referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Ухилення від сплати податків

1. Основні причини ухилення від сплати податків.

2. Незаконне ухилення від сплати податків.

3. Узаконені способи зменшення сум податкових платежів.

Список використаної літератури.

1. Основні причини ухилення від сплати податків

Залежність рівня "тіньового" обігу капіталу від національної податкової політики є реальною, і здійснюється цей обіг у процесі територіального обміну такими факторами виробництва, як праця та капітал. В Україні склалася ситуація, за якої розміри "тіньової" економіки перевищують 50 відсотків. Зростанню її обсягів, у тому числі й організованих форм злочинності, у нашій державі сприяють причини як соціально-економічного, так і правового характеру. Одна з них – високий рівень оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, загострення економічної кризи, високий рівень прихованого безробіття, зволікання з виплатою зарплат, пенсій тощо.

Правові причини, що сприяють дезінтеграції економічних процесів та детермінують "тінізацію" суспільно-економічних відносин за рівнем їх впливу на відтворення криміногенного "тіньового" потенціалу, умовно можна поділити на декілька груп,

До першого рівня загально-концептуальних чинників потрібно віднести:

правове регулювання реформ базується на економіко-правовому аналізі ситуації, що склалася, визначенні її причин і шляхів подолання.

До другого рівня загально-концептуальних чинників, які, з одного боку, є причиною і засобом поглиблення тінізації економіки, а з іншого – сприяють легалізації доходів, нажитих злочинним шляхом, потрібно віднести:

1) прийняття окремих нормативних актів, які прямо сприяють "тінізації" джерел накопичення капіталів злочинного походження;

2) встановлення надмірно високих податків;

Найбільш ефективним засобом залучення "тіньових" капіталів у легальний економічний обіг на макрорівні може бути оптимізація (у бік зниження) сукупних податкових платежів на рівні 30 – 34 відсотків.

За розрахунками французького економіста Лаффера, навіть цей рівень є гранично високим. При вищих податкових ставках, за так званою "кривою Лаффера", починається небезпечна зона. Навіть такий рівень оподаткування призводить до зниження бюджетних надходжень, оскільки виробнича діяльність падає, а всі види підприємств виштовхуються у "тіньовий" сектор економіки, що, відповідно, звужує базу оподаткування. (Між іншим, зараз сукупні податки в Україні складають близько 74 відсотків).

Потрібно відзначити, що недосконалість законодавства та інші наведені вище чинники дозволяють посадовим особам використовувати державні та службові повноваження з корисливою метою, створюючи сприятливі умови для шахрайства з фінансовими, енергетичними та сировинними ресурсами. Цьому сприяє також безкарність, що виникає в результаті зазначених вище причин, які зумовлюють проблеми в правовій практиці.

Якщо тільки одні криміногенні процеси піддати кримінологічному та логіко-стуктурному аналізу, взявши за основу статистику МВС України, то буде встановлено, що ці цифри є значно більшими. Але при таких темпах відтворення "тіньових" процесів навіть найточніші підрахунки ситуації не змінять.

Якщо всі наведені вище економічні, управлінські, нормотворчі, цивільно-, кримінально-, адміністративно-правові прорахунки піддати серйозній економіко-кримінологічній експертизі, то ми побачимо, що в основі руйнації того чи іншого напряму фінансово-господарської діяльності, тієї чи іншої галузі народного господарства лежить не тільки некомпетентність фахівців або їх політично-кон'юктурні ініціативи, а й корупційні та інші корисливі, тіньові інтереси, які набули характеру саморегулюючго відтворення.

2. Незаконне ухилення від сплати податків

У практиці виділяють наступні види ухилення від оподаткування:

  • приховування доходів;
  • завищення витрат;
  • оформлення фіктивних документів;
  • оформлення поставок обладнання та продукції через фіктивні фірми;
  • незаконне використання пільг;
  • використання кредитних рахунків банків для несплати податків;
  • відображення недостовірної інформації у податковій звітності.

Одним із видів приховування виручки є не відображення в обліку та звітності виручки отриманої готівкою. Керівники можуть укладати договір не на весь обсяг робіт, а тільки на якусь частину. Різниця між загальною вартістю робіт і частиною, яка відображається в обліку та звітності, залишається у розпорядженні виконавця без врахування оподаткування цієї різниці. Бувають випадки коли робота оформляється без оформлення договору, а розрахунки проводяться готівкою.

Важливим моментом є виявлення приховування доходів при здійсненні бартерних операцій. Зустрічаються випадки коли товари обмінюються за заниженими цінами, а оприбутковуються за завищеними цінами.

Підприємства здійснюють приховування доходів отриманих від виробничо-господарської діяльності шляхом відображення їх у вигляді боргу іншим підприємствам чи взаєморозрахунків. Одним із способів приховування доходів є перерахування доходів від реалізації продукції на особисті рахунки робітників підприємства.

Підприємства, які мають декілька рахунків у банку можуть на одному рахунку відображати суми для оподаткування, а на інших проводити операції які приховуються від оподаткування.

Приховування доходу від оподаткування здійснюється шляхом перерахування сум у вигляді нарахованої пені за невиконання умов договору. Найчастіше це бувають фіктивні договори.

Пільговий режим оподаткування дозволяє перепродавати товари з постійною надбавкою через кілька підприємств з відображенням тільки доходів у підприємства, яке має пільгове оподаткування і проводить розрахунок за продукцію готівкою.

Одним із способів збільшення витрат на виробництво є фіктивне документальне оформлення документів. Ці витрати компенсуються готівкою шляхом отримання з розрахункового рахунку.

Великого розповсюдження зазнало приховування від оподаткування доходів, отриманих резидентом від розміщення грошових коштів за кордоном. Резидент заключає договір з нерезидентом на поставку продукції, виконання робіт. В договорі передбачена попередня оплата нерезиденту, який перераховує ці кошти на депозитний вклад. Після цього отримані % перераховуються на особисті рахунки в одному із іноземних банків. Кошти повертаються у повному обсязі резиденту. Дані операції здійснюють через фіктивні фірми, тоді суми не повертаються до України, а перераховуються на особисті рахунки учасників договору.

Приховування доходів шляхом незаконного обналічування грошових коштів через фіктивні підприємства і рахунки комерційних банків здійснюється шляхом укладання підприємством договору з фіктивним підприємством на виконання робіт. Фіктивні підприємства перераховують гроші через рахунки до іноземних банків. Дані суми обналічуються готівкою, яка сплачується підприємством. Таким чином зібрані на кореспондуючому рахунку банку-нерезиденту гроші не оподатковуються.

Ухилення від сплати податків здійснюється при поставці до Україні товарів під видом комплектуючих виробів. В цьому випадку суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності через посередників (нерезидентів), який має пільговий режим оподаткування, отримують від іноземного підприємства-виробника товар, який є підакцизним. Посередник поставляє товар в Україну у якості комплектуючих виробів не сплачуючи акциз. Далі через фіктивні підприємства які здійснюють збірку і наладку готової продукції здійснюється продаж вже готової продукції.

3. Узаконені способи зменшення сум податкових платежів

Концепція фіскальної спрямованості податкової системи, яка протягом тривалого терміну домінувала у стратегії соціально-економічного розвитку України, призвела до дестабілізації фінансового стану підприємств і, відповідно, падіння реального ВВП, відсутності ресурсів довготривалого зростання економіки.

Створення умов для покращання стану справ у реальному секторі економіки, активізації інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства – основні напрями державного регулювання економіки у теперішній час. Реалізація поставлених цілей, як ми бачили, можлива й через застосування інструментів податкового регулювання, зокрема, зміни видів (переліку) податків, їх ставок, бази оподаткування та надання податкових пільг.

Згідно з діючим податковим законодавством України передбачені наступні форми надання податкових пільг:

– встановлення мінімуму, який не оподатковується;

– вилучення з оподаткування певних елементів об’єкта оподаткування;

– звільнення від оподаткування окремих осіб або категорій платників податків;

– зменшення податкових ставок;

– застосування цільових податкових пільг, у т. ч. податкових кредитів.

Крім вищезазначеної класифікації податкових пільг, існує ще наступний їх поділ на основі віднесення пільг на прибуток або витрати платника, впливу на елементи податкового механізму. Відповідно до цього пільги поділяються на три основні види: вилучення, знижка, податковий кредит28.

Вилучення (відрахування) – вид податкової пільги, при якій відбувається вилучення окремих складових частин із загальної бази оподаткування з метою її зменшення. Механізм надання такого виду пільг безпосередньо проектується на об’єкт оподаткування, який зменшується. Подібні зменшення можна класифікувати наступним чином:

– за видами платників: повні (надаються всім платникам) або часткові (надаються визначеним категоріям платників);

– за термінами дії: постійні (які діють постійно протягом тривалого часу) або тимчасові (які діють протягом визначеного заздалегідь, обмеженого періоду);

– за видами об’єкта: майнові (відрахування визначеної частини майна, що оподатковується) та прибуткові відрахування (застосовуються до частини прибутку платника);

– за видами діяльності.

Знижка – це вид податкової пільги, яка зменшує податкову базу або суму податку на визначені розміри. Величина цієї знижки визначається сумою витрат платника, які законодавчо виводяться з-під оподаткування шляхом зменшення на еквівалентну величину податкової бази. Шляхом надання такого виду пільг держава стимулює розвиток пріоритетних для суспільства напрямів діяльності господарюючих суб’єктів. Виділяються такі види знижок:

– лімітовані, розмір яких прямо обмежений;

– нелімітовані, при яких підсумкова база оподаткування може зменшуватися на всю суму витрат платника податків30.

Податковий кредит – вид пільг, при якому звільнення стосується загальної суми податкового платежу, нарахованого для сплати. За формами надання податкові кредити поділяються на:

– зниження ставки податку;

– скорочення оподатковуваної суми;

– перенесення терміну сплати або сплата податку частинами;

– повернення раніше сплаченого податку (частини податку);

– зарахування раніше сплаченого податку в рахунок майбутніх платежів.

В Україні податковий кредит застосовується у вигляді перенесення терміну сплати податкового платежу суб’єкта господарювання до бюджету відповідного рівня, наданого органом податкової служби у формі кредитної угоди, за умови використання платником податків звільнених коштів на законодавчо визначені цілі. Законодавче закріплення норма надання податкового кредиту в Україні отримала у 1992 році у ст. 8 Закону України “Про оподаткування доходів підприємств і організацій”.

Список використаної літератури

1. Іванов Ю. Податкова система: Підручник/ Юрій Іванов, Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк,; Міністерство освіти і науки України. — К.: Атіка, 2006. — 918 с.

2. Буряк П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навчальний посібник/ Петро Буряк, Катерина Беркита, Богдана Ярема,; М-во освіти і науки України. — Київ: ВД "Професіонал", 2004. — 222 с.

3. Довгалюк В. І. Податкова система/ В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко; М-во освіти і науки України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 315 с.

4. Крисоватий А. Податкова система: Навчальний посібник/ Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк,; М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. нар. госп-ва. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 331 с.

5. Олійник О. Податкова система: Навчальний посібник/ Олександр Олійник, Ігор Філон,; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 452 с.

6. Онисько С. Податкова система: Підручник/ Стефанія Онисько, Іван Тофан, Оксана Грицина,. — 3-є вид., випр. і доп.. — Львів: Магнолія плюс: Видавець В. М. Піча, 2006. — 333 с.

7. Піхоцький В. Податкове законодавство в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник/ Володимир Піхоцький,; Мін-во освіти і науки України , Львівська державна фінансова академія. — К.: Вид-во "Ірина-прес", 2006. — 591 с.

8. Система оподаткування та податкова політика: Навчальний посібник/ В. Б. Захожий, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай та ін.; Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая, Я. В. Литвиненка; М-во освіти і науки України. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 465 с.