referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Структура інноваційного процесу: сутнісна характеристика основних етапів та видів діяльності

Інноваційна політика орієнтована на впровадження новітніх поліграфічних технологій, на розвиток на їх базі поліграфічних мереж; розробку передових технологій експлуатації та технологічного обслуговування транспортних поліграфічних мереж; проведення науково-технічних розробок за перспективними напрямками розвитку поліграфії.

Кадрова політика потребує удосконалення у напрямку мотивації інноваційної активності персоналу, підвищення кваліфікації ІТП, формування системи управління персоналом.

Науково-технічний розвиток супроводжується накопиченням об’єктів інтелектуальної власності; отриманням нових ліцензій; зростає кількість наукових публікацій провідних фахівців, участь у галузевих семінарах.

З метою більш ефективного розвитку поліграфічна компанія «Паперовий змій» тісно співпрацює з провідними галузевими та науково-дослідними інститутами.

Мотиваційний механізм потребує удосконалення та формування чіткої концепції інноваційного розвитку персоналу (система морального та матеріального заохочення працівників до інноваційної активності, рівень відповідної винагороди, та ін.).

Необхідність заміни жорсткої організаційної структури більш гнучкою та адаптивною, використання гнучких новітніх ліберальних методів управління з метою сприяння інноваційній активності кадрового складу. Необхідна стратегічна орієнтованість організації на інноваційний розвиток.

Як бачимо, процедурна складова інноваційного потенціалу потребує дослідження, формування та розвитку.

Для формування високого рівня процедурної складової інноваційного потенціалу перш за все необхідно створити систему управління, за якої творчий процес в організації був би безперервним та стосувався всієї вертикалі управління. Досягти цієї мети можливо лише шляхом перегляду системи мотивації та стимулювання персоналу.

Не варто забувати про те, що однієї підтримки інноваційного потенціалу співробітників для сучасного поліграфічного підприємства мало — необхідна ціла система заходів, що підсилюють цей потенціал, що дозволяє вивести людський і інформаційний капітал організації на якісно новий рівень. Як бачимо, вся система менеджменту організації повинна бути орієнтована на людину, точніше за людину-новатора. Особливо для підприємств досить динамічної галузі поліграфії.

Поліграфічна компанія «Паперовий змій» цілком готова до інноваційного процесу. До інноваційних нововведень на підприємстві прагнуть як працівники, так і керівництво. Але потрібно змінити системи мотивації та стимулювання персоналу. Необхідне підвищення рівня сприяння впровадженню нових підходів в управлінні організацією, підвищення рівня відкритості організації, лібералізація процесу обміну ідеями, першочерговість використання відкритих групових процесів генерування інноваційних ідей, застосування методу «мозкового штурму», сприяння творчому стану організації.

Список використаної літератури

1. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. — К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. — 777 с.

2. Економіка та організація виробництва: Підручник/ Василь Герасимчук, Альфред Розенплентер, Віталій Кривда та ін.. — К.: Знання , 2007. — 677 с.

3. Исследование сущности иновационного потенциала//Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 68. — Донецк, ДонНТУ, 2003. — с. 88-96.

4. Микитюк П. Інноваційний менеджмент/ Петро Микитюк; М-во освіти і науки України. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 399 с.

5. Семернікова І. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Ірина Семернікова, Наталія Мєшкова-Кравченко,. — Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. — 311 с.

6. Харів П. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: монографія/ Петро Харів,; Тернопільська акад. народного госп.. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 323 с.