referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Діяльність фонду державного майна України

Вступ.

1. Історія створення Фонду державного майна України.

2. Основні функції та завдання Фонду державного майна України. Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

3. Діяльність Фонду з оцінки державного майна.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Фондом державного майна України постійно здійснюється робота щодо удосконалення приватизаційного законодавства з метою приведення йот у відповідність до вимог часу та стратегії держави, забезпечення проведення індивідуальної, виваженої приватизації на засадах прозорості та відкритості, а також для підвищення ефективності процесів реформування власності.

Предметом нашого дослідженнявиступає діяльність та основні завдання Фонду державного майна України.

Організація роботи з Верховною Радою України с одним з важливих напрямків роботи Фонду державного майна України над удосконаленням законодавства щодо реформування відносин власності. Зміст цієї роботи полягає у конструктивному співробітництві з комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями, окремими народними депутатами з метою якісної підготовки законодавчих актів з питань, що належать до компетенції Фонду, та прискорення їх розгляду у Верховній Раді України.

Фондом постійно здійснюються заходи щодо супроводження розгляду в депутатських фракціях (групах), у комітетах Верховної Ради України та па її пленарних засіданнях законопроектів, головним розробником яких с Фонд, а також таких, що належать до його компетенції.

Формування організаційної структури центрального апарату і регіональних відділень Фонду та його кадрове забезпечення здійснювалось виходячи з вимог Закону України "Про державну службу", Кодексу законів про працю України, Державної програми приватизації та інших нормативних актів.

1. Історія створення Фонду державного майна України

Фонд державного майна України створено в 1991 році Постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Перші органи приватизації в Україні — Фонд, його регіональні відділення, фонди, комітети, управління комунального майна було утворено в 1992 році.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органів приватизації в Україні". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органів приватизації.

Згідно з Указом Президента України "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України" від 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності фонд керується Конституцією і законодавчими актами України, Кабінету Міністрів України.

Фондом здійснюється систематична робота щодо вдосконалення управління державним майном, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось у них на балансі.

Зокрема проводиться постійна робота з регіональними відділеннями Фонду державного майна України із забезпечення наповнення підсистеми "Етап-Майно", яка с джерелом інформації для Єдиного реестру об'єктів державної власності, повною та достовірною інформацією, а також відповідності її занесення до встановлених вимог.

Регіональними відділеннями Фонду на виконання наказу Фонду від 09.06.1999 № 1077 протягом 6 місяців 2009 року перевірено стан утримання, зберігання та використання 3532 об'єктів державного майна, які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, але перебувають на їх балансі [5, c. 28].

Працівники Фонду продовжують роботу з підвищення ефективності управління державними корпоративними правами в акціонерних товариствах та контролю за фінансовою діяльністю цих товариств, зокрема:

— ведеться аналіз діяльності наглядових рад відкритих акціонерних товариств та моніторинг рішень, прийнятих наглядовими радами;

— проводиться аналіз персонального складу наглядових рад ВЛТ з метою залучення осіб виключно з числа фахівців, які пройшли навчання, отримали сертифікати на право здійснення функцій з управління корпоративними правами та мають досвід у цій сфері діяльності;

— проводиться оцінка виконання представниками держави функцій з управління корпоративними правами держави в господарських товариствах, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків, відповідно до основних критеріїв, затверджених наказом Фонду від 29.01.2008 № 121;

проводиться оцінка управління об'єктами державної власності відповідно до критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832. Результати оцінки щоквартально надаються Міністерству економіки України для узагальнення і прийняття управлінських рішень;

— готуються та проводяться спільні засідання Комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств та Комісії з проведення атестації керівників господарських товариств з державною часткою понад 50 %;

— з метою підвищення якості управлінського контролю надаються доручення відповідальним предегавникам держави в органах управління господарських товариств;

— проводяться навчальні семінари з підвищення кваліфікації у сфері корпоративного управління. Протягом 6 місяців 2009 року організовано та проведено 5 навчальних семінарів з питань управління корпоративними правами, підготовлено 130 фахівців.

Станом на 01.07.2009 укладено 87 коитракіів з керівниками акціонерних товариств, що знаходяться в управлінні Фонду, серед яких 81 контракт укладено з керівниками підприємств, державна частка у статутному капіталі яких становить більше 50 %, розірвано 2 контракти з керівниками вищезазначених товариств [6, c. 96-97].

З метою мінімізації наслідків світової фінансової кризи затверджено План заходів Фонду щодо запобігання можливому негативному впливу наслідків світової фінансової кризи на діяльність державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких є державний пакет акцій (частка), що належать до сфери управління Фонду. Зазначеним Планом заходів передбачено завдання відповідальним виконавцям щодо:

а) організації невідкладного проведення засідань наглядових рад, на яких розглянути такі питання:

— аналіз впливу світової фінансової кризи па фінансово-господарську діяльність підприємств;

— своєчасність та повнота сплати заробітної плати працівникам підприємств, внесків до Пенсійного фонду, інших фондів соціального страхування, податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів;

— проблеми взаємодії з банківськими установами, постачальниками, споживачами;

— можливі наслідки зменшення зайнятості працівників;

— пропозиції правлінь зі зменшення впливу світової фінансової кризи на фінансово-господарську діяльність підприємств;

б) затвердження плану заходів господарських товариств щодо недопущення (мінімізації) негативних наслідків світової фінансової кризи на підприємствах;

в) запровадження здійснення моніторингу погашення заборгованості із заробітної плати, зі сплати внесків до Пенсійного фонду;

г) з метою запобігання скорочення робочих місць проведення аналізу ситуації щодо виконання колективних договорів на підпорядкованих підприємствах.

Відповідальних представників держави зобов'язано надавати інформацію про вжиті заходи та прийняті наглядовою радою рішення щодо впливу світової фінансової кризи на фінансово-господарську діяльність підприємств [9, c. 15-16].

2. Основні функції та завдання Фонду державного майна України. Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Практична діяльність Фонду держмайна спирається на програму приватизації. Згідно з програмою приватизації на 2000-2002 роки пріорітети роботи в сфері приватизації полягають в наступному:

· залучення інвестицій в економіку України шляхом продажу акцій на конкурсах та на міжнародних фондових ринках;

· залучення до підготовки на проведення приватизації національних та іноземних суб'єктів фондового ринку;

· продаж стратегічних об'єктів приватизації за грошові кошти.

Основні завдання Фонду полягають у наступному:

· захист майнових прав України на її території та за кордоном;

· здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення спільних підприємств;

· здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності;

· сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

· продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. (ст.92 та 93 ЗУ "Про державний бюджет України на 2006 рік").

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

· змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;

· продає майно, що перебуває у загальнодержавній власності у процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва;

· укладає угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації;

· видає ліцензії посередникам;

· вживає заходів до залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації;

· бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;

· представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави [5, c. 28].

Станом на 01.07.2009 у процесі проведення інвентаризації органи державного управління надали інформацію про майже 31,82 тис. об'єктів

(юридичних осіб державної форми власності), які розподілені на:

• юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органу державної влади, який це не підтверджує ("не визнані") — 6,89 тис. об'єктів;

• юридичні особи, належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади підтверджена цим органом ("визнані") 24,93 тис. об'єктів.

Така кількість юридичних осіб, які не визнаються органами державного управління, пояснюється особливостями державної звітності, якою користувалися протягом останніх років. Зазначена звітність містила інформацію, яка не відповідала дійсності, що пов'язано з інтенсивним реформуванням економіки України, переходом від планової до ринкової економіки з формуванням відповідної законодавчо-нормативиої бази, сучасної системи центральних органів державної влади України тощо та відсутністю інструментів, а головне — системи та методології приведення у відповідність із реаліями цієї звітності. Існуючий стан речей у сфері обліку та звітності, який склався з об'єктивних причин, безумовно потребує покращання. Однак при цьому слід враховувати, що ця робота має комплексний, міжвідомчий характер, є складною методологічно та організаційно і тому не може бути завершеною у короткий період.

Для впорядкування обліку виявлених об'єктів, які не визнані жодним органом влади, за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121) у регіонах створено комісії під керівництвом обласних державних адміністрацій, координацію та методологію роботи яких забезпечує Фонд.

Комісіями опрацьовано майже 11,87 тис. об’єктів (юридичних осіб) і за результатами опрацювання упорядковано облік майже 8 тис. об'єктів. Після звернення комісій до органів державної влади деякі об'єкти були визнані органами управління, визнані (перереєстровані) з комунальною формою власності, щодо інших об'єктів була організована робота по завершенню процедури припинення державної реєстрації тощо. З метою ліквідації записів в ЄДРПОУ складено акти обстеження юридичних осіб, щодо яких неможливо завершити процедуру припинення державної реєстрації в установленому порядку. Комісії при з'ясуванні ситуацій з юридичними особами, що не можуть бути розв'язані відповідно до Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, надсилають інформацію Фонду для розгляду та прийняття відповідних рішень. Беручи до уваги перелік причин невизнання органами державного управління об'єктів державної власності, а також те, що робота з їх упорядкування має пооб'єктний та індивідуальний характер, можна констатувати, що на сьогодні робота комісій з питань упорядкування юридичних осіб, які не визнані органами державної влади, триває.

Завершення упорядкування обліку юридичних осіб державної форми власності та уточнення інформації в Єдиному реєстрі суттєво гальмується через значний обсяг роботи, доведений до відповідальних працівників комісій, відсутність документів, необхідної кількості працівників, прогалини в нормативному оформленні процедур реєстрації та визначення органу управління юридичної особи, тривалість процесу упорядкування обліку юридичних осіб тощо [8, c. 9].

Положення про Єдиний реєстр передбачає надання органами державної влади Фонду інформації про державне майно (нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій та державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій), що перебуває па балансі юридичних осіб.

Інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ надали більше 9 тис. юридичних осіб (балансоутримувачів), на балансах майже 13 тис. юридичних осіб майно не обліковується.

За підсумками проведення інвентаризації, станом на 01.07.2009 в Єдиному реєстрі обліковуються:

— 24,93 тис. юридичних осіб державної форми власності, які "визнані" органами державного управління;

— 783 господарські організації з корпоративними правами держави;

— 511,8 тис. об'єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;

— 370,44 тис. об'єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;

— 43,19 тис. об'єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося па їх балансі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 №467 на Фонд державного майна покладається методичне та програмне забезпечення робіт,

пов'язаних з веденням Єдиного реєстру. Здійснюючи функції розпорядника та адміністратора Єдиного реєстру, Фонд постійно проводить роботу з удосконалення програмного модуля АС "Юридичні особи", який було розроблено у процесі створення Єдиного реєстру для реалізації єдиного алгоритму проведення інвентаризації, налагодження обліку об'єктів державної власності та надання відомостей до Єдиного реєстру. Наразі впроваджено чергову версію (5.5) зазначеної системи. Фахівцями Фонду постійно надасться методична допомога усім суб'єктам інвентаризації, які беруть участь у формуванні Єдиного реєстру.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" на Фонд державного майна України покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання з надходження коштів від плати за оренду державної*) майна, яке становить 555,50 мли. гри.

За даними Державного казначейства України від оренди державного майна до Державного бюджету України станом на 01.07.2009 надійшло 343,73 млн. гри. або 61,88 % річного бюджетного завдання.

Згідно з даними ІПС "Етан-Оренда" загальна кількість діючих договорів, які укладені та дозволені органами приватизації, станом на 01.07.2009 становить 21445, у тому числі:

-180 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;

-46 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств;

-15675 договорів оренди нерухомого майна, яке знаходиться па балансі державних підприємств;

737 договорів оренди державного нерухомого майна, яке знаходиться на балансі господарських товариств;

32 інше окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі господарських товариств;

— унаслідок здійснюваної до 2004 року політики децентралізації управління орендою державні підприємства ще й досі є орендодавцями за 4775 договорами оренди нерухомого майна, які погоджені органами приватизації. Переукладення з органами приватизації договорів оренди, укладених підприємствами, продовжується [9, c. 17-18].

3. Діяльність Фонду з оцінки державного майна

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні однією із форм оціночної діяльності є методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні методичних нормативних документів з оцінки майна та наданні роз’яснень щодо їх застосування, в удосконаленні нормативно-правової бази оцінки.

Протягом І півріччя 2009 року Фонд здійснив розробку та узгодження таких нормативно-правових актів:

• постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 №225 “Про внесення змін до Методики оцінки майна”;

• наказ Фонду від 26.02.2009 № 298 “Про внесення змін до Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах)”;

• наказ Фонду від 17.04.2009 № 576 “Про внесенням змін до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах”;

• накази Фонду від 17.03.2009 №286 (в частині представництва саморегулівних організацій оцінювачів) та від 17.03.2009 №287 (в частині представництва органів державної влади) “Про затвердження складу Наглядової ради з питань оціночної діяльності”;

• наказ Фонду від 20.05.2009 № 744 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 30.06.2009 за № 577/16593 “Про затвердження Змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів”;

• наказ Фонду від 24.04.2009 № 614 про затвердження Висновку перевірки навчального закладу;

• наказ Фонду від 26.05.2009 № 787 про внесення змін до тематичного плану та програми курсів базової підготовки оцінювачів за напрямом “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та спеціалізацією “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”;

• Інструктивний лист Фонду від 03.02.2009 № 10-36-1420 “Щодо розроблення методичних рекомендацій”;

• Інструктивний лист від 17.02.2009 № 10-36-2113 про застосування положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

З метою реалізації пп.17 та 28 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду від 25.11.2003 №2100, підготовлено наказ Фонду від 21.01.2009 №65 про звичайну ціну послуг на виконання робіт з оцінки майна та земельних ділянок [6, c. 98-99].

Відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, фахівці Фонду здійснювали стандартизовану оцінку з розрахунку початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств для продажу їх через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші та на конкурсах.

Зокрема, у І півріччі 2009 року складено:

• 16 актів оцінки пакетів акцій ВАТ для продажу на конкурентних засадах (крім конкурсів);

• 2 акти оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що пропонуються до продажу на конкурсах.

З метою контролю правильності здійснення оцінки майна, дотримання нормативно-правових актів з оцінки та згідно з вимогами статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” здійснено рецензування зазначених вище 18 актів оцінки пакетів акцій ВАТ, крім того, забезпечено рецензування 1 акта оцінки пакета акцій ВАТ, складеного фахівцями регіонального відділення.

За цей період забезпечено рецензування 265 звітів з оцінки майна (у тому числі з метою приватизації — 9 звітів).

Відповідно до вимог ст. 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 №2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за №1194/8515, Фонд здійснює конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання для проведення незалежної оцінки майна у випадках, визначених законодавством.

Протягом звітного періоду Фонд провів 15 засідань конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою оцінки 28 об’єктів приватизації.

За результатами проведених у Фонді конкурсів, а також в доповнення до діючих договорів, протягом звітного періоду підготовлено близько 130 документів (договорів на проведення робіт з оцінки майна, змін до вищезазначених договорів, актів приймання-передачі робіт, актів остаточного розрахунку з суб’єктами оціночної діяльності).

Проінформовано 17 ВАТ, державні пакети яких підлягають продажу на конкурсі, про проведення роботи з підготовки до оцінки пакетів (надання інформації про ВАТ для проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведення інвентаризації, складання фінансової звітності, залучення для її підтвердження аудитора тощо).

На виконання положень ст. 23 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, з метою вдосконалення контролю за проведенням оцінки державного майна, введено до електронної бази даних 2865 інформаційних повідомлень про звіти з оцінки майна, що погоджувались, затверджувались або приймались регіональними відділеннями Фонду, а також інформацію про 232 звіти з оцінки комунального майна, що погоджувались, затверджувались або приймались органами місцевого самоврядування [3, c. 64-65].

У І півріччі 2009 року на ринку оцінки державного майна працювали 750 суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання. Проведене спеціалістами-рецензентами рецензування 5968 звітів з оцінки державного майна виявило, що 397 звітів (6,6 % загальної кількості) мали значні недоліки і потребували доопрацювання. Негативні рецензії отримали 69 звітів, що становить 1 відсоток загальної кількості виконаних робіт. Такі показники свідчать про постійний та якісний контроль з боку Фонду за дотриманням суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання законодавчих та нормативних документів про оцінку майна.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” проводиться постійна робота з актуалізації Державного реєстру оцінювачів на веб-сайті Фонду, який на сьогодні містить інформацію про 4494 суб’єкти оціночної діяльності.

Згідно зі ст. 15, 16 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положенням про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженим наказом Фонду від 13.11.2002 № 1997 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213, Фонд спільно з навчальними закладами здійснює видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювача.

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Порядку реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 №2355 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, Фонд здійснює реєстрацію фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (ДРО) за напрямами і спеціалізаціями оцінки майна на підставі відповідних базових кваліфікаційних документів оцінювачів.

На підставі протокольних рішень Екзаменаційної комісії з проведення іспитів на отримання кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів у І півріччі 2009 року оформлено 286 кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.

Оформлено 423 свідоцтва про реєстрацію у ДРО, підготовлено 101 наказ Фонду про анулювання свідоцтва про реєстрацію у ДРО; введено до ДРО дані про підвищення кваліфікації 2833 оцінювачів та дані про 322 нових оцінювачів.

Згідно зі ст. 14 Закону України “П”о оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Фонд постійно здійснює контроль за додержанням оцінювачами вимог чинного законодавства у частині обов’язкового проходження курсів за програмою підвищення кваліфікації кожні два роки. Невиконання оцінювачами цієї вимоги є підставою для зупинення Фондом дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.

Так, наказами Фонду від 27.02.2009 №313, від 03.04.2009 №484, від 05.05.2009 № 670, від 01.06.2009 № 817, від 23.06.2009 № 945 призупинено дію 360 кваліфікаційних свідоцтв фізичним особам, які вчасно не пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації та не подали копії посвідчень до Фонду [9, c. 21-22].

Наказами Фонду від 11.02.2009 №203, від 17.03.2009 №388, від 13.04.2009 № 549, від 13.05.2009 № 712, від 03.06.2009 № 838 поновлено дію 191 кваліфікаційного свідоцтва оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна.

Організаційно забезпечено проведення семінару “Особливості оцінки майна в умовах фінансово-економічної кризи” з 28.03.2009 по 01.04.2009 на базі ТОВ “Інститут експертизи та управління власністю” для працівників регіональних відділень та центрального апарату Фонду.

Організовано навчання працівників регіональних відділень та центрального апарату Фонду у 2009 році на курсах базової підготовки та підвищення кваліфікації, а також складання іспитів з оцінки майна за програмою Фонду та з оцінки земель за програмою Держагентства з земельних ресурсів.

Відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 14.03.2002 №479 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.03.2002 за №312/2200, Фонд здійснює прийом документів від суб’єктів господарювання з метою видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та внесення цих даних до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності. За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

У І півріччі 2009 рок– Фонд видав 508 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, з них: 254 юридичним особам та 254 — фізичним особам-приватним підприємцям. До державного бюджету перераховано 25,91 тис. грн.

Відповідно до рішення Наглядової ради з питань оціночної діяльності у зв’язку із зміною складу оцінювачів, невчасним проходженням оцінювачами підвищення кваліфікації тощо підготовлено та оформлено 103 накази про анулювання сертифікатів 117 суб’єктів оціночної діяльності.

Відповідно до вимог ст. 21 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та на підставі Положення про затвердження Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності (затвердженого наказом Фонду від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за №477/6765) утворена Наглядова рада з питань оціночної діяльності.

Мета утворення Наглядової ради полягає у колегіальному вирішенні питань щодо видачі суб’єктам оціночної діяльності — суб’єктам господарювання сертифікатів, анулювання сертифікатів, забезпечення прозорості в питаннях державного регулювання оціночної діяльності, підвищення професійного рівня суб’єктів оціночної діяльності.

За підсумками І півріччя 2009 року фахівці Фонду організаційно забезпечили 2 засідання Наглядової ради з питань оціночної діяльності, які відбулися 24.03.2009 та 14.04.2009 і 2 позачергових засідання, які відбулись 27.05.2009 та 19.06.2009, а також 8 засідань Екзаменаційної комісії -14.02.2009, 14.03.2009, 04.04.2009, 11.04.2009, 25.04.2009, 16.05.2009, 30.05.2009, 20.06.2009.

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.11.2001 за №955/6146, а також з метою забезпечення належного рівня підготовки фахівців навчальними закладами, які уклали угоду з Фондом про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, підготовлено наказ Фонду від 04.02.2009 № 146 про утворення комісії з тестування, а також розроблено Порядок діяльності комісії [6, c. 100].

Висновки

Згідно з Тимчасовим положенням про Фонд державного майна України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-XІІ «Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України», Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

Фонд у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законодавчими актами України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеним вище Положенням. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Фонд створює регіональні відділення. У разі необхідності Фонд має право створювати представництва в інших містах, а також регіонах України.

Одним з пріоритетних напрямків роботи органів приватизації щодо забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від оренди державного майна є вжиття штрафних санкцій (нарахування пені) до орендарів, які несвоєчасно сплачують орендну плату за користування державним майном, а також систематичне проведення заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати. За даними Реестру державного орендованого майна за січень-червень 2009 року надходження пені за всіма договорами оренди до державного бюджету становить 1,302 млн. гри.

З метою стабілізації ситуації у сфері використання орендованого державного майна в умовах фінансової кризи та захисту суб'єктів малого та середнього бізнесу прийнято розроблену Фондом постанову Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 316 "Про питання оплати оренди державного майна". Зазначеною постановою передбачається зменшення орендних ставок на період до 1 січня 2010 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 №317 затверджено Порядок надання Кабінетом Міністрів України згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств. Цей Порядок визначає механізм надання Кабінетом Міністрів України центральним органам виконавчої влади, іншим суб'єктам управління об'єктами державної власності, Національній та галузевим академіям наук згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств.

Список використаної літератури

1. Бондар В. Правове регулювання договору найму житла у недержавному та комунальному фонді соціального використання //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 5. — C. 45-48

2. Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 1999 рік //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2000. — № 4. — C. 2-25

3. Коротка Р. Особливості агентських відносин в окремих сферах господарювання: агентування у сфері приватизації державного майна з використанням міжнародних фондових ринків //Юридична Україна. — 2007. — № 11. — C. 62-69

4. Ларцев В. Історія формування Фонду державного майна України в 1991-1992 рр. //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2001. — № 2. — C. 71-80

5. Стисла історія створення Фонду державного майна України //Економіст. — 2002. — № 10. — C. 28-35

6. Фармагей Т. Про визначення правового статусу Фонду державного майна України //Право України. — 2000. — № 10. — C. 96-100

7. Фонд державного майна України. Перелік документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності: Наказ Фонду державного майна України від 14.11.2005 р. № 2975: Додаток до жур-лу "Будівництво України"/ Фонд державного майна України //Будівництво України. — 2006. — № 2. — C. 24

8. Чечетов М. Політика Фонду держмайна в контексті стратегії уряду //Урядовий кур'єр. — 2004. — 27 травня. — C. 9

9. Шульга М. Діяльність регіональних відділень Фонду державного майна України у 2000 р //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2001. — № 3. — C. 15-22