає собівартість зобов'язань та прибутковість активів, приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строків активів і пасивів (ліквідність) та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення невідповідностей у часі.

3. Тарифний, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг до ринкової конкурентоспроможної величини тарифів, відповідає за політику банків у частині операційних доходів.

Інформаційне забезпечення аналізу охоплює такі види звітності:

• Фінансову звітність складають раз у рік. Порядок її складання регламентовано Інструкцією до складання річного фінансового звіту комерційного банку, яка затверджена постановою НБУ № 518 від 03.12.03 р. До неї належить:

— загальна інформація про діяльність банку;

— балансовий звіт;

— звіт про фінансові результати;

— звіт про рух грошових коштів;

— звіт про зміни в капіталі;

— примітки (в т. ч. примітка 1. Облікова політика).

• Періодичну фінансову звітність складають щоквартально. Порядок її складання викладено в Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України, що затверджена постановою Правління НБУ за № 431 від 12.11.2002 р. До неї належать:

— баланс;

— звіт про фінансові результати;

— примітки (зобов'язання банку, що обліковується на позабалансових рахунках).

• Службову звітність, яку передають комерційні банки НБУ. її поділяють на щоденну, щотижневу, щомісячну, щоквартальну та річну.

Щоденна звітність включає баланс банку ІД, файл 01. Разом із щоденним балансом подають спеціальну інформацію за файлом 42 для розрахунку таких нормативів: НІ, Н7, Н8, Н9, НЮ, НИ.

До щодекадної звітності належать:

— звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках;

— звіт про структуру активів і пасивів за строками;

— звіт про активні операції банку.

Щодекади відсилається інформація за спеціальними файлами 26 та А7 для розрахунку таких економічних нормативів: Н2, Н5, Н6.

До щомісячної форми звітності належать:

— звіт про дотримання економічних нормативів;

— звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності;

— звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;

— звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

— звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

— звіт про формування резервів за простроченими і сумнівними до отримання, нарахованими доходами за активними операціями;

— інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку;

— інформація про заборгованість держави перед банками;

— звіт про 20 найбільших кредиторів банку.

Щоквартальна звітність включає:

— інформацію про вклади фізичних осіб у банках;

— звіт про афілійованих осіб банку;

— звіт про 20 найбільших учасників банку.

Річна службова звітність включає:

— інформацію про суб'єктів господарської діяльності, в яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 %.

— Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності.

Усі форми звітності, крім звіту про отримання економічних нормативів, подаються електронною поштою. Результати економічного аналізу діяльності банку і висновки подаються територіальним відділеннями НБУ у такі строки:

— банки, які мають рейтингову оцінку за системою CAMELS 1 або 2, — щокварталу до 15 числа після звітного періоду;

— банки що мають оцінку 3, 4, 5, — щомісяця до 15 числа, наступного за звітним.

Висновок про діяльність банку містить оцінку його фінансового стану.

2. Аналіз діяльності комерційних банків в Україні

Основним інформаційним джерелом для аналізу фінансових результатів є звіт про прибутки та збитки, комерційного банку.

Доходність комерційного банку — це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток пасивних та активних операцій.

Доходність банку залежить, насамперед, від оптимальної структури, його балансу (активи і пасиви) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важливими умовами забезпечення доходності банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допустимої процентної маржі, виявлення тенденцій у доходності кредитних операцій, планування мінімальної доходної маржі для прогнозування орієнтованого рівня відсотків за активними і пасивними операціями. Доходність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком та його мінімізації.

Для оцінки доходності банку використовують ряд коефіцієнтів:

— прибутковості комерційного банку;

— ефективності діяльності комерційного банку;

— ефективності діяльності працівників комерційного банку.

Двома найважливішими показниками аналізу прибутковості банку є дохід на активи та дохід на капітал.

Дохід на активи (%) = чистий прибуток / попередні загальні активи * 100%

За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рентабельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків. Мінімальне значення коефіцієнта -0,75%, максимальне — 1,5%.

Дохід на капітал (%) = чистий прибуток / сплачений статутний капітал * 100%

Цей показник дає змогу визначити ефективність використання коштів власників комерційного банку. Його оптимальне значення — 10-20%.

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток.

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал. Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність. Позичальники також зацікавлені в прибутках банку, адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Таблиця1. Активи та зобов'язання банків України за станом на 01.11.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п

Банк

Активи

Питома вага (%)

Балансовий капітал

Зобов'я- зання

ВСЬОГО

277299,49

100,00

32298,75

245000,75

1

ПРИВАТБАНК

29998,28

10,818

2567,81

27430,47

2

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ

26331,98

9,496

2222,55

24109,44

3

УКРСИББАНК

18905,94

6,818

1483,81

17422,13

4

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ

16260,28

5,864

1369,60

14890,68

5

УКРСОЦБАНК

14740,41

5,316

1569,06

13171,35

6

ОЩАДБАНК

10018,00

3,613

912,88

9105,12

7

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

10006,24

3,608

881,58

9124,65

8

НАДРА

8672,73

3,128

719,88

7952,86

9

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

6372,92

2,298

649,80

5723,12

10

КРЕДИТПРОМБАНК

6319,24

2,279

591,73

5727,51

11

ФОРУМ

6307,54

2,275

664,25

5643,29

12

УКРПРОМБАНК

5930,11

2,139

673,68

5256,44

13

БРОКБIЗНЕСБАНК

5866,09

2,115

944,15

4921,94

14

ПРАВЕКС-БАНК

2766,42

0,998

235,19

2531,24

15

УКРГАЗБАНК

3534,53

1,275

265,70

3268,83

16

ТАС-КОМЕРЦБАНК

3521,09

1,270

546,24

2974,85

17

ПIВДЕННИЙ

3483,76

1,256

349,07

3134,69

18

ВАБАНК

3408,03

1,229

549,32

2858,71

19

АЛЬФА-БАНК

3404,23

1,228

452,79

2951,45

20

ХРЕЩАТИК

3208,48

1,157

332,36

2876,12

21

IНГ БАНК УКРАЇНА

2937,31

1,059

478,26

2459,05

22

КРЕДОБАНК (УКРАЇНА)

2884,25

1,040

253,39

2630,86

23

СIТIБАНК УКРАЇНА

2774,92

1,001

233,45

2541,46

Таблиця 2. Фінансовий результат банків України за станом на 01.11.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п

Банк

Фінансовий результат

Питома вага (%)

Прибутков. статутного капіталу(%)

Прибутковість активів(%)

ВСЬОГО

3277,975

100,000

15,199

1,182

1

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ

384,458

11,729

25,665

1,460

2

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ

303,368

9,255

33,032

1,866

3

ПРИВАТБАНК

291,117

8,881

18,402

0,970

4

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

252,444

7,701

48,566

2,523

5

УКРСОЦБАНК

242,379

7,394

65,527

1,644

6

НАДРА

170,943

5,215

71,226

1,971

7

ОЩАДБАНК

137,297

4,188

18,990

1,370

8

ПРАВЕКС-БАНК

65,891

2,010

46,566

2,382

9

IНГ БАНК УКРАЇНА

64,942

1,981

21,309

2,211

10

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

64,201

1,959

12,996

1,007

11

ПУМБ

60,642

1,850

18,602

1,087

12

УКРСИББАНК

56,528

1,724

4,522

0,299

13

ХФБ УКРАЇНА

50,588

1,543

46,059

2,246

14

КРЕДИТПРОМБАНК

49,093

1,498

10,934

0,777

15

ПIВДЕННИЙ

35,343

1,078

12,923

1,015

16

КАЛIОН БАНК УКРАЇНА

44,048

1,344

51,963

2,587

17

МРIЯ

43,724

1,334

32,795

1,747

18

ВАБАНК

22,472

0,686

11,157

0,659

19

УКРГАЗБАНК

21,383

0,652

10,692

0,605

20

УКРПРОМБАНК

41,236

1,258

6,989

0,695

21

БРОКБIЗНЕСБАНК

38,521

1,175

5,926

0,657

22

СIТIБАНК УКРАЇНА

36,637

1,118

73,274

1,320

Таким чином, усі види доходів комерційного банку за формою можна розділити на три групи:

1) процентний доход ;

2) доход у формі комісій від послуг банку;

3) інші види (доходи від операцій на ринку у виді курсових різниць, різниці між балансовою і ринковою ціною проданого майна, переоцінка номіналу цінних паперів і інших активів, отримані штрафи, пені, неустойки.

Процентний доход може сполучитися з комісією. Наприклад, при кредитних і факторингових операціях банк може одержувати одночасно процентні платежі і комісію. Комісії за різні послуги можуть поєднуватися. Наприклад, комісійні за організацію позики або розміщення облігацій можуть включати плату за консультування. Остання буде отримана банком тільки в тому випадку, якщо угода відбудеться.

Доходи від послуг у всіх перерахованих формах повинні відшкодовувати витрати банку, покривати ризики і створювати прибуток. Іншою загальною рисою усіх форм доходу є їхній ціннісної характер. Ціна на банківському ринку, як і на будь-якому іншому , формується під впливом попиту та пропозиції. У той же час кожна з форм доходу має свою специфіку.

За даними звіту про прибутки та збитки, розрахуємо динаміку зміни доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк” за 2004-2005рр. Данні зведені в таблиці 3.

Таблиця 3. Динаміка доходів та витрат (тис.грн)

Показники

Період

Динаміка

Динаміка у відсотках

01.01.04

01.01.05

1.1 Процентний дохід

237342

256 207

18865

7,95

1.2 Процентні витрати

116724

104 350

-12374

-10,60

1. Чистий процентний дохід

120618

151 857

31239

25,90

2.1 Комісійний дохід

84245

111 009

26764

31,77

2.2 Комісійні витрати

5320

6 727

1407

26,45

2. Чистий комісійний дохід

78925

104 282

25357

32,13

3. Дивідентний дохід

1

0

-1

-100,00

4. Чистий торговельний дохід

60705

14 558

-46147

-76,02

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів

924

218

-706

-76,41

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій

0

1

1

100

7. Інший операційний дохід

4613

3 667

-946

-20,51

8. Операційний дохід

263938

274 583

10645

4,03

9. Загальноадміністративні витрати

75866

80 201

4335

5,71

10. Витрати на персонал

73635

91 291

17656

23,98

11. Прибуток від операцій

114437

103 091

-11346

-9,91

12. Витрати на безадійні та сумнівні борги

61843

98 032

36189

58,52

13. Прибуток до оподаткування

52594

5 059

-47535

-90,38

14. Податок на прибуток

28627

1 012

-27615

-96,46

15. Прибуток після оподаткування

23697

4 046

-19651

-82,93

16. Непередбачені доходи/ витрати

4652

794

-3858

-82,93

17. Чистий прибуток/ збиток банку

19315

4 840

-14475

-74,94

Як видно з таблиці 3. чистий прибуток комерційного банку зменшився на 14475 тис. грн(74,94 %) хоча майже по всіх видах операційних доходів помітне збільшення, про що свідчить загальний підсумок операційних доходів та його динаміка. В 2005 році операційні доходи зросли на 10645тис.грн(4,03%) загалом за рахунок операційних та комісійних доходів.

Зменшення ж чистого прибутку було зумовлено зміною загально адміністративних витрати, які зросли в порівнянні з 2004 роком на 4335 тис. грн (5,71%); витрати на персонал 17656 тис. грн. (23,97%) та витрати на безнадійні та сумнівні борги зросли на 36189 тис. грн. (58,52%). Саме за рахунок цих витрат та податків прибуток зменшився з 19315 тис грн. в 2004 році до 4840 тис. грн в 2005 році.

Виходячи з цього можна зробити висновки, що процентні та комісійні доходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Які було збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергу прибуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільний характер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага не бажана в структурі доходів комерційного банку.

Прослідивши динаміку витрат можливо зробити висновки, що операційні витрати відносно стабільні, але значно вплинув на прибуток зріст адміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено розширенням кадрового апарату та відкриттям нових філіалів банку.

Загальна динаміка свідчить, що в наступні роки очікується подальший зріст процентних та комісійних доходів.

Капітал Банку на 1 січня 2005 року склав 333,3 млн. грн., в т.ч. статутний — 48,6 млн.грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5 млн.грн. за рахунок прибутку. У 2004 році Банк проводив стабільну діяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку. Прибуток Банку, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріс порівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9 млн. грн. При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,84 млн. грн.
Сума процентних доходів, отриманих у 2004 році, зросла порівняно з минулим роком на 7,6 млн. грн. Намагаючись максимально знизити ризик від проведення активних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої ваги комісійних доходів у їх загальній сумі. У 2004 році комісійні операції забезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% — у минулому році.

Висновки

Банківський прибуток формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників. Прибуток банку — це різниця між валовими доходами банку та витратами. Прибуток банку складають:

— прибуток від основної діяльності;

— валовий прибуток, до якого, крім прибутку від основної діяльності, входять небанківські операційні доходи і витрати, відрахування в резерви, непередбачені доходи і витрати;

— чистий прибуток, який залишається у розпорядженні банку після сплати податку на прибуток.

Прибуток розподіляється таким чином:

— сплата податку на прибуток (в нашій країні ставка податку дорівнює 30%);

— відрахування до резервного фонду банку;

— відрахування до фонду матеріального заохочення;

— відрахування у фонд виробничого та соціального розвитку;

— відрахування в інші фонди банку;

— сплата дивідендів акціонерам.

Прибутковість банку залежить від ефективності використання його власних і залучених коштів. Рівень доходності банк може підняти шляхом зміни структури активних операцій і співвідношення між позичковими та інвестиційними операціями на користь більш вигідних, а також через регулювання своєї короткострокової заборгованості й депозитних рахунків.

Потрібно раціонально й ефективно розміщувати кошти банку для забезпечення його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися суперечностей між ліквідністю, надійністю із прибутковістю комерційного банку.

Список використаної літератури

  1. Алексєєв І. В. Банківська система України: проблеми і моделі розвитку // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. Укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. — Львів, 2000. — Ч. 1. — С. 262-264.
  2. Ануфрієв В., Радзієвська В. Шляхи розвитку банківської діяльності у зв’язку з використанням новітніх технологій. Автоматизація у банк. секторі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. — 2000. — № 4. — С. 88-93.
  3. Васюренко О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ Олег Васюренко, Катерина Волохата,. -К.: Знання, 2006. -463 с.
  4. Ващенко Ю. Банківське право: Навчальний посібник/ Юлія Ващенко,; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. Г. Шевченка. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -341 с.
  5. Дзюблюк О. В. Про деякі напрямки розвитку ринку банківських послуг в Україні // Фінанси України. — 2005. — № 1. — С. 86-91
  6. Україна. Закон. Про банки і банківську діяльність: Прийнятий 7 груд. 2000 р. № 2121-ІІІ // Уряд. кур’єр. — 2001. — 17 січ. — С. 4-13.
  7. Щибиволок З. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ Зіновій Щибиволок,. -К.: Знання, 2006. -311 с.