referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Папка документів

Бланки:

Зразок загального бланка установи.

Зразок кутового листа бланка установи.

1.Організаційні документи:

a) статут.

б) Положення про підрозділ.

2.Розпорядчі документи:

а) Наказ із загальних питань.

б) розпорядження.

3.Довідково-інформаційні:

б) службові листи.

в) довідка.

г) доручення.

Бланки:

Зразок загального бланка установи

Організаційні документи:

a) статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Чернівецьким обласним

управлінням юстиції

ПРИЙНЯТО

Рішенням установчих зборів

Чернівецької обласної організації

"ЧАРГАФФ-ФОНД"

1 лютого 2001 р.

С Т А Т У Т

Чернівецької обласної організації

“ЧАРГАФФ-ФОНД”

Чернівці-2001

1. Загальні положення

1.1. Чернівецька обласна організація "Чаргафф — фонд" (надалі — Організація) є громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах викладачів, студентів, науковців та учнів загальноосвітніх шкіл.

1.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації та має круглу печатку, кутовий штамп і рахунки в установах банків.

1.3. Організація має право на свою символіку, емблему та іншу атрибутику.

1.4. Організація діє відповідно до Закону України " Про об'єднання громадян"; іншого чинного законодавства України, а також згідно з цим Статутом.

1.5. Діяльність організації поширюється на територію Чернівецької області.

1.6. Місцезнаходження організації: м. Чернівці, вул. Лесі Українки 25, ауд.83а

2. Мета та завдання організації

2.1. Організація створюється з метою захисту прав та законних інтересів своїх членів; вивчення наукової спадщини та біографії видатного вченого XX століття Ервіна Чаргаффа (уродженця м. Чернівці); сприяння підвищенню рівня викладання біології та екології в загальноосвітній і вищій школах.

2.2. Організація ставить перед собою завдання:

— сприяти вивченню наукової спадщини та біографії професора Ервіна Чаргаффа;

— сприяти створенню музею Ервіна Чаргаффа, організувати видання книги про життя та творчість вченого;

— налагодити зв'язки з Віденським, Йєльським, Берлінським та Колумбійським університетами, Пастеровським інститутом (Франція), де навчався та працював Ервін Чаргафф;

— організовувати конференції, семінари, симпозіуми та перегляди фільмів присвячені актуальним проблем екології та біології;

— організовувати читання присвячені видатним екологам та біологам світового значення;

— сприяти дослідженням історії розвитку біологічної та екологічної науки на Буковині та вшановувати пам'ять видатних вчених краю;

— розробляти та приймати участь в обговоренні проектів рішень з питань екологічної державної політики;

— спрямовувати зусилля громадськості та науковців на відновлення порушених екосистем;

— проводити роз'яснювальну роботу серед населення області щодо лімітуючих та мутагенних екологічних факторів регіону та пропагувати ефективні засоби для корекції, спричинюваних цими факторами порушень здоров'я;

— сприяти мобілізації наукового потенціалу краю на дослідження генофонду, екологічного та естетичного стану садів, парків та заповідних об'єктів області та сприяти їх покращенню;

— сприяти навчанню населення щодо орієнтації у виборі екологічно безпечних предметів побуту та екологічно чистих продуктів харчування з метою покращення генофонду нації;

— пропагувати ідею добровільного екологічного страхування підприємств та добровільної сертифікації продукції;

— налагоджувати зв'язки з викладачами та науковцями за кордоном та в Україні для впровадження новітніх методів та технологій в біологію та екологію;

2.3. З метою виконання поставлених завдань організація має право:

— формування та зміцнення матеріально-технічної бази Організації;

— співпраці з українськими та міжнародними Асоціаціями університетів та інших навчальних та наукових закладів, з громадськими організаціями;

— встановлення ділових контактів з підприємствами, комерційними і банківськими структурами, науковими та навчальними установами, профспілковими організаціями для здійснення завдань, передбачених цим Статутом;

— визначати об'єкти і суб'єкти підтримки в сфері еколого-громадської діяльності;

— виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

— розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї і цілі Організації;

— одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів інформацію, необхідну для реалізації статутних цілей і завдань Організації;

— вести господарську діяльність через створені у порядку, встановленому законодавством, підприємства, установи;

— встановлювати і розвивати контакти з викладачами, науковцями та організаціями інших країн, сприяти організації стажування у вітчизняних та закордонних наукових центрах та навчальних закладах;

— заснувати друкований орган Організації, використовувати наявні засоби інформації, випускати інформаційні листки, бюлетені, часописи тощо;

— проводити іншу не заборонену законом діяльність, що відповідає Статуту Організації.

3. Умови та порядок прийому в члени Організації, їх права та обов'язки

3.1. Членство в Організації є індивідуальним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, що мешкають на території області, віком від 14 років, які підтримують положення даного Статуту та відповідають пункту 3.3.

3.3. Організація об'єднує спеціалістів біологічного та екологічного профілю (викладачів, науковців, студентів, інженерів-технологів, екологічних інспекторів), а також учнів загальноосвітніх шкіл та пенсіонерів.

3.4. Прийняття в члени Організації здійснюється Радою на підставі письмової заяви довільної форми. Члени Організації сплачують раз у рік членські внески, розмір яких визначається загальними зборами організації.

3.5. Член Організації має право:

— обирати і бути обраним до керівних органів Організації;

— пропонувати та організовувати заходи, що відповідають цілям і завданням Організації, розвитку її матеріально-технічної бази;

— вільно висловлювати свої погляди, критичні зауваження і вносити пропозиції щодо діяльності Організації та її керівних органів;

— отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Організації, її керівних органів та окремих посадових осіб, зокрема, операцій з фінансовими та матеріальними цінностями;

— вийти з членів Організації за власним бажанням;

— користуватися правовою, моральною та матеріальною підтримкою Організації.

3.6. Член Організації зобов'язаний:

— дотримуватися вимог Статуту Організації;

— — брати активну участь у діяльності Організації;

— — дотримуватися професійної етики та честі;

— — своєчасно сплачувати членські внески.

3.7. Члену Організації видається членський квиток і нагрудний знак Організації.

3.8. Членство в Організації припиняється:

— — за письмовою заявою члена Організації;

— — згідно з рішенням зборів Організації за порушення вимог Організації.

4. Організаційна структура Організації

4.1. Найвищим керівним органом Організації є загальні збори, які скликаються Радою не рідше одного разу на три роки. Рішення зборів є чинним при наявності на них більше половини членів Організації. Позачергові збори скликаються радою на вимогу президента, ревізійної комісії, 1/2 членів Організації. Загальні збори:

— приймають Статут Організації і вносять зміни та доповнення до нього;

— обирають членів Ради, президента Організації, віце-президента, ревізійну комісію терміном на 5 років;

— приймають рішення про припинення діяльності Організації та її реорганізацію;

— визначають основні напрямки діяльності Організації на поточний період;

— затверджують план роботи Організації;

— приймають і затверджують рекомендації та документи, що подаються від імені Організації.

4.2. Виконавчим органом Організації є Рада, яка складається з п'яти чоловік (президента, віце-президента та трьох членів Ради), обирається терміном на 5 років та проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів її членів. Рада:

— забезпечує виконання рішень загальних зборів;

— приймає рішення щодо виконання поточних завдань Організації;

— приймає до Організації нових членів;

— затверджує штатний розпис Організації;

— скликає загальні збори Організації.

4.3. Президент Організації (обирається терміном на 5 років):

— репрезентує організацію у державних органах та громадських організаціях, діє від імені Організації як перша особа;

— головує на засіданнях Ради;

— підписує фінансові та господарські документи;

— здійснює господарське управління майном і коштами Організації;

В разі відсутності президента його функції виконує віце-президент.

4.4. Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність Організації і звітує про свою діяльність на загальних зборах Організації. Без висновку ревізійної комісії річний баланс Організації затвердженню Радою та зборами Організації не підлягає.

4.5. Члени Ради Організації і ревізійна комісія Організації обираються терміном на 5 років і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.6. Президент, члени Ради Організації і ревізійна комісія Організації обирається загальними зборами Організації. Бухгалтер-скарбник є технічним працівником і працює в Організації на договірній основі.

5. Кошти та інше майно Організації

5.1. Кошти Організації утворюються за рахунок:

— членських внесків;

— добровільних внесків окремих осіб та організацій (як вітчизняних, так і зарубіжних), зацікавлених у роботі Організації;

— відрахувань від надходжень створених Організацією підприємств;

— інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Кошти Організації, які залишаються після відрахування обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством витрачаються на статутну діяльність та утримання технічних працівників Організації.

5.3. Майно Організації складається з наукового та технічного обладнання, будівель і споруд, транспортних засобів, матеріалів тощо, придбаних на кошти організації, а також з переданих організації державними і недержавними організаціями та окремими особами.

5.4. Організація має право мати рахунки, укладати трастові договори з комерційними банками на управління своїми грошовими рахунками, а також продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або у позику іншим юридичним і фізичним особам свої кошти та майно чи списувати їх з балансу, згідно з чинним законодавством.

5.5. Організація виступає позивачем та відповідачем у суді та арбітражі.

5.6. Організація виконує касові та розрахункові операції з вітчизняними та зарубіжними установами, а також з окремими громадянами, згідно з чинним законодавством.

5.7. Організація самостійно веде бухгалтерський та статистичний облік у встановленому законодавством порядку і несе повну відповідальність за його достовірність.

6. Порядок припинення діяльності Організації

6.1. Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації через саморозпуск за рішенням загальних зборів Організації, прийнятим більшістю голосів від загальної кількості членів Організації.

В усіх інших випадках ліквідація (припинення діяльності ) Організації може бути здійснена лише за рішенням суду, прийнятим згідно з чинним законодавством України.

6.2. Після прийняття рішення про припинення діяльності Організації (або за рішенням суду) збори Організації створюють ліквідаційну комісію, яка здійснює оцінку всіх коштів та майна Організації, задоволення законних майнових претензій, складає ліквідаційний баланс.

6.3. Усі кошти та майно Організації, що залишаються в її власності на момент припинення діяльності після повного задоволення законних майнових претензій, за рішенням загальних зборів Організації передаються іншим організаціям, програмні цілі яких збігаються з програмними цілями Організації.

7. Порядок внесення змін і доповнень

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються загальними зборами.

7.2. Зміни, що сталися в статутних документах, підлягають реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

б) Положення про підрозділ

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

“Затверджую”

Директор ІХП ім. О.О.Чуйка

НАН України

чл.-кор. НАН України

_____________М.Т.Картель

«___»___________2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-організаційний відділ Інститута хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

м. Київ

1. Науково-організаційний відділ (НОВ) є структурним підрозділом Інститута і складовою частиною служби вченого секретаря Інститута. НОВ організовує роботу та бере участь у формуванні і реалізації єдиної наукової та науково-технічної політики Інститута.

2. НОВ у своїй діяльності керується чинним законодавством, рішеннями Президії та Відділення хімії НАН України, Статутом Інститута, наказами директора Інститута, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями НОВ є аналіз інформації, планування та координація дій дирекції з метою:

— удосконалення організаційних форм і методів управління науковим процесом;

— планування та ефективного контролю виконання завдань, пов’язаних з науково-організаційною роботою Інститута;

— підготовка та реалізація пропозицій щодо розвитку та поглиблення міжнародних наукових зв’язків Інститута;

— забезпечення співробітників Інститута науковою та науково-технічною інформацією щодо основних напрямів діяльності Інститута;

— ефективного функціонування аспірантури та докторантури в Інституті;

— підготовки пропозицій та представлення наукових розробок Інститута у вигляді реклами, стендів тощо на виставках та інших подібних заходах.

4. НОВ відповідно до покладених на нього завдань:

— готує перспективні та щорічні плани науково-організаційних заходів в Інституті і створює умови для їх реалізації;

— бере участь у щорічному аналізі результатів наукової та науково-технічної діяльності Інститута;

— бере участь в о рганізації та проведенні наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл;

— інформує науковців Інститута щодо наукових та науково-технічних заходів в Україні та за її межами;

— відповідає за функціонування та р озвиток комп’ютерної мережі Інститута;

— готує пропозиції щодо поліпшення роботи наукової бібліотеки Інститута;

— бере у часть у розвитку міжнародної співпраці Інститута (надання допомоги співробітникам Інститута у створенні міжнародних лабораторій, участі в міжнародних наукових конкурсах, прийомі закордонних вчених тощо).

Керівник структурного підрозділу Підпис Товзенко М.В.

2.Розпорядчі документи:

а) Наказ із загальних питань

Відкрите акціонерне товариство «Харківський механічний завод»

НАКАЗ

05.09.2007 м. Харків № 407-ос

Про прийняття на роботу Сокола В. В.

ПРИЙНЯТИ:

СОКОЛА Валентина Вікторовича малярем 3 розряду ремонтно-будівельної дільниці цеху благоустрою і господарського забезпечення з окладом 500 грн на місяць, установивши строк випробування один місяць, з 06.09.2007.

Підстава: заява Сокола В. В. від 05.09.2007.

Директор Підпис І. П. Сидоров

З наказом ознайомлений: Підпис В. В. Сокіл

06.09.2007

б) розпорядження

Україна

Державний комітет з медичної та

мікробіологічної промисловості

«ДЕРЖКОММЕДБІОПРОМ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.02.06 № 13 м. Київ

Про роботу з проектами документів длязаконодавчої та виконавчої влади

При підготовці проектів документів, якими вносяться зміни до діючих законодавчих або нормативних актів (проекти постанов Кабінету Міністрів України, положень, наказів і т. п.), встановити такий порядок роботи:

Управління справами готує наказ (розпорядження) по Комітету, в якому визначаються персональний склад групи спеціалістів, голова групи і його заступник у роботі над проектом документа.

Голова робочої групи та його заступник несуть персональну відповідальність за вчасну підготовку й узгодження проекту документа з органами законодавчої та виконавчої влади.

Управління справами спільно з управліннями Комітету, які готують документ, здійснює контроль за вчасною підготовкою проекту документа, його представленням адресату й рішенням щодо нього.

Працівники Комітету, причетні до підготовки необхідного документа, постійно стежать за вчасним представленням проекту документа владним структурам, сприяють прискореному його розгляду і, за необхідності, удосконалюють.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

Голови Комітету (підпис) В. Т. Чумак

3.Довідково-інформаційні

а) протокол

ПРОТОКОЛ № 10

12.12.2005 р. м. Київ

Зборів орендного швейного об'єднання

«Каштан» Укршвейпрому

Голова С. М. Руденко Секретар А. М. Токарева. Присутні: Відсутні:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт з виробничо-фінансової діяльності підприємства за 2005 р. (повідомлення головного бухгалтера С В. Марченка).

2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни (повідомлення заст. директора С. М. Руденка).

І. СЛУХАЛИ:

С. В. Марченко — доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку.

ВИСТУПИЛИ:

Л. Я. Грищенко — вказав на необхідність ретельної підготовки матеріалів звіту. Г. М. Коваль — запропонувала закінчити складання звіту до 10 січня 2006 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити своєчасну підготовку й високу якість матеріалів звітів про виробничо-фінансову діяльність об'єднання за 2006 р.

2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 2006 р.

II. СЛУХАЛИ:

С. М. Руденка — пропозиція включити до складу комісії 15 осіб.

УХВАЛИЛИ:

До 20.01.2006 р. створити комісію з контролю дисципліни в об'єднанні в складі 15 осіб. Список додається.

ДОДАТОК: реєстраційний список на одній сторінці в одному примірнику.

Голова (підпис) С. М. Руденко

Секретар (підпис) А. М. Токарчук

б) службові листи

Навчально-методичне об'єднання (HMO) 22—23 червня 2006 p. проводить широке обговорення моделі спеціаліста «Діловод-організатор документаційного забезпечення управління». Оскільки спеціалісти такого профілю працюють на підприємствах та в установах галузі, просимо Вас взяти участь у роботі НМО, висловити свої пропозиції щодо удосконалення навчального плану.

Засідання відбудеться у приміщенні Будинку вчителя за адресою: вул. Володимирська, буд. 47, актовий зал. Початок роботи о 10 год. ранку. Приїжджі учасники забезпечуються гуртожитком.

Голова Ради НМО

професор, доктор іст. наук К. І. Ткаченко

в) довідка

Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Довідка

20.05.08 № 48 м. Київ

Пан(і) Явдошина Ірина Миколаївна навчається на IIIкурсі денного відділення Інституту журналістики. Видано для подання до ЖЕКу.

Директор Інституту журналістики (підпис) А. С. Трунь

Реквізити установи

Відділ кадрів

г) доручення

ДОРУЧЕННЯ

м. Київ 25.04.09

Видане Колісніченко Володимиру Миколайовичу, м. Київ, вул.. Лісова, б. 36, зав. відділу обробки та інформатизації у тому, що йому доручається представляти інтереси Центральний відділ НАН в державних, кооперативних і суспільних установах з усіх питань, пов'язаних ізнаукової діяльності та розробки нових впроваджень у сфері інформатизації.

Для виконання представницьких функцій надаються такі права: отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних та адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві і третім особам;

укладати всі дозволені законом угоди, одержувати належне довірителю майно, розписуватися і здійснювати всі інші законні дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на 1 рік

Доручення зареєстроване за № 544

Начальник (підпис) Бойко Т.В.

Печатка

Головний бухгалтер (підпис) Холодна К.О.