referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Система формування доходів бюджету

Вступ.

Система формування доходів бюджету.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Доходи бюджетів різних рівнів — це частина централізованих фінансових ресурсів, що вилучаються у фізичних і юридичних осіб та акумулюються державою для виконання властивих їй функцій. Вони відображають економічні відносини між державою та юридичними і фізичними особами в процесі формування доходів фінансових ресурсів, які надходять у розпорядження органів державної влади і державного управління.

Система формування доходів бюджету

У підручнику Артуса М. «Бюджетна система України» зазначається, що склад доходів Державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та Законом «Про Державний бюджет» на відповідний рік. Починаючи з 2000 р. Державний бюджет України (зведений бюджет) поділяється на дві складові: загальний фонд і спеціальний фонд.

Доходи загального фонду бюджету включають такі його складові, які призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків держави і не мають конкретного спрямування. До спеціального фонду бюджету України відносяться лише ті з них, що призначені для фінансування конкретних заходів[1].

Васильченко З. у статті «Доходи бюджету в системі управління економікою» зазначає, що за обсягом доходи бюджетів менші від державних доходів. Останні, крім доходів бюджетів усіх рівнів, включають фінансові ресурси позабюджетних фондів та державного сектора економіки. Сукупність усіх видів доходів та їх взаємопов'язане використання становить систему доходів бюджетів. Вона покликана вирішувати і фіскальні, і регулюючі завдання, зокрема, стимулювання зростання виробництва і підвищення його ефективності, сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, забезпечення соціальних гарантій населення, розвиток соціальної інфраструктури тощо[2].

Мельник П. у статті «Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика» вказує на те, що доходи бюджету — це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою. Або це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій[3].

Огонь Ц. у статті «Податкова політика і доходи бюджетів України» зазначає, що склад і структура ДБУ встановлюється у главі 5 БКУ (ст.29) Складові доходів ДБ Складові частини доходів ДБ у відповідності зі ст.9

А) податкові надходження;

Б) неподаткові надходження;

В) доходи від операцій з капіталом;

Г) трансферти, гранти, дарунки[4]

Дяченко Я.Я. у своїй статті «Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету» встановив тенденції кінцевого використання наявного доходу й основних характеристик виробництва ВВП, які використано для формування стратегічних напрямів макроекономічної політики[5].

Загуменнов М. у статті «Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету» вказує, що на рівень доходів впливають зовнішні та внутрішні фактори.

Зовнішні фактори: Зовнішній борг; рівень інтеграції у зовнішньоекономічний простір, рівень цін на енергоносії, рівень зовнішньої фін допомоги від іноземних держав; сальдо торгового балансу.

Внутрішні фактори:

Рівень податкових ставок; рівень банківського процента; рівень податкоспроможності населення; об’єкти приватизації; рівень ВВП; інфляція; курс національної валюти; внутрішній борг[6].

Колесник О. у статті «Податки у регулюванні доходів різних ланок бюджетної системи» досліджує питання використання податків у регулюванні доходів різних ланок бюджетної системи і гармонізацію міжбюджетних відносин[7].

Огонь Ц. Г. у статті «Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави» розглядає теоретичні та практичні аспекти доходів бюджету в контексті виконання конституційних зобов'язань і здійснення видатків[8].

Каленський М. М. у статті «Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави» розглядає проблеми формування доходів частини бюджету, проблеми і суперечності функціонування податкової системи держави, обґрунтовує заходи для їхнього розв'язання[9].

Семчик О. у статті «Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України» досліджує проблему формування доходної частини Державного бюджету України[10].

Слухай С. В. у статті «Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні» розглядає проблеми формування фінансових ресурсів регіонів в Україні, а також проаналізував процес трансформації дохідних джерел місцевих бюджетів [11].

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни, зазначає Дегтяр Н[12].

Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості, аналізує Полозенко Д.В[13].

Норми, які регулюють відносини по формуванню доходної частини бюджету, відіграють важливу роль у системі бюджетно-правових норм, оскільки ці відносини впливають як на фінансове забезпечення функцій управління, так і на розвиток держави в цілому. Московенко О. звертає увагу на особливий характер зв'язку бюджетних матеріальних і процесуальних норм порівняно з цивільними матеріальними і цивільними процесуальними нормами. Відмінність полягає передусім в тому, що в бюджетних відносинах беруть участь одні й ті ж учасники, якими є органи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (ст. 20 БК), а у цивільних — самостійні й різні суб'єкти. До учасників формування державного бюджету відносяться Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України і Верховна Рада України, а також розпорядники бюджетних коштів[14].

Відповідні напрацювання з цієї проблематики є у працях Л.Воронової, Н.Воротіної, Ю.Кучерявої та ін. Проте цього недостатньо, враховуючи актуальність проблеми і недосконалість законодавства в означеній сфері[15].

Висновки

Доходи утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством.

Головним джерелом доходів бюджету є національний дохід. Основними методами, які використовуються органами державної влади для перерозподілу НД і утворення бюджетних доходів є податки, збори, неподаткові платежі, позики, емісія грошей. Податки і збори, та обов’язкові платежі є головними методами перерозподілу НД, їх частка в окремих країнах досягає 90%.

Список використаної літератури

1. Артус М. Бюджетна система України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. — К. : Видавництвво Європейського ун-ту, 2007. — 220с.

2. Бойко С.В. Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України //Статистика України. — 2008. — № 2. — C. 39-43

3. Васильченко З. Доходи бюджету в системі управління економікою //Фінанси України. — 1997. — № 6. — C. 25-33

4. Дегтяр Н. Складові джерел доходів бюджету держави //Вісник податкової служби України. — 2000. — № 22. — C. 54-57

5. Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету //Фінанси України. — 2008. — № 7. — С.34-52

6. Загуменнов М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету //Фінанси України. — 2002. — № 3. — C. 65-69

7. Каленський М. М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави //Фінанси України. — 2006. — № 9. — С.10-17

8. Колесник О. Податки у регулюванні доходів різних ланок бюджетної системи/ О. Колесник //Економіка АПК. — 2003. — № 8. — С.80-85

9. Мельник П. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика //Фінанси України. — 2001. — № 6. — C. 24-30

10. Московенко О. Проблеми формування доходної частини бюджету //Парламент. — 2002. — № 3. — C. 21-24

11. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави //Фінанси України. — 2005. — № 6. — С.19-28

12. Огонь Ц. Податкова політика і доходи бюджетів України //Фінанси України. — 1997. — № 5. — C. 74-86

13. Полозенко Д.В. Доходи бюджету України і напрями їх реструктуризації: рецензія //Фінанси України. — 2005. — № 1. — С.155-157.

14. Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України //Право України. — 2003. — № 9. — С.68-73.

15. Слухай С. В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні //Фінанси України. — 2007 . — № 8 . — С. 63 — 72