referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Проблемні питання проведення позапланових податкових перевірок в Україні

Вступ.

1. Підстави позапланових податкових перевірок.

2. Право на проведення позапланової податкової перевірки та її особливості.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Позапланові перевірки — це такі перевірки, які не встановлені чітко в планах податкового органу. Тобто їх кількість ніде не обумовлена і нічим не обмежена. Вони проводяться лише за наявності для цього законодавчо визначених підстав і незалежно від раніше проведених перевірок у даного суб`єкта господарювання.

Документальні позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання можуть проводитись органами державної податкової служби за наявності хоча б однієї з таких обставин :

a)виявлення за наслідками зустрічних перевірок фактів, які свідчать про порушення платником податків норм податкового законодавства України;

b)неподання платником податків в установлений строк документів обов`язкової звітності;

c)виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;

d)подання платником податків у встановленому порядку скарги про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки і необхідність такої перевірки для визначення наявності порушення;

e)виникнення потреби у перевірці інформації, одержаної від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не дає пояснень до їх документальних підтверджень на обов`язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня його вручення належним чином платнику податків;

f)проведення нормалізації (ліквідації) юридичної особи;

g)прийняття рішення Кабінету Міністрів України;

h)одержання доручення Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України або Генеральної прокуратури України, центрального органу Державної податкової служби України;

i)подання суб`єктом підприємницької діяльності до органу податкової служби заяви про відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість;

j)надходження до органу державної податкової служби від банківських установ та митної служби інформації про порушення суб’єктом підприємницької діяльності діючого порядку здійснення розрахунків під час проведення зовнішньоекономічної діяльності або встановлення таких фактів на підставі внутрішньої інформації органів державної податкової служби;

k)наявність недоїмки з платежів у бюджет у суб`єктів підприємницької діяльності[8];

l)в інших випадках що будуть передбачені майбутнім Податковим кодексом.

1. Підстави позапланових податкових перевірок

Плановою документальною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності СПД, яка проводиться на підставі статті 2 Указу та передбачена у плані роботи податкового органу.

Позапланова документальна перевірка — це перевірка, яка не передбачена у планах роботи податкового органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених статтею 3 Указу. Так, відповідна перевірка здійснюється, якщо за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, що свідчать про порушення СПД норм законодавства, якщо СПД не подав у встановлений строк документи обов'язкової звітності або подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової перевірки, а також якщо виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності.

Крім того, позапланова перевірка проводиться у разі виникнення потреб з перевірки відомостей, отриманих від осіб, які мали правові відносини з СПД, якщо СПД не надасть пояснення та їхні документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту, а також у разі здійснення реорганізації (ліквідації) підприємства.

Планова та позапланова перевірки можуть бути комплексними. Комплексна — це документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, якою охоплюються питання повноти нарахування та своєчасної сплати всіх видів податків, зборів, обов'язкових та інших платежів, контроль за якими покладено на органи державної податкової служби України. Виявлення недостовірних даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, проводиться при обробці та перевірці податкової звітності.

Відповідно до ст. 11 Закону про ДПС представник податкової інспекції зобов'язаний пред'явити:

а) направлення на перевірку за підписом керівника органу ДПС, скріпленим печаткою. В ньому зазначають дату його видачі, назву органу ДПС, мету, вид (у нас — позапланова перевірка), підстави, дати початку та закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб податкового органу, які проводитимуть перевірку;

б) копію наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави її проведення, дати початку та закінчення.

Звісно ж, в інспектора повинно бути службове посвідчення, номер якого зазначають у Журналі реєстрації перевірок (якщо такий, звичайно, ведуть на підприємстві). В останньому, як відомо, податківці повинні перед початком перевірки поставити свій підпис, як того вимагає ст. 7 Указу про дерегулювання.

І ще один нюанс. Частина 8 ст. 111 Закону про ДПС дозволяє проводити позапланові перевірки за рішенням керівника органу ДПС тільки на підставі обставин, викладених у ст. 111 Закону про ДПС. Це стосується як перевірок, які проводять з причин, вказаних у таблиці (ч. 6 ст. 111), так і перевірок за Законом про РРО та Законом про держрегулювання (ч. 7 ст. 111). Якщо жодної з таких підстав не знайдено, то, на наше переконання, контролери зможуть проводити перевірку тільки за рішенням суду. Такий висновок випливає з ч. 7 ст. 111 Закону про ДПС[4, c. 8-11].

Позапланова перевірка можлива:

– у разі якщо платник податків не відповідає (не надає пояснень та їх документальних підтверджень) протягом 10 робочих днів на обов'язковий письмовий запит податкового органу);

– якщо при цьому за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування, валютного законодавства .

Підставою для позапланової перевірки в цьому випадку є неподання платником податків у встановлений строк податкової декларації або розрахунків, подання яких передбачено законом (тобто податкових декларацій чи розрахунків у розумінні Закону № 2181). Нагадаємо, що під податковою декларацією (розрахунком) згідно із цим Законом розуміється документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, установлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Позапланова перевірка можлива, якщо:

– виявлено недостовірність даних, що містяться в поданій податковій декларації (у розумінні Закону № 2181);

– при цьому платник податків протягом 10 робочих днів не відповідає (не надає пояснення та їх документальні підтвердження) на обов'язковий письмовий запит податкового органу .

У цьому випадку платником податків має бути подано скаргу про порушення під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки законодавства посадовими особами податкового органу. При цьому підставою для проведення позапланової перевірки в цьому випадку буде не будь-яка скарга, а скарга, в якій той, кого перевіряють, вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки

У цьому випадку йдеться про зустрічні перевірки. При цьому позапланова перевірка платника податків можлива у разі, якщо платник податків протягом 10 робочих днів не відповідає (не надає пояснення та їх документальні підтвердження) на обов'язковий письмовий запит податкового органу.

Підставою для позапланової перевірки може бути проведення реорганізації (ліквідації) підприємства

Проведення позапланової перевірки платника податків можливе, якщо стосовно самого платника податків (тобто як юридичної, так і фізичної особи) або посадової особи платника податків (наприклад, директора підприємства) податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу.

Позапланова перевірка в цьому випадку можлива при дотриманні таких умов:

– вищий за рівнем податковий орган з метою контролю здійснив перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або висновків акта перевірки, складеного нижчим за рівнем податковим органом, і виявив їх невідповідність до норм законів, що призвело до ненадходження до бюджетів сум податків та зборів (обов'язкових платежів);

– при цьому ініціювати позапланову перевірку вищий за рівнем орган може в тому випадку, якщо стосовно посадових або службових осіб нижчого за рівнем податкового органу, які проводили планову чи позапланову перевірку платника податків, порушено службове розслідування або кримінальну справу

Підставою для позапланової перевірки є подання платником податків декларації з ПДВ із від'ємним значенням за умови, що розмір такого задекларованого від'ємного значення становить понад 100 тис. грн.[2, c. 106-108]

2. Право на проведення позапланової податкової перевіркита її особливості

Право на проведення перевірки у ДПІ виникає тільки тоді, коли ДПІ буде виконано вимоги абз. 4 ст. 11-1 закону «Про Державну податкову службу України», який вказує: «Право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення».

Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — 10 робочих днів.

Про проведення планової перевірки місцева податкова інспекція зобов'язана повідомити вас не пізніше ніж за 10 днів. У разі відсутності завчасного повідомлення про день початку проведення повірки та день закінчення перевірки ДПІ не має право здійснювати перевірку, а підприємство має повне право не допустити комісію.

Позапланові перевірки майже ідентичні, але перевірки мають принципово інші підстави для проведення.

По-перше, для ініціювання позапланової перевірки необхідна одна з обставин, які викладені в абз. 6 ст.11-1 закону «Про державну податкову службу»:

«1) за наслідками перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування, валютного законодавства, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

2) платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податковій декларації, поданій платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

4) платник податків подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;

5) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

6) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства;

7) стосовно платника податків (посадової особи платника податків) у порядку, встановленому законом, податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу, у зв'язку з чим є потреба у проведенні позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності такого платника податків;

8) у разі, коли вищий орган державної податкової служби в порядку контролю за достовірністю висновків нижчого органу державної податкової служби здійснив перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або висновків акта перевірки, складеного нижчим контролюючим органом, та виявив їх невідповідність вимогам законів, що призвело до ненадходження до бюджетів сум податків та зборів (обов'язкових платежів). Позапланова виїзна перевірка в цьому випадку може ініціюватися вищим органом державної податкової служби лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчого органу державної податкової служби, які проводили планову або позапланову виїзну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;

9) платником подано декларацію з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн.»[10, c. 7-9].

По-друге, у випадку наявності однієї з вище перерахованих підстав дозвіл на проведення позапланової перевірки надається лише судом за поданням ДПІ у відповідності із абз. 8 ст.11-1 закону «Про державну податкову службу».

Змінами, які були внесені в закон «Про державну податкову службу» у 2005 році, в ст. 11-1 значно було звужено права ДПА на проведення позапланових перевірок, відповідно позапланові перевірки ДПІ було дозволено проводити лише за рішенням суду.

Зокрема, абз. 8 ст.11-1 викладено в такій редакції: «Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини шостої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду — інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.

Позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом».

Якщо для допуску до проведення звичайної планової виїзної перевірки необхідний план проведення плановї перевірки, наказ начальник місцевого ДПІ та направлення на перевірку, то у випадку проведення позапланової перевірки учасники перевірки зобов'язані мати при собі рішення суду про проведення перевірки, наказ начальника (заступника) ДПІ про проведення перевірки та направлення на перевірку.

ДПІ зобов'язана завчасно повідомити про день позапланової перевірки.

До складу перевіряючої комісіі як при проведенні планових перевірок, так і при проведенні позапланових перевірок забороняється включати співробітників податкової міліції, якщо перевірка не пов'язана із оперативно-розшуковими заходами за фактом скоєного злочину.

Для роботи з перевіряючими слід призначити компетентну людину, як вказує практика, це зазвичай адвокат, що «веде» підприємство, або юрист підприємства.

Поведінка співробітників підприємства, яке перевіряють, не повинна відрізнятися при проведенні як планової, так і позапланової перевірки, й має бути приблизно такою:

— вимагати у осіб, що прийшли для проведення перевірки, службові посвідчення, у разі відмови зателефонувати 02, ви маєте право знати, хто до вас завітав.

— при пред'явленні службових посвідчень, слід переписати все, що в них вказано (ПІБ, посада, звання, строк видачі, до якого терміну дійсне), при відмові телефонуйте 02.

— передзвонити в орган ДПІ бажано начальнику (заступнику) начальнику відділу для підтвердження повноважень його співробітників.

Якщо перевіряючі поцікавляться, чому ви все це робите, зазначте що для можливого написання відповідних скарг у прокуратуру та органи із боротьби із корупцією, у випадку перевищення перевіряючими їхніх службових повноважень.

— вимагати від співробітників ДПІ заповнення журналу реєстрації перевірок[8, c. 53-55].

До речі, у відповідності із указом Президента України 23.07.1998 року № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» та наказу Держкомітету України з питань розвитку підприємництва № 18 від 10.08.1998 року «Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)» затверджена та встановлена форма для журналу реєстрації перевірок.

Передбачається, що його ведуть суб'єкти господарювання на добровільних засадах. Журнал реєстрації перевірок заповнюється з метою недопущення несанкціонованих перевірок з боку податкових органів. Перед початком перевірки всі члени перевіряючої групи зобов'язані розписатися в журналі. Відмова є підставою для недопущення тих, хто не розписався, до проведення перевірки.

Необхідно уважно вивчити всі документи, які є підставою для допущення та проведення перевірки. Перевірити наявність мокрих печаток, підписів.

Витримавши певну паузу, слід прийняти рішення про допущення чи недопущення до перевірки.

Переконаний, що після такого прийому представники перевіряючої групи будуть себе вести максимально тактовно, що значно полегшить та прискорить перевірки.

Слід пам'ятати головний принцип діяльності державних органів— «заборонено все, що прямо не передбачено законом». Тобто права ДПІ суворо обмежені законодавством.

Із ст.11 закону «Про державну податкову службу», яка прописує загальні права ДПІ, можливо виділити основні права перевіряючих:

2) здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

3) одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;

З приводу вимоги п. 3 ст. 11 закону «Про державну податкову службу» хочу зауважити, що співробітники ДПІ мають право забирати пояснення з питань, що виникають під час перевірок, але ви маєте право пояснення не надавати у відповідності до ст. 63 Конституції. Всі пояснення надаються на добровільних засадах.

5) одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків у порядку, встановленому законом «Про банки і банківську діяльність», довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду — про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності;

8) вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати виконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;

9) при проведенні перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду — вилучати оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складанням опису, який скріплюється підписами представника органу державної податкової служби та платника податків, і залишенням копій таких документів платнику податків. Забороняється вилучення у суб'єктів господарської діяльності документів, що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування;

14) користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам та організаціям, з дозволу їхніх керівників;

15) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються в ході планових та позапланових виїзних перевірок, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів, у разі відмови у проведенні таких інвентаризацій або при проведенні адміністративного арешту активів — звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом — у присутності понятих та представників підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться перевірка, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі. Порядок опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів встановлюється Кабінетом Міністрів України»[7, c. 13].

Висновки

Позапланова виїзна перевірка – це перевірка, що не передбачена у планах роботи податкового органу та провадиться за наявності хоча б однієї з підстав, перелічених у частині шостій ст. 111 Закону України «Про державну податкову службу» від 04.12.90 р. № 509-XII (пункти 1-9).

Документальною підставою для непланової перевірки є план, затверджений головою відповідної податкової служби або заступником і обов'язково завірений гербовою печаткою. У випадку відсутності хоча б одного з цих документів суб'єкт господарювання має повне право не допускати співробітникив ДПІ до перевірки.

Звертаю особливу увагу на те, що перевіряючі не мають права вилучати оригінали документів, тільки копії, й копії тільки тих документів, які містять порушення податкового законодавства, а не всі підряд.

Вилучення оригіналів документів із складанням відповідного опису можливе лише за рішенням суду у разі арешту активів платника податків.

Закон не обмежує права платників податків на здійснення відео- та аудіозапису при проведенні перевірок. До речі, це дуже ефективний метод для боротьби із зловживаннями з боку перевіряючих.

Іноді перевіряючі намагаються обмежувати переміщення співробітників підприємства, такі дії є не правомірними.

Заборона здійснювати телефонні дзвінки також неправомірна.

Все це не стосується ситуації, коли порушена кримінальна справа та ведуться оперативно-розшукові або слідчі дії.

Список використаної літератури

  1. Воронова Л. Фінансове право України: Підручник/ Лідія Воронова,; М-во освіти і науки України. — К.: Прецедент: Моя книга, 2006. — 440 с.
  2. Дмитренко Е. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Емілія Дмитренко,; Мін-во освіти і науки України, Нац. академія служби безпеки України. — К.: Алерта: КНТ, 2006. — 374 с.
  3. Канарьова Н. ПДВ-перевірки/ Наталія Канарьова //Дебет-Кредит. — 2007. — № 43. — C. 17-21
  4. Кузнєцов Г. Найголовніше про позапланові податкові перевірки//Все про бухгалтерський облік. — 2007. — 20 листопада. — C. 8-11
  5. Музика О. Фінансове право: Навчальний посібник/ Оксана Музика,; Національна академія державної податкової служби України, Науково-дослідний інститут фінансового права. — 2-е видан., допов. і перероб.. — К. : Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2005. — 255 с.
  6. Орлюк О. Фінансове право: Навчальний посібник/ Олена Орлюк,; М-во освіти і науки України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 527 с.
  7. Позапланові перевірки //Юридичний Вісник України. — 2006. — № 32. — C. 13
  8. Радзієвський О. Планова та позапланова перевірки //Податкове планування. — 2007. — № 7. — C. 53-57
  9. Савченко О. Планові та позапланові перевірки підприємців: актуальні питання //Податки та бухгалтерський облік. — 2006. — 28 серпня. — C. 41-46
  10. Солошенко Л. Планові та позапланові перевірки //Податки та бухгалтерський облік. — 2006. — 23 березня. — C. 5-14