referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Бюджетна резолюція в Україні: призначення та зміст

Вступ.

1. Основні проблеми прийняття бюджетної резолюції.

2. Практика використання бюджетної резолюції в Україні.

3. Пріоритети та шляхи вдосконалення прийняття бюджетної резолюції.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Прийняття основних напрямів бюджетної політики на наступний рік має важливе значення у підготовці проектів державного та місцевих бюджетів. На процес розробки суттєво впливають положення Бюджетної резолюції. Бюджетна резолюція — документ, у якому визначаються основні напрями й пріоритети бюджетної політики на наступний рік. Та для цього сама Бюджетна резолюція повинна відповідати певним вимогам її зміст потрібно привести до такої системи, параметри якої будуть не лише визначені концептуально, а й відображені відповідними показниками. Для досягнення таких результатів слід чітко визначити основні підходи і вимоги до розробки Бюджетної резолюції. Прийняття виваженої Бюджетної резолюції є першим кроком на шляху посилення прозорості бюджетного процесу та обмеження ручного управління бюджетними коштами.

Мета роботи — розглянути вітчизняну практику розроблення основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період(бюджетних резолюцій),відзначити її негативні характеристики і запропонувати шляхи їхнього подолання, обґрунтувати пріоритетні напрями бюджетної політики на 2010 рік.

1. Основні проблеми прийняття бюджетної резолюції

Бюджетна політика впливає не лише на розвиток державного сектору, а й усієї економічної системи загалом. Під час прийняття Бюджетної резолюції виявляються відмінності в підходах до розв'язання соціально-економічних проблем між законодавчою та виконавчою владою. Різними є також позиції центру й регіонів.

Бюджетна резолюція приймається на наступний рік. Однак треба звернути увагу на необхідність урахування середньострокових та довгострокових пріоритетів. Параметри розвитку бюджетної системи, визначені в Бюджетній резолюції, повинні узгоджуватися з перспективними фінансовими планами розвитку країни. В.П. Кудряшов вважає, що такий підхід дасть можливість посилити досягнення стратегічних орієнтирів під час проведення бюджетної політики, установити жорсткіші вимоги до її виконання з боку владних структур. Вважаємо, що такий підхід дасть також можливість передбачити заходи для їхньої реалізації з розбивкою на кожний бюджетний рік

На сьогодні єдиний, узгоджений між учасниками бюджетного процесу підхід до змісту та структури Бюджетної резолюції відсутній. Певні вимоги зафіксовані в Бюджетному кодексі України.

Мету бюджетної політики на 2010 рік визначено Основними напрямами бюджетної політики на 2010 рік, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від І червня 2009 року. У цьому документі зазначено: "Метою бюджетної політики на 2009 та наступні роки є підтримання позитивної динаміки зростання реальних доходів населення, включаючи зростання реальної заробітної плати і пенсій, зміцнення власної ресурсної бази Пенсійного фонду України та зменшення його залежності від бюджету, підвищення якості та доступності державних послуг, досягнення істотного прогресу у забезпеченні громадян житлом та поліпшення умов проживання, здійснення заходів щодо формування єдиного національного інформаційного простору".

Тут зафіксовано спрямування бюджетної політики переважно на розв'язання соціальних проблем. Та зростання реальних доходів населення можливе на основі забезпечення економічного зростання. А воно зводиться до стимулювання розвитку бізнесу, створення умов для зміцнення вітчизняного товаровиробника, активізації інвестиційної діяльності тощо. Важливим є також розв'язання завдань поліпшення фінансового розвитку регіонів.

У зарубіжних країнах мета і завдання бюджетної політики сформульовані чіткіше. Зокрема в Росії прийнято, що бюджетна політика держави має орієнтуватися на "…піднесення добробуту населення та забезпечення стійкого зростання економіки країни".

Основною метою бюджетної політики слід вважати створення необхідних умов для піднесення добробуту громадян. Основними способами розв'язання завдань, що виникають при цьому, є:

· забезпечення економічного зростання; підтримання макроекономічної стабільності; досягнення повної зайнятості;

· збільшення реальних доходів населення;

· поліпшення якості державних послуг; підтримка депресивних регіонів та груп населення за визначених причин, не здатних до повної або часткової участі в трудовому процесі.

Вважаємо, що основні способи розв`язання завдань можна доповнити створенням сприятливих умов для реального сектору економіки шляхом оптимізації та скорочення податкового навантаження.

Як вважає Т.В. Грицюк, російський науковець, концепція бюджетної політики має спрямовуватися на реалізацію загальних цілей, що стоять перед бюджетною системою. Треба розмежувати зобов`язання та сфери відповідальності федерального центру, органів місцевого самоврядування, бізнесу та розв`язання соціальних завдань. Між учасниками економічних процесів має бути постійний діалог в різноманітних формах.

Такий підхід, на наш погляд треба використовувати під час розробки Бюджетної резолюції у нашій країні. Він може дати позитивний результат.

У Бюджетному кодексі України містяться вимоги щодо Основних напрямів бюджетної політики на бюджетний рік (ст. 33). Прийняті положення важливі, але вони є недостатніми. У таблиці В.П. Кудряшова містяться зауваження і пропозиції щодо таких вимог.

Аналізуючи таблицю слід позначити про те, що Бюджетний кодекс України не відображає багатьох важливих вимог до напрямів бюджетної політики. Зокрема передбачено визначення частки прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет. Додержання такого показника, звичайно, є важливим. Але треба звернути увагу на те, що цього недостатньо для визначення параметрів бюджетної політики. Необхіднішим є здійснення видатків у обсягах і структурі, що забезпечують стабільний розвиток економіки та розв'язання соціальних проблем за існуючих умов. Такі параметри визначаються на основі прогнозів економічного й соціального розвитку країни. Бюджетна резолюція, яка розробляється з урахуванням прийнятих стандартів, має містити допустимі показники видатків за функціональною та економічною характеристиками.

Важливим положенням бюджетної резолюції є визначення обсягів та структури доходів бюджету. Визначення їх параметрів (у відношенні до ВВП) є важелем регулювання економічного розвитку. Зокрема скорочення частки податкових надходжень з 24 до 23 % ВВП відображатиме зменшення податкового навантаження на розвиток підприємницької діяльності і громадян. Резолюція повинна визначати, за рахунок чого це має бути досягнуто: оподаткування малого бізнесу, інвестиційної діяльності, доходів визначених груп громадян, скасування непрямих податків та ін.

Викликає подив той факт, що Бюджетна резолюція на 2007 р. не містила жодних конкретних цифрових параметрів. Цілком слушною є пропозиція щодо того, що в самому документі, а не в поясненнях та супровідних документах, повинні міститися конкретні показники соціально-економічного розвитку та бюджетні параметри.

2. Практика використання бюджетної резолюції в Україні

Відповідно до нинішньої процедури бюджетного процесу в Україні, Верховній Раді належить ухвалити бюджетну резолюцію не пізніше 15 липня. До складу резолюції мають входити такі частини:

· вказівки Кабінету міністрів щодо формулювання бюджетної політики;

· опис пріоритетів бюджетної політики;

· принципи державного регулювання соціально-економічного розвитку України;

· принципи міжбюджетних відносин.

Метою бюджетної резолюції є надання Кабмінові інформації для підготовки проекту бюджету, який потрібно подати до Верховної Ради не пізніше 15 вересня.

Кабінет міністрів має враховувати вказівки парламенту, викладені в резолюції, але самій резолюції не надано сили закону, тому уряд може відходити від резолюції — за умови, що в законопроекті про Державний бюджет України буде вказано і обґрунтовано ці відхилення.

Бюджетну резолюцію використовують не всі країни, а ті, що її використовують, застосовують різні підходи до встановлення принципів дії цього документу. Наприклад, у Сполучених Штатах бюджетна резолюція є насамперед інструментом обмеження зведеного бюджету та визначення пріоритетних видатків на декілька наступних років. В Україні немає сенсу копіювати американську модель бюджетної резолюції. Проте з американського досвіду можна запозичити кілька важливих засад:

• бюджетні резолюції можуть бути ефективним інструментом для визначення і встановлення загального рівня державних видатків. За відсутності загальних обмежень у видатках керівники на місцях, приймаючи рішення, не вбачають доконечної потреби в суворішому і виваженішому підході до визначення обсягу видатків на різні програми;

• бюджетні резолюції є ефективним механізмом довгострокового планування бюджету. Орієнтація бюджету на короткострокову перспективу, що враховує лише наступний бюджетний рік, може призвести до таких рішень стосовно видатків, які не узгоджуватимуться з майбутньою політикою.

3. Пріоритети та шляхи вдосконалення прийняття бюджетної резолюції

При визначенні пріоритетів бюджетної політики на 2010 рік, акцент має бути зроблений на:фінансовому забезпеченні становлення інноваційної моделі економічного зростання як вихідної передумови динамічного розвитку країни; реалізації справедливої державної політики щодо соціального захисту і соціального забезпечення населення; удосконаленні розподілу ресурсів у бюджетній системі України в напрямку їхньої децентралізації, зміцненні дохідної бази місцевих бюджетів, запровадженні механізмів подолання регіональних диспропорцій, фінансовій підтримці депресивних територій;забезпеченні прозорості бюджетного процесу.

Бюджетна резолюція в загальному вигляді окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний період. Вона є орієнтиром для Уряду України при розробці проекту державного бюджету і для Верховної Ради при розгляді бюджету і законів, що впливають на доходи і видатки державного бюджету.

Перебудова економічних відносин у країні, яка триває протягом усього часу існування незалежної української держави, призвела до зниження рівня життя переважної частини населення, зменшення його платоспроможності, спричинила розшарування суспільства за рівнем доходів, зростання безробіття. Для послаблення і в перспективі подолання цих негативних тенденцій необхідно в процесі розроблення бюджету на 2010 рік передбачити:

— спрямування коштів на поетапну компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень;

— подальше наближення мінімальної заробітної плати до розміру прожиткового мінімуму;

— наближення розмірів соціальних виплатдо рівня прожиткового мінімуму;подальше підвищення розмірів допомог малозабезпеченим сім'ям та сім'ям із дітьми.

Бюджетна резолюція може бути ефективним інструментом для встановлення загального рівня державних видатків на економіку, а також для визначення загальних бюджетних обмежень. Найголовніша вада бюджетного процесу в багатьох країнах полягає в тому, що бракує бачення "панорами" державних видатків на економіку (державного втручання), а також ефективних обмежень видаткових рішень. За відсутності загальних обмежень у видатках на місцях керівники держави, приймаючи рішення, не бачать потреби в суворішому виваженні видатків на різні програми. Крім того, Бюджетна резолюція може бути ефективним механізмом довгострокового планування бюджету, оскільки націленість бюджету на короткострокову перспективу, що враховує лише наступний бюджетний рік, може призвести до таких видаткових рішень, що не узгоджуватимуться з майбутньою політикою.

Для успішного запровадження практики бюджетної резолюції в Україні належить врахувати дві ключові концепції, завдяки яким бюджетну резолюцію ефективно застосовують у США:

• розробка бюджетної резолюції в Сполучених Штатах вимагає чіткої й об'єктивної інформації, зокрема прогнозу макроекономічних показників і майбутніх бюджетних доходів за чинного законодавства (бюджетна база), даних органів виконавчої влади про їхні потреби у видатках, а також інформації про те, як запропоновані зміни в політиці можуть вплинути на видаткову і дохідну базу (бюджетний кошторис);

• бюджетні обмеження, встановлювані в бюджетній резолюції в США. дієві лише тому, що є головними напрямками, яких дотримується Конгрес. Приклад Сполучених Штатів переконливо свідчить, що допоки законодавча гілка влади не порушує визначених правил, бюджетна резолюція, щоб бути ефективною, аж ніяк не мусить мати силу закону. В Україні ця обставина є надто важливою, оскільки фактичні бюджети,ухвалені протягом останніх років, мало чим нагадували прийняті раніше бюджетні резолюції. Така розбіжність між бюджетною резолюцією і фактичним бюджетом принижує роль самої резолюції і ставить питання про вартість часу, який Верховна Рада згаяла на її складання.

Висновки

Проаналізувавши можна зробити висновок проте, що:

1.Бюджетна резолюція повинна повніше відображатиме основні напрями бюджетної політики та задаватиме реальні параметри розвитку бюджетної системи України.

2.Слід чітко визначити підходи до її змісту та структури. Вони мають включати як концептуальні положення, так і визначену систему показників;потребують перегляду та уточнення положення Бюджетного кодексу України щодо показників, які мають міститися в Бюджетній резолюції.

3.Для повнішого відображення напрямів бюджетної політики в Бюджетній резолюції потрібно відобразити концептуальні положення та показники розпитку не лише державного, і й зведеного та місцевих бюджетів.

Список використаної літератури

1. Бюджетна резолюція: ефективний інструмент планування чи згаяний час // http://www.icps.com.ua/files/articles/31/42/nl_ukr_19990802_0028.pdf

2. Гошовський В. Бюджетна резолюція повинна бути відображенням реальних кроків уряду // Голос України, 01.06.2005, №99 (3599)

3. Лисенко Ю. Г., Бюджетування в економічних системах: монографія / НАН України; НДІ проблем економічної динаміки / Ю.Г. Лисенко (ред.), В.М. Андрієнко (ред.). — Донецьк : Юго-Восток, 2009. — 360с.

4. Основні напрями бюджетної політики на 2010 рік (бюджетна резолюція) [Текст] // Голос України. — 2009. — 27 липня. — С. 6-7