referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Джерела формування та напрямки фінансування коштів державного Пенсійного фонду

Вступ.

1. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України.

2. Напрями використання коштів Пенсійного фонду України.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Пенсійний фонд України організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з питань вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністра праці та соціальної політики.

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

— участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

— керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

— забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку;

— призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

— забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством;

— ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів.

1. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду України є:

— страхові внески;

— кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що перераховуються до Фонду у випадках, передбачених законодавством;

— благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

— добровільні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

— інші надходження відповідно до законодавства.

Бюджет Фонду щороку затверджує Кабінет Міністрів України.

Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійснюють виконавчі органи Пенсійного фонду.

Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку. Виконавча дирекція Пенсійного фонду забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на наступні 1, 5, 10 та через кожні 5 років на − 75 років.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення" джерелами формування бюджету Пенсійного фонду є:

• відрахування підприємств, організацій, громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, на заходи соціального страхування;

• обов'язкових страхових внесків громадян;

• коштів державного бюджету[11, c. 8].

У розвиток зазначеної статті окремими законами України встановлено низку джерел формування фінансових ресурсів бюджету Пенсійного фонду із визначенням їх цільового призначення:

• збір на обов'язкове державне пенсійне страхування — для виплати трудових пенсій (ст. 3 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

• збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — для виплати дострокових пенсій (ст. 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття);

• збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання — на виплату пенсій по інвалідності та втраті годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (ст. 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання);

• кошти підприємств із шкідливими умовами праці — на виплату пільгових пенсій до досягнення працівниками загальновстановленого пенсійного віку (частина четверта п. 1 ст. 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування);

• кошти державного бюджету — на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, військовослужбовцям строкової служби та постраждалим від аварії на ЧАЕС (Закон України про державний бюджет на відповідний рік, ст.ст. 8, 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", ст. 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України," "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про державну службу", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", "Про Національний банк України" тощо)[2].

Пунктом 8 Положення про Пенсійний фонд України до джерел формування бюджету Пенсійного фонду, крім перелічених вище, віднесено надходження за регресними вимогами, добровільні внески, пені, фінансові санкції, штрафи, передбачені за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, банківські кредити, інші, не заборонені законодавством надходження.

В цілому, виходячи із законодавчо встановлених напрямків надходження коштів до Пенсійного фонду, джерела формування його бюджету можна систематизувати таким чином:

• власні кошти Пенсійного фонду;

• кошти державного бюджету;

• кошти державних позабюджетних цільових фондів.

Аналіз бюджету Пенсійного фонду за останні 6 років показав, що обсяги його річних доходів мають стійку тенденцію до зростання (рис. 1)

Річні доходи бюджету Пенсійного фонду у 2007 році зросли, порівняно з 2002 роком, майже вдвічі, а планові показники доходів бюджету 2008 року — у 2,3 раза.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2007 рік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 № 1570 по доходах і видатках в обсязі 16 млрд. 452,3 млн. грн., у тому числі залишки коштів, невикористаних у попередньому році, в сумі 60,0 млн. грн.; на 2008 рік — постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1798 з доходами в обсязі 22 млрд. 264,3 млн. грн. (залишки — 532,0 млн. грн. та поточні доходи 21 млрд. 732,3 млн. грн.) і видатками — 21 млрд. 732,3 млн. грн.

При затверджених бюджетних призначеннях на 2008 рік (без залишків на початок року) 21 млрд. 732,3 млн. грн., у І півріччі надійшло доходів 10 млрд. 395,1 млн. грн. або 47,8 відсотка. Відсоток виконання доходів у розрізі реґіонів коливається від 39,2 відс. річних призначень (Сумська область) до 59,2 відсотка (м. Київ).

Формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду представлено на рис. 2[6, c. 30-32].

2. Напрями використання коштів Пенсійного фонду України

Кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:

 • фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду;
 • оплату послуг з виплати та доставки пенсій;
 • формування резерву коштів Фонду;
 • функціонування та розвиток системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування;
 • утримання центрального апарату та головних управлінь Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управлінь в районах, містах і районах у містах, розвиток їх матеріально-технічної бази;
 • проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань Фонду.

Кошти Пенсійного фонду України, що зараховуються на єдиний рахунок Фонду і зберігаються на окремих рахунках його органів в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України, обслуговують органи Державного казначейства.

Кошти Фонду використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

У 2007 році Пенсійний фонд України оперував фінансовими ресурсами в обсязі 20 млрд. 278,1 млн. грн., із яких здійснив видатків загальним обсягом 17 млрд. 561,7 млн. гривень. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2008 складав 2 млрд. 716,4 млн. гривень. Із 12 млрд. 757,7 млн. грн. коштів, отриманих Пенсійним фондом у І півріччі 2008 року (з урахуванням залишків на початок року), здійснено видатків загальним обсягом 11 млрд. 82,9 млн. грн., залишок невикористаних коштів станом на 01.07.2008 складав 1 млрд. 674,8 млн. гривень[11, c. 10-12].

Для забезпечення рівномірного фінансування виплати пенсій по всій території України Пенсійним фондом здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів між регіонами. Зазначений перерозподіл проводиться на всіх рівнях: в межах регіонів — між районами та містами, в межах України — між областями. Всього у 2007 році самозабезпечилися власними доходами 9 регіонів. При цьому у м. Києві доходи перевищували видатки у 3,5 раза, а в Тернопільській області доходи забезпечували лише 61,1 відс. обсягів видатків. Регіональними головними управліннями перераховано до Пенсійного фонду України коштів основного збору та за додатковими ставками 2 млрд. 958,9 млн. грн., із яких перерозподілено реґіонам 2 млрд. 359,1 млн. гривень. За І півріччя 2008 року, відповідно, 1 млрд. 160,2 млн. грн. та, з урахуванням залишків на поточних рахунках Пенсійного фонду України — 1 млрд. 918,4 млн. гривень. Як і в 2007 році найбільші суми невикористаних коштів у І півріччі 2008 року надійшли від м. Києва (86,3 відс.), а перерозподілено Луганській та Вінницькій областям, відповідно, 11,6 та 7,8 відс. її загального обсягу.

Частка вільних залишків пенсійних коштів розміщувалася у 2007 та 2008 роках в облігації внутрішньої державної позики, що узгоджується із ст. 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та Положенням про Пенсійний фонд України. На початок 2007 року в облігаціях було розміщено 100 млн. грн. коштів збору. За цей період Пенсійним фондом було придбано ОВДП через уповноважені банки на загальну суму 803,1 млн. грн., погашено — 750,1 млн. грн., одержано доходів — 49,9 млн. гривень. Доходність ОВДП у 2007 році була 15-19 відс., у І півріччі 2008 — 13,6-13,8 відс., тобто, більша, ніж відсотки банків за користування тимчасово вільними коштами. . Станом на 01.07.2008 залишилися не погашеними облігації на суму 153 млн. гривень.

Використання коштів бюджету Пенсійного фонду здійснюється за напрямками, що кореспондують із напрямками, визначеними Положенням про Пенсійний фонд України (рис. 3):

Кошти державного бюджету, які є джерелом формування бюджету Пенсійного фонду України

Із державного бюджету до Пенсійного фонду передаються кошти як загального, так і спеціального фонду, обсяги асигнувань яких встановлюються законами України про державний бюджет на відповідний рік за напрямками.

Законами України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (від 22.10.98 № 208 XIV, від 15.07.99 № 967-XIV, від 24.05.2001 № 2452-ІІІ) введено додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій і діяльності.

Цільовим призначенням коштів додаткових зборів, що формували власні кошти Пенсійного фонду, було погашення заборгованості з виплати пенсій. З ліквідацією заборгованості, починаючи з 2006 року, Законами України про державний бюджет на відповідний рік продовжується дія цих законів і надходження додаткових зборів включаються до державного бюджету для фінансування видатків державного бюджету на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, тобто, спрямовуються на виконання зобов'язань державного бюджету перед Пенсійним фондом на фінансування пенсій, надбавок, підвищень, допомог, джерелом виплати яких є кошти державного бюджету. Відповідно, на суму їх надходження зменшені власні доходи бюджету Пенсійного фонду. При цьому Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині визначення напрямків використання коштів додаткового збору не узгоджується із законами про Державний бюджет України на відповідний рік.

У 2007 році передбачалося передати Пенсійному фонду 2 млрд. 424,3 млн. грн., у тому числі із загального фонду державного бюджету — 1 млрд. 224,3 млн. грн. та із спеціального — 1 млрд. 200,0 млн. гривень.

У 2008 році всього затверджено передати із державного бюджету Пенсійному фонду на виконання зазначених пенсійних програм 2 млрд. 563,7 млн. грн., у тому числі із загального фонду — 1 млрд. 63,7 млн. грн., із спеціального — 1 млрд. 500,0 млн. гривень[9, c. 4-6].

Таким чином, простежується поступове перекладання виконання зобов'язань державного бюджету перед Пенсійним фондом на спеціальний фонд державного бюджету за рахунок додаткових зборів, що вилучені із власних коштів бюджету Пенсійного фонду і передані до державного бюджету. Якщо у 2007 році за рахунок додаткових зборів передбачалося забезпечити фінансуванням 49,1 відс. видатків на виплату пенсій, джерелом яких є кошти державного бюджету, то у 2008 році вже 58,5 відсотка. Перекладання фінансування виплати пенсій на кошти спеціального фонду державного бюджету, витрати якого відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах надходжень, створює ризики неповного фінансового забезпечення виплати державних пенсій і робить цю статтю видатків незахищеною.

Передбаченим державними бюджетами на 2007-2008 роки обсягам призначень відповідають призначення відповідних бюджетів Пенсійного фонду, за винятком асигнувань на виплату пенсій і допомог постраждалим від аварії на ЧАЕС.

Фактично з державного бюджету до бюджету Пенсійного фонду у 2007 році надійшло 2 млрд. 373 млн. грн. або 98 відс. призначень, із них коштів загального фонду — 1 млрд. 78,4 млн. грн. або 88,1 відс., спеціального — 1 млрд. 298,7 млн. грн. або 108,2 відсотка. У грудні 2007 року Пенсійним фондом на вимогу Мінфіну України перераховано до державного бюджету, як не використані, 150,0 млн. грн. коштів додаткового збору. За І півріччя 2008 року надійшло 1 млрд. 196,9 млн. грн., що складає 46,1 відс. річних призначень, при цьому із загального фонду надійшло 526,1 млн. грн. або 49,5 відс. річних призначень, із спеціального — 670,9 млн. грн. або 44,7 відсотка[4, c. 77-78].

Висновки

Узагальнюючи все сказане приходимо до висновку про те, що в країні необхідне подальше реформування пенсійної системи, яке передбачає наступні моменти:

По-перше, має бути створена єдина пенсійна система з розрахунком рівня пенсії залежно від трудового вкладу, тобто професійного рівня і, відповідно, одержуваної зарплати в період роботи, яка б відображала кваліфікацію кожної людини, значущість її діяльності для суспільства і стаж роботи.

По-друге, стратегічною метою ще одного можливого напрямку реформування пенсійної системи має стати трирівнева система пенсій. Вона має включати: страхову пенсію, яка повинна забезпечувати її рівний (або ж з відносно незначною диференціацією) розмір; додаткову пенсію — для реалізації особливих умов надання пільгових пенсій, за якими видатки мають покриватися страхувальниками на основі сплати диференційованих за розміром пенсійних внесків; добровільну пенсію, що забезпечуватиметься на основі індивідуального договору та накопичувального принципу формування фондів, тобто це передбачає створення недержавних пенсійних фондів.

Список використаної літератури

 1. Закон України про пенсійне забеспечення: Офіційне видання: Наукове видання.- К.: Парламентське вид-во, 1998.- 56 c.- ISBN 966-728
 2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 3. Закон України „Про недержавні пенсійні забезпечення”
 4. Антоненко О. Випереджаючи пенсійну реформу // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 17.- C.73-78
 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Атіка, 2002.- 368 c.- ISBN 966-8074-12-2
 6. Гнибіденко І.Ф., Непокульчицький А.О. Наукові підходи до реформування пенсійної системи в Україні та країнах ЄС // Проблеми науки (укр.).- 2006.- № 4.- C.30-38
 7. Баранова Т. И. Социальная защита испанских трудящихся // Полис. — 2001. — № 6. — С. 152 – 158.
 8. Г. Гаврюшенко. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід // Соціальний захист-щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал №11 Листопад 2005 р.
 9. Зайчук Б. Річниця Пенсійного фонду України // Вісник Пенсійного фонду України.- 2004.- № 12.- C.4-6
 10. Ковалева Н. Внимательно проанализируем закон ["О государственном пенсионном обеспечении"] // Финансовые услуги (рус.).- 2003.- № 5.- C.18-22
 11. Надточій Б. Три удари по пенсійній реформі — що робити далі? // Україна: аспекти праці (укр.).- 2005.- № 6.- C.8-13