referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Становлення і розвиток податкової служби України

Вступ.

1. Етапи розвитку системи державної податкової служби України.

2. Структура податкової служби та її функції.

3. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Податкова служба в Україні створена в січні 1990 року відповідно до Постанови Ради Міністрів колишнього СРСР від 24.01.1990 року № 76 «Про Державну податкову службу». До цього її функції виконували фінансові органи, на які нині покладено планування і виконання бюджету. Зараз в Україні діє Закон «Про Державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ, зі змінами і доповненнями. До серпня 1996 року вона включала 2 підрозділи: податкову інспекцію; та податкову поліцію.

Податкова інспекція підпорядковувалася Мінфіну. Податкова поліція — Міністерству внутрішніх справ.

Для покращення контрольної роботи у сфері оподаткування ці два підрозділи з листопада 1996 року об'єднали в єдиний орган — Державну податкову адміністрацію (ДПА).

ДПА здійснює свою діяльність без галузевої підпорядкованості (на правах міністерства).

1.Етапи розвитку системи державної податкової служби України

Початок формування структури податкової служби України поклала постанова Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 року №74 „Про створення державної податкової служби в Українській РСР”. Саме цим документом регламентовано створення державної податкової служби в системі Міністерства фінансів УРСР до 1 липня 1990 року. Забезпечити цю роботу зобов’язані були Міністерство фінансів УРСР і виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів. Державна податкова служба складалась із Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР та державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах. Податкові інспекції підпорядковувались інспекціям вищого рівня. Відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР заступником Міністра фінансів – начальником Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР був призначений Тентюк Віктор Петрович, його заступником Шитря Олексій Іванович. Згодом податкову службу очолив Ільїн Віталій Никифорович.

Загальна чисельність працівників державних податкових інспекцій у республіці у 1990 році становила 12053 одиниці. На них покладався контроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до бюджету державних податків та інших платежів, установлених законодавством СРСР і Української РСР.

У 1990 році було прийнято першу редакцію Закону України „Про державну податкову службу в Україні”. З огляду на Декларацію про державний суверенітет України, цей Закон (від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ) визначив права, обов’язки і відповідальність державних податкових інспекцій при стягненні ними податків та інших обов’язкових платежів у бюджет, здійсненні контролю за правильністю обчислення і сплати цих платежів, а також за дотриманням податкового законодавства. Цим же Законом покладено початок формування структури податкової служби. Відповідно до нього державна податкова служба в Українській РСР створювалася при Раді Міністрів Української РСР у складі Головної державної податкової інспекції Української РСР і державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах у містах. Постановою Верховної Ради Української РСР від 4 грудня 1990 року №510-ХІІ „ Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” Раді Міністрів доручено передбачити на 1991-й та наступні роки виділення транспорту, комп’ютерної техніки, службових приміщень та інших матеріально-технічних ресурсів, лімітів на житлове будівництво, фінансування витрат з утримання державної податкової служби Української РСР. Указом Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1991 року №622-ХІІ „Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників перенесено на 1 січня 1992 року. Виконання передбачених Законом Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР” функцій Головної державної податкової інспекції Української РСР на цей період було покладено на Державну податкову інспекцію Міністерства фінансів Української РСР[4, c. 85-86].

Відповідно до змін, внесених Законом України від 7 липня 1992 року №2555-ХІІ до Закону України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”, державна податкова служба в Україні створена при Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

Того ж року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року №559 „Питання державної податкової служби України”, відповідно до якої з метою запобігання, виявлення і припинення порушень податкового законодавства, а також створення умов для безпечної роботи працівників податкової служби у складі Головної державної податкової інспекції України створено управління податкових розслідувань та відповідні підрозділи при державних податкових інспекціях в Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Ця постанова встановлювала граничну чисельність апарату державної податкової служби України на 1992 рік, його структуру, введені спеціальні звання і установлені посадові оклади працівників державних податкових інспекції, створено колегію, вирішені питання матеріально-технічної бази тощо.

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 24 липня 1993 року №570 „Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази”, для посилення роботи щодо запобігання і виявлення порушень податкового законодавства, створення належних умов для виконання державною податковою службою покладених на неї завдань та з урахуванням світового досвіду Головна державна податкова інспекція перебудувала структуру податкових інспекцій за функціональним принципом. У їх складі були утворені підрозділи, зокрема ревізійні, обслуговування платників податків. Також передбачалося збільшення протягом 1993 — 1995 років чисельності працівників державної податкової служби.

Відповідно до Закону України від 30 червня 1993 року №3341-ХІІ „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” органи державної податкової служби віднесені до державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

У зв’язку з цим було прийнято Закон України від 24 грудня 1993 року №3813-ХІІ, який виклав у новій редакції Закон України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”. Визначено статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Державна податкова служба складається з Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Вона діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

Остаточну структуру податкової служби визначено указами Президента України від 22 серпня 1996 року №760/96 та від 30 жовтня 1996 року №1013/96[2, c. 91-93].

Указом від 22 серпня 1996 року №760/96 „Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” на базі Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, що ліквідувались, утворено Державну податкову адміністрацію України та відповідні державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Встановлено, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади. Державну податкову адміністрацію України очолює Голова, який за посадою є міністром.

Указом від 30 жовтня 1996 року №1013/96 „Питання державних податкових адміністрацій” затверджено структуру Державної податкової адміністрації з утворенням в її складі Головного управління податкової міліції.

Відповідні зміни в Закон України „Про державну податкову службу в Україні” були внесені Законом України від 5 лютого 1998 року №83/98-ВР. До системи органів державної податкової служби віднесено Державну податкову адміністрацію України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. У складі органів державної податкової служби є відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція. Як наслідок, податкова служба вийшла з підпорядкування Міністерства фінансів України і стала центральним органом виконавчої влади з жорсткою вертикальною структурою. До складу податкової служби передали спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з кримінальним ухиленням від оподаткуванням. Зазнала докорінної зміни структура податкової служби, були виділені додаткові джерела фінансування для розвитку її матеріальної бази. Створено відомчий вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців податкової служби.

Подальше вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності податкової служби відображено в Положенні про Державну податкову адміністрацію України, яке затверджено Указом Президента України від 13 липня 2000 року за №886/2000. Положення закріпило фактичні завдання, функції та права Державної податкової адміністрації України, зважаючи на те, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики.

Наступним кроком стало утворення Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби України як самостійного функціонального підрозділу Державної податкової адміністрації з правами юридичної особи. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2000 року №1454 „Про утворення Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби України” була ухвалена за пропозицією ДПА України.

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підвищення ефективності контролю в цій сфері, збільшення надходжень до бюджету та на виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 року №510/2001 „Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів” та постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2001 року №940 „Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справляння тютюнових виробів” у складі Державної податкової адміністрації України утворено Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи. У складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі утворені регіональні управління цього департаменту з правами юридичної особи та їх територіальні підрозділи.

На виконання Указу Президента від 19 липня 2001 року №532/2001 з метою вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності, у складі ДПА України утворено Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Указом Президента України від 03 березня 2005 року №412/2005 „Про призначення О.Кірєєва Головою Державної податкової адміністрації України” Головою Державної податкової адміністрації України призначено Кірєєва Олександра Івановича.

До нього ДПА України очолювали: Микола Янович Азаров, Юрій Федорович Кравченко, Федір Олексійович Ярошенко[5, c. 132-134].

2. Структура податкової служби та її функції

Структуру ДПА України можна зобразити так:

У складі органів ДПС знаходяться відповідні спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями — податкова міліція, а також три самостійні департаменти:

— Департамент з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів;

— Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

— Департамент розвитку та модернізації податкової служби.

Найвища ланка ДПС — Головна ДПА, її функції:

1) розробка інструктивного та методологічного забезпечення податкової роботи в Україні;

2) затвердження форм податкової звітності;

3) інформаційно-консультативна робота серед низових ланок ДПА та платників податків;

4) організаційна робота щодо автоматизації діяльності ДПА;

5) кадрова політика.

Середня ланка податкової служби включає: ДПА в областях, Автономної Республіки Крим, в місті Севастополі, Києві, у містах з районним поділом. Основне призначення середньої ланки— консультативна робота і забезпечення зв'язку між низовими ДПІ і Головною ДПА України. Очолюють її в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Низова ланка включає: ДПІ у районах, у містах без районного поділу, в районах міст.

ДПІ очолюють начальники, які призначаються Головою ДПА України за поданням відповідних підрозділів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

До основних функцій низової ланки відносяться:

1) здійснення контролю за додержанням платниками податків законодавства щодо оподаткування;

2) ведення повного і своєчасного обліку платників податків і податкових надходжень;

3) перевірка законності у сфері валютних операцій;

4) забезпечення застосування і своєчасності стягнення сум фінансових санкцій та адміністративних стягнень.

До фінансових санкцій відносять: 1. Штрафи:

а) 10 % за несвоєчасність подання податкового звіту і несвоєчасність сплати податку;

б) у двократному розмірі від донарахованої суми — у разі виявлення порушення податковим інспектором;

в) у 5-кратному розмірі — якщо є повторне виявлення порушення законодавства протягом одного оподаткованого періоду.

2. Пеню за несвоєчасність надходження податків до бюджету. За несвоєчасне подання фінансового звіту пеня не нараховується. Якщо справляння пені не передбачено законами про окремі податки, тобто не встановлено їх розмір — вона нараховується в розмірі 120 % облікової ставки НБ України.

До адміністративних стягнень відносять штрафи на посадових осіб, керівників підприємств та фірм. Якщо фінансові санкції накладаються на фізичних і юридичних осіб (СПД), то адміністративні — безпосередньо на посадових осіб цих підприємств, установ, організацій:

а) від 5 до 10 нмдг у разі порушення законодавства щодо оподаткування;

б) від 10 до 15 нмдг на посадових осіб, які допустили повторне порушення протягом одного податкового періоду;

в) від 10 до 20 нмдг на посадових осіб, які порушили права податкових інспекторів; не забезпечили належне проведення податкових перевірок; ухилялись від сплати податків; на працівників банків, які порушують черговість надходження платежів до бюджету.

5) При зупинення операцій підприємства по розрахунковому рахунку.

6) Обстежувати будь-які виробничі, складські, торгові приміщення і вимагати від керівників будь-які первинні та інші бухгалтерські документи.

ДПА повинна забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниці як по роботі ДПА, так і платників податків[1, c. 3-6].

3. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції

Працівникам ДПА в Україні надають і присвоюють спеціальні звання та ранги. Звання:

— головний державний радник податкової служби (Голова ДПА України, якого призначає президент за поданням прем'єр міністра України);

— державний радник податкової служби 1, 2, 3 рангів

— радник податкової служби 1, 2, 3, рангу;

— головний податковий інспектор 1, 2, 3 рангу;

— старший податковий інспектор 1, 2, 3 рангу;

— податковий інспектор 1, 2, 3 рангу.

Структурним підрозділом ДПА є підрозділи податкової міліції. До складу податкової міліції входять:

— Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління боротьби з корупцією в органах ДПС, Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

— управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи боротьби з корупцією в органах ДПС відповідних ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

— відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних ДПІ в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних ДПІ.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу за боротьби із незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Основним призначенням цих підрозділів є детальне розслідування випадків ухиляння від сплати податків, притягнення винних до відповідальності.

Податкова міліція виконує такі функції:

1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини та правопорушення, що належать до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і ухвалює щодо них передбачені законом рішення;

2) здійснює відповідно до законодавства оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

3) виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

4) забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

5) запобігає корупції та іншим посадовим порушенням серед працівників ДПС;

6) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Ці підрозділи безпосередньо функціонують як у найвищій ланці, так і в проміжній та низовій. В окремих випадках на низовому рівні дозволяється створення регіональних управлінь та відділів податкових розслідувань, що обслуговують декілька низових ланок.

Податкова міліція має право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю[3, c. 47-49].

Висновки

Сьогодні Державна податкова адміністрація України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері. Зважаючи на це, ДПА України в повному обсязі, своєчасно та якісно забезпечує виконання покладених на неї завдань, а саме:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі);

здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

розподіл спирту між суб'єктами підприємницької діяльності — резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням.

Список використаної літератури

1. Задояний М. Організаційні проблеми ставлення та розвитку державної податкової служби України //Економіка. Фінанси. Право. — 2002. — № 7. — C. 3-9

2. Золотарьова М. Історія, проблеми та перспективи розвитку державних податкових інспекцій як місцевих ланок державної податкової служби України //Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 6. — C. 91-93

3. Карпінський Б. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах Державної податкової служби //Україна: аспекти праці. — 2007. — № 2. — C. 46-51: с

4. Манжула А. Етапи розвитку системи державної податкової служби України //Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 11. — C. 85-88.

5. Попова В. Періодизація еволюційного розвитку державної податкової служби України //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2007. — № 3. — C. 126-146