Рецензія на монографію Озерського І.В. "Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України"

Без фундаментальних психологічних знань та практичних навичок їх використання і застосування не можна уявити кваліфікованого фахівця прокуратури, оскільки їх функції безпосередньо і докладно регламентовані галузями права, що опосередковуються різними психологічними чинниками пов´язаними із специфікою прокурорської діяльності. Усе це зумовлює необхідність глибокого психологічного вивчення прокурорської діяльності і норм права, які регулюють кадрову роботу в органах прокуратури. Ґрунтуючись на наукових узагальненнях учених-правознавців та юридичних психологів, автор пропонує власне бачення розв´язання низки складних дискусійних у теорії юридичної психології питань стосовно психологічного опосередкування професійної підготовки прокурорсько - слідчих працівників, котрі й визначили актуальність і значущість монографічної праці.

У монографії обґрунтовані та комплексно досліджені питання психологічного забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України, зокрема, підвищення якості професійно-психологічної підготовки, удосконалення організації правильного добору, відбору, розстановки, професійної орієнтації, адаптації та виховання прокурорсько-слідчих кадрів. Заслуговує на увагу пропонована в монографії авторська концепція створення та функціонування "Служби психологічного забезпечення в системі органів прокуратури України".

На слушну думку автора монографії, набір стандартизованих методик, які використовуються при професійно-психологічному доборі в органи прокуратури України, має забезпечувати повноцінне інтегральне вивчення та оцінку всіх фахово-значущих властивостей. При проведенні психологічного відбору абітурієнтів до Національної академії прокуратури України пропонується враховувати набір психодіагностичних методик, запропонованих в монографічній праці, а саме: для оцінки структури професійно значущих якостей розроблений психодіагностичний комплекс, до якого увійшли як стандартні, так і авторські модифіковані методики; для діагностики мотиваційної сфери - методика "вивчення структури мотивації особистості" В.Е. Мільмана; "колірний тест відношень" Еткінда (КТВ); бесіда; для діагностики когнітивної сфери особистості - "вербальна шкала" тесту Д. Векслера, варіант Л/АІ5; вербальна шкала тесту "діагностики креативності" Е. Торренса; тест Кеттелла 16-РЕ фактор В - "Інтелектуальний розвиток"; для діагностики комунікативної сфери особистості - методика "дослідження соціального інтелекту" Дж. Плфорда та М. Саллівена (адаптація О.С. Михайлової); тест Кеттелла 16-PF, фактори, що відображають "рівень розвитку комунікативних якостей особистості".

Для діагностики спрямованості претендентів на навчання чи службу в органах прокуратури - методика "спрямованості особистості" Смекайла-Кучери; для визначення реалізації кар´єрних орієнтацій прокурорів - опитувальник "організаційні якоря кар´єри" В.І. Доміняки; для визначення міри вираженості до різних груп професій, зокрема прокурорської - "диферінційно-діагностичний опитувальник" (ДДО) Є. Клімова; для діагностики міжособистісних взаємин і якостей прокурорських працівників, важливих для взаємодії з контактним середовищем - методика "інтерперсональної діагностики" Т. Лірі. Для вивчення спрямованості прокурорських працівників та системи їх взаємовідносин між собою та представниками інших правоохоронних органів - методика "незакінчені речення" Д. Сакса, С. Леві); для оцінки рівня згуртованості у прокурорському чи студентському колективі - методика "індекс групової згуртованості" К.Е. Сішора; для оцінки психологічного клімату в прокурорському колективі - методика "визначення психологічного клімату групи" A.M. Лутошкіна; для визначення студентського активу в групах на курсі, факультеті, інституті, а також визначення резервістів на керівні посади в органах прокуратури - "метод соціометричних вимірювань" (соціометрія) Дж. Морено.

Для діагностики емоційно-вольової сфери пропонується використовувати: тест Кеттелла 16-PF, фактори, що відображають рівень розвитку якостей емоційно-вольової сфери; методика "діагностики самооцінки психічних станів" Г. Айзенка; тест "вибору кольору" М. Люшера, методику "визначення стилю поведінки у конфліктній ситуації" Томаса-Кілмена (MODE); для оцінки рівня працьовитості, рівня взаємовідносин та інтеграції прокурорського працівника - методика-тест "дім - дерево - людина" (ДДЛ) Дж. Бука.

Актуальність рецензованого монографічного дослідження не викликає жодного сумніву. В цілому надрукована монографія є цілісною і логічно побудованою науковою роботою, в ній окрім текстуального обсягу, схематично та в таблицях послідовно подаються основні результати авторського дослідження з основних напрямків психологічного забезпечення кадрової роботи органів прокуратури.

загрузка...
Top