referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Суть і роль реклами в комерційній діяльності

Вступ.

1. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства.

2. Основні цілі реклами на підприємстві.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Сучасний етап розвитку економіки України відрізняється високим рівнем нестабільності її структурних компонентів, що спричинений різними дестабілізаційними факторами. Ця особливість зумовлює необхідність удосконалення маркетингової системи підприємства, насамперед, у контексті ви-рішення завдання просування товару на ринку. Найбільш поширеним інструментом такого просування є реклама.

Ефект від реклами є наслідком її впливу на обсяг збуту, рівень доходів та інші показники діяльності фірм-рекламодавців. Розмір цього ефекту незмірно вищий, ніж витрати на рекламу, про що свідчать зростання її обсягів. Точне визначення ефекту реклами є практично неможливим, однак навіть приблизні оцінки дають змогу стверджувати про його суттєвий розмір.

Сьогодні реклама становить одну з найбільш важливих маркетингових функцій, яка здійснюється абсолютною більшістю суб’єктів ринкової діяльності. Так, у 2005 р. витрати на рекламу у всьому світі збільшились на 4,8%, у 2006 р. – на 5,9%, у 2007 р. – на 5,7% і у 2008 р. зросли на 6%. До кінця 2008 р. загальні витрати на рекламу у світі становили 479 млрд дол. США, що на 94 млрд дол. США (або на 24%) більше порівняно з 2004 р.

Найбільшим рекламним ринком у світі є США, що забезпечить за період 2004–2008 рр. 41–43 % приросту обсягу ринку реклами та третю частину загальних витрат на рекламу. На країни, що розвиваються, у тому числі Бразилію, Росію, Індію, Індонезію та Китай, припадає всього 6–10% світового обороту, однак вони демонструють найбільше зростання. У 2004–2008 рр. на ці країни припадає 26% від загального зростання світового ринку реклами, тоді як на п’ять розвинутих європейських країн: Великобританію, Німеччину, Францію, Італію та Іспанію – всього 11%, а їх частка на світовому рекламному ринку за той самий період знизиться з 19 до 17%.

1. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства

В Україні рекламний ринок сформувався порівняно недавно, тому, на відміну від традиційних ринків, у ньому немає остаточно визначених зв’язків і відносин. Однак об’єктивна необхідність у просуванні товарів спонукає національні підприємства до тісної співпраці з операторами рекламного ринку.

Так, обсяг рекламного ринку України на кінець 2008 р. становив приблизно 2 млрд дол. США. З 2005 до 2008 рр. відзначається зростання ринку приблизно на 1,2 млрд дол. США, або на 150%.

При цьому І. Коротич, медіа-аналітик Cortex, відзначає, що вже до 2011 р. український ринок реклами займе 1,2–1,5% від ВВП. Це приблизно 40–50 дол. США на душу населення.

Таким чином, стан справ у галузі реклами потребує детальних і всебічних досліджень.

Невід’ємною складовою ринкової економіки є інститут реклами, який виконує безліч функцій і виступає найважливішим інструментом розвитку ринку, оскільки без реклами неможливе масове виробництво, здатне забезпечити зростання робочих місць та зниження цін на товари. Особливого значення набуває реклама в умовах ринкової економіки, коли існує проблема перевиробництва, адже вона є складовою системи просування товарів.

Отже, реклама – це будь-яка платна форма неособистої інформації про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і потреби, що поширюється в будь-якій формі та будь-яким способом, призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих об’єктів, сприяти їх реалізації з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

2. Основні цілі реклами на підприємстві

Реклама є невід’ємною умовою розвитку конкуренції, оскільки несе в собі певну інформацію і виступає орієнтиром для споживачів. Вона інформує споживача про різноманітність ринку товарів і послуг. Реклама, крім інформативності, несе в собі звернення до почуттів споживача і виступає в ролі “закликача”. Тобто вона сама по собі не формує потребу, а інформує про предмети, які здатні задовольнити ті чи інші потреби, тим самим стимулюючи її.

Реклама робить виклик конкурентам, який змушує підприємство удосконалювати свій товар, підвищувати власну конкурентоспроможність. Вона сприяє більшій турботі виробника про якість власного товару.

Реклама являє собою обов’язкову умову успішного функціонування економіки. Вона виконує стимуляційний вплив на розвиток економічних процесів, пожвавлення ринків, збільшення виробництва і споживання та, як наслідок, зниження собівартості одиниці продукції. Адже реклама здійснюється з метою просування продукції, збільшення обсягів її реалізації і, тим самим, для забезпечення зменшення витрат на одиницю продукції, навіть при додаткових (оптимальних) витратах на рекламу. Обмеження рекламних заходів стримуватиме реалізацію продукції та, відповідно, її виробництво і визначатиме вищі витрати на одиницю продукції.

Реклама переважно розглядається як частина комунікативної підсистеми в загальній системі маркетингу і її мета полягає у доведенні інформації до споживачів.

Для рекламодавця мета реклами – довести інформацію до споживачів і домогтися їх прихильності з метою розширення попиту на товар. Споживачеві реклама дає змогу заощадити час і кошти при з’ясуванні заявлених відмінних властивостей товару. У широкому розумінні мета реклами полягає у специфічному комунікаційному завданні, яке виконується в середовищі певної аудиторії й у заданий період часу. Рекламні цілі мають бути дієвим і ефективним комунікаційним інструментом, що пов’язує стратегічні й тактичні рішення.

Цілі реклами є відповіддю на два основні запитання: 1) що має зробити реклама для рекламодавця? 2) які зміни в думках споживачів має здійснити реклама і на які дії вона спрямована?

Можна виділити такі взаємозалежні цілі реклами:

— формування у споживача певного рівня знань про певний товар (послугу);

— формування потреби в певному товарі (послузі);

— формування доброзичливого ставлення до фірми;

— спонукання споживача звернутися до цієї фірми;

— спонукання до придбання саме цього товару в цієї фірми;

— стимулювання збуту товару (послуг);

— прискорення товарообігу;

— прагнення зробити певного споживача постійним покупцем цього товару, постійним клієнтом фірми;

— формування в інших фірм образу надійного партнера;

— допомога споживачеві у виборі товарів і послуг.

Всі зазначені цілі можна об’єднати в три групи: пізнавальні (відображення інформації про товар чи фірму); впливу (спрямовані на зміну в уявленнях споживача, переконання); спонукання (переконання здійснити певну дію за короткий час).

Розрізняють такі п’ять форм (типів) реклами:

1. Реклама іміджу товару для розширення обсягу продажу у перспективі.

2. Спонукальна реклама, що спрямована не на ставлення покупця до товару, а на його поведінку.

3. Інтерактивна реклама – персоналізоване рекламне повідомлення, що ставить за мету встановлення діалогу з потенційним покупцем шляхом заохочення його відгуку, на основі якого фірма намагається потім налагодити комерційні відносини. Цей вид реклами прагне поєднувати завдання двох попередніх форм: створити імідж й одночасно домогтися вимірного поведінкового відгуку, що дає змогу негайно оцінити ефект повідомлення.

4. Фірмова реклама ставить за мету сформувати або підсилити в різних аудиторій позитивне ставлення до фірми шляхом формування її іміджу, створення клімату довіри.

5. Спонсорство й меценатство як метод поліпшення іміджу фірми.

При правильній організації реклама дуже ефективна й сприяє швидкій безперебійній реалізації продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями та споживачами продукції, попит зростає, що, у свою чергу, є об’єктивною основою підвищення ефективності господарської діяльності.

Розглянемо пріоритетні напрями використання основних засобів реклами:

1. Реклама у пресі – практично для всіх видів товарів, промислової продукції та послуг: громадсько-політичні видання застосовуються переважно для реклами товарів та послуг широкого вжитку; спеціалізовані видання – для реклами промислової продукції та послуг.

2. Реклама на радіо – для товарів і послуг масового попиту. Ефективна як додатковий захід під час проведення ярмарків та виставок.

3. Реклама на телебаченні – для товарів масового попиту з великими обсягами реалізації, інколи – для промислової продукції.

4. Кіно- та відеореклама – практично для всіх видів товарів, промислової продукції. Для товарів масового попиту – короткі рекламні ролики на телебаченні; для реклами промислової продукції та послуг – реклам-но-технічні та рекламно-престижні фільми.

5. Виставки та ярмарки – для всіх видів товарів і продукції.

6. Рекламні сувеніри – дорогі сувенірні вироби для реклами промислової продукції; недорогі сувенірні вироби із символікою випускаються у великій кількості для реклами товарів широкого попиту.

7. Пряма поштова реклама – для промислової продукції із відносно вузькою цільовою аудиторією.

8. Зовнішня реклама – для товарів масового попиту, для товарних знаків промислових підприємств, що випускають як товари масового попиту, так і продукцію промислового призначення.

9. Інтернет-реклама – для товарів масового попиту, для товарних знаків промислових підприємств, що випускають як товари масового попиту, так і продукцію промислового призначення.

10. Рекламно-комерційна література – практично для всіх видів товарів, промислової продукції та послуг.

Отже, реклама використовується з метою просування продукції та послуг від виробника до споживача з використанням певних засобів, вибір яких здійснюється залежно від продукції, рекламодавця, виробника, поширювача і споживача реклами.

Висновки

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що в нинішніх умовах реклама становить собою одну з найбільших галузей економіки, що об’єднує сотні тисяч рекламних агентств та бюро, у яких працюють мільйони співробітників. Реклама є платною формою інформації про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і потреби та покликана формувати або підтримувати інтерес до цих об’єктів, сприяти їх реалізації, тому вона значною мірою й визначає обсяг отримуваного прямого або опосередкованого прибутку. Реклама є невід’ємною умовою розвитку конкуренції, бо інформує споживача про різноманітність ринку товарів і послуг, змушує підприємство-виробника удосконалювати свій товар, звертається до почуттів споживача і виступає в ролі “закликача”, тим самим стимулюючи потреби. Від того, наскільки ефективно буде працювати ця система, залежить ефективність функціонування економіки в цілому.

Одним з основних інструментів реалізації маркетингового плану підприємства виступає рекламна кампанія (комплекс рекламних заходів), яка спрямована на те, щоб викликати реакцію споживачів. Рекламна кампанія включає три основні етапи: підготовчий, кульмінаційний і кінцевий, кожний з яких визначає успіх рекламної кампанії в цілому. Найсуттєвіший вплив на ефективність рекламної кампанії здійснює вибір засобів реклами, що визначається об’єктом і суб’єктами рекламної діяльності.

Список використаної літератури

1. Балабанова Л. Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового менеджменту підприємств / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2005. — 273с.

2. Білоус В. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с.

3. Кияк Б. PR — стосунки з громадськістю: навч. посібник для вищих навч. закл. / Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. — К., 2009. — 288с.

4. Колосок С. Зв'язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління: Дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. — О., 2003. — 204 арк.

5. Руіс Мендісабаль. Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління: Дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К., 2001. — 189 арк.

6. Савельєва К. Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового управління підприємствами/ Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 373 арк.